vodic, nakladne vozidlo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nové pravidlá EÚ zlepšia pracovné a sociálne podmienky vodičov nákladných vozidiel

EÚ uskutočnila významný krok k realizácii kľúčovej reformy sektora cestnej dopravy EÚ: Výbor stálych predstaviteľov Rady (Coreper) schválil súbor návrhov známy ako balík opatrení v oblasti mobility, ktorý sa týka pracovných podmienok vodičov, osobitných pravidiel vysielania vodičov v medzinárodnej doprave, prístupu na trh nákladnej dopravy a lepšieho presadzovania pravidiel.

Novými pravidlami sa má docieliť rovnováha medzi lepšími pracovnými podmienkami vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby, pričom sa podporí aj bezpečnosť cestnej premávky. Okrem toho sa nimi do odvetvia dopravy vnesie potrebná jednoznačnosť a ukončí sa nejednotné uplatňovanie uvedených pravidiel v členských štátoch. Predsedníctvo Rady a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu 11. decembra.

„Pravidlá, ktoré sme dnes schválili, sú jasné, spravodlivé a realizovateľné. Zlepšia sa nimi pracovné a sociálne podmienky vodičov v povolaní, ktoré sa musí zatraktívniť. Zároveň vytvárame harmonizovanejšie a stabilnejšie podmienky na podnikanie dopravných spoločností, medzi ktorými je mnoho malých a stredných podnikov. Hladšie postupy a jednotnejšie presadzovanie pravidiel uľahčia život vodičom, podnikom aj vnútroštátnym orgánom,“ uviedol Timo Harakka, fínsky minister dopravy a spojov, predseda Rady.

Pravidlá maximálnej dĺžky pracovného času a minimálneho odpočinku vodičov sa nemenia. Zavedie sa však určitá miera flexibility do organizácie harmonogramov vodičov v medzinárodnej nákladnej doprave, aby mohli tráviť viac času doma. Vodiči budú mať právo na návrat domov každé tri či štyri týždne, v závislosti od ich pracovného harmonogramu.

V nových pravidlách sa potvrdzuje, že pravidelný týždenný odpočinok (najmenej 45 hodín) sa musí stráviť mimo vozidla. Ak sa tento čas odpočinku čerpá mimo domova, ubytovanie musí platiť zamestnávateľ.

Hoci sa pravidelný týždenný odpočinok nemôže čerpať na parkovisku, EÚ podporí výstavbu a používanie bezpečných a chránených parkovacích plôch. Komisia prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov vypracuje normy a certifikačný postup pre takéto parkoviská. Vytvorí tiež webovú stránku na ich ľahšie vyhľadávanie.

Pokiaľ ide o pravidlá dopravných operácií vykonávaných na vnútroštátnom trhu mimo vlastnej krajiny dopravcu („kabotáž“), súčasný systém umožňujúci maximálne 3 operácie počas 7 dní sa nemení. Na zabránenie systematickej kabotáži sa pred tým, než sa v tej istej krajine s tým istým vozidlom bude môcť vykonať ďalšia kabotážna preprava, zavedie 4-dňové obdobie bez kabotážnej prepravy. Členský štát môže uplatňovať rovnaké pravidlá na úseky kombinovanej dopravy vykonávané cestnou dopravou na svojom území.

Pravidlami o vysielaní vodičov sa objasňuje, aké výhody budú profesionálnym vodičom plynúť zo zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Všeobecným pravidlom je, že ak je operácia organizovaná tak, že prepojenie práce vodiča s krajinou usadenia zostáva nedotknuté, vodič by sa mal vyňať z pravidiel o vysielaní. To znamená, že na bilaterálne dopravné operácie sa tieto pravidlá výslovne nevzťahujú. Na ceste do cieľovej krajiny a na ceste späť je bez toho, aby sa uplatňoval režim vysielania pracovníkov, povolená jedna dodatočná činnosť – nakládka/vykládka – v každom smere; druhou možnosťou je nevykonať dodatočnú činnosť cestou do cieľovej krajiny a vykonať najviac dve dodatočné činnosti na ceste späť. Tranzit sa z tohto režimu tiež vylučuje. V prípade všetkých ostatných typov operácií vrátane kabotáže sa bude režim vysielania v plnej miere uplatňovať od prvého dňa operácie. Podobné pravidlá sa budú vzťahovať aj na prepravu cestujúcich s jedným dodatočným zastavením počas dvojstranných operácií. Podľa pravidiel o vysielaní sa tiež vytvorí jednotná kontrolná norma na základe komunikačného nástroja vyvinutého Komisiou, do ktorého môže prevádzkovateľ dopravy priamo zasielať vyhlásenia o vyslaní.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Na zabezpečenie rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov využívajúcich rôzne vozidlá sa pravidlá prístupu na európsky trh cestnej nákladnej dopravy, ako aj pravidlá týkajúce sa času jazdy a odpočinku rozšíria aj na dodávkové vozidlá používané v medzinárodnej doprave (ľahké úžitkové vozidlá nad 2,5 tony) s 21-mesačným prechodným obdobím pre dohľad nad trhom a do polovice roku 2026 pre tachografy a pravidlá odpočinku.

V záujme boja proti tzv. schránkovým spoločnostiam sa reformou sprísňuje prepojenie medzi miestom usadenia prevádzkovateľa dopravy a jeho činnosťami. Aby sa zabezpečilo, že uvedené prepojenie je skutočné, budú sa musieť nákladné vozidlá vykonávajúce medzinárodnú dopravu vrátiť do operačného centra spoločnosti aspoň raz za osem týždňov. Táto osemtýždňová lehota má vodičom umožniť vrátiť sa spolu s vozidlom domov na konci ich druhého štvortýždňového pracovného cyklu.

Jedným z kľúčových prvkov lepšieho presadzovania predpisov je spoľahlivé zaznamenávanie času a miesta, keď nákladné vozidlo prekročí hranicu, a lokalizovanie nakládky a vykládky. Druhá verzia inteligentného tachografu toto všetko vykonáva automaticky. Pre vozidlá vykonávajúce medzinárodnú dopravu sa zavedie v troch fázach. Nové nákladné vozidlá budú musieť byť vybavené týmto zariadením od roku 2023; vozidlá, ktoré majú analógový alebo digitálny tachograf, musia byť dodatočne vybavené do konca roku 2024 a vozidlá vybavené inteligentným tachografom „verzie 1“ od roku 2025.

Týmto predpisom sa má zlepšiť aj cezhraničné monitorovanie dodržiavania predpisov, a preto sa ním modernizujú pravidlá výmeny informácií a administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi.

Pravidlá uvedené v návrhoch o vysielaní pracovníkov a prístupe na trh (aj pravidlo o návrate nákladných vozidiel) sa začnú uplatňovať 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti právnych aktov. Pravidlá obsiahnuté v návrhu o čase jazdy (vrátane návratu vodičov) sa budú uplatňovať 20 dní po uverejnení, s výnimkou osobitných lehôt pre tachografy.

Návrhy sú súčasťou prvého balíka opatrení v oblasti mobility, ktorý Komisia predložila v júni 2017.

Dohodnuté znenie teraz sfinalizujú právnici lingvisti. Potom ho musí formálne prijať Rada a následne Parlament (skoré druhé čítanie).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices