lod
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Významný míľnik pre celé odvetvie námornej dopravy. Začína platiť prísny limit obsahu síry v lodných palivách

Od 1. januára 2020 sa maximálny obsah síry v lodných palivách celosvetovo zníži na 0,5 % (pokles z 3,5 %), čím sa zníži znečistenie ovzdušia a zlepší ochrana zdravia a životného prostredia. Emisie oxidov síry (SOx) zo spaľovacích lodných motorov spôsobujú kyslé dažde a produkujú jemný prach, ktorý môže vyvolávať respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a znižovať očakávanú dĺžku života.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová k tomu uviedla: „Námorná doprava je globálne priemyselné odvetvie, preto si znižovanie emisií v nej vyžaduje globálne riešenia. Zavedenie celosvetového limitu obsahu síry je významným míľnikom pre celé odvetvie námornej dopravy. Pomôže ešte viac znížiť emisie škodlivých látok znečisťujúcich ovzdušie a prinesie priame výhody mestám a komunitám na celom svete vrátane tých, ktoré žijú na našich juhoeurópskych pobrežiach. Zároveň dokazuje, že spoločné úsilie EÚ a Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) môže spolu s pevným odhodlaním zástupcov tohto priemyselného odvetvia prinášať mnohé výhody pre zdravie našich obyvateľov a naše životné prostredie.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodáva: „Európsky ekologický dohovor je nastavený tak, aby dokázal naplniť ambíciu nulového znečisťovania v prípade klimatickej neutrality, ale aj životného prostredia bez toxických látok. Touto ambíciou chráni EÚ dobré životné podmienky svojich občanov a zároveň zaisťuje zdravé a čisté prostredia, moria a oceány v rámci bezuhlíkového a udržateľného ,modréhoʻ hospodárstva, kde všetky strany vrátane námornej dopravy spájajú svoje sily. Vítame prijatie noriem nízkeho obsahu síry celosvetovo i v oblastiach s kontrolou emisií, aby vďaka ním mohlo čistý vzduch dýchať čoraz viac občanov žijúcich na pobrežiach EÚ.“

Prístup EÚ k nízkemu obsahu síry je medzinárodným príkladom

Európska únia prijala od roku 2012 rázne opatrenia na zníženie obsahu síry v lodných palivách v podobe smernice o síre. V roku 2016 určila Medzinárodná námorná organizácia (IMO) rok 2020 za rok zavedenia celosvetového limitu obsahu síry na úrovni 0,5 %.

Okrem toho sa v niektorých veľmi „krehkých“ ekosystémoch, akými sú napríklad Baltské more a Severné more, ktoré sú označované ako „oblasti kontroly emisií oxidov síry (SECA)“, znížil maximálny obsah síry už v roku 2015 na 0,10 %. Vďaka týmto prísnym limitom obsahu síry sa koncentrácia oxidu siričitého v týchto oblastiach znížila o viac ako polovicu, čím sa zlepšilo zdravie obyvateľov pobrežných oblastí a prístavov, pričom celkový vplyv na hospodárenie v tomto odvetví zostal minimálny.

Ďalšie kroky na ceste k udržateľnosti v lodnej doprave

Po úspešnom zavedení limitov v oblastiach kontroly emisií (ECA) sa očakáva, že podobné výsledky prinesie aj zavedenie celosvetového limitu pre obsah síry. EÚ sa v kontexte Barcelonského dohovoru snaží o to, aby IMO v budúcnosti určila oblasti s kontrolou emisií aj v ďalších vodách EÚ napríklad v Stredozemnom mori.

Viac..  Akt o emisne neutrálnom priemysle robí z EÚ centrum čistých technológií a ekologických pracovných miest

EÚ chce zohrávať aktívnu úlohu v znižovaní emisií z námornej dopravy v širšom kontexte, a to tak doma, ako aj vo svete. V roku 2018 sa IMO dohodla na znížení emisií skleníkových plynov z lodnej dopravy o najmenej 50 % do roku 2050. EÚ a jej členské štáty zohrali kľúčovú úlohu pri vyjednávaní a schvaľovaní tejto dohody v tomto odvetví, ktoré dnes produkuje 2 až 3 % emisií CO2 vo svete. V IMO sa už diskutuje o tom, ako túto dohodu premietnuť do konkrétnych opatrení.

V boji proti znečisťovaniu našich oceánov plastmi prijala EÚ nové pravidlá týkajúce sa prístavných zberných zariadení, ktorými sa zabezpečí zber a spracovanie odpadu vyprodukovaného na palube lodí alebo vyloveného z mora priamo v prístavoch.

EÚ tiež spolupracuje s IMO na riešení obáv vznikajúcich z vypúšťania vôd zo systémov následného spracovania používaných na lodiach. Cieľom je zabezpečiť plnú udržateľnosť týchto systémov napríklad zavedením prísnejších a jednotných právnych požiadaviek.

Okrem toho sa Európskym ekologickým dohovorom, ktorý predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová predstavila v decembri 2019, stanovujú ďalšie opatrenia na zvýšenie udržateľnosti lodnej dopravy, medzi inými aj rozšírenie obchodovania s emisiami v Európe o odvetvie námornej dopravy.

Kontext

Námorná doprava priamo ovplyvňuje kvalitu ovzdušia mnohých európskych pobrežných miest. Výfukové plyny z lodí sú významným zdrojom znečistenia ovzdušia, okrem iného emisiami oxidov síry, ktoré vznikajú spaľovaním vykurovacieho oleja. Oxidy síry poškodzujú u ľudí dýchaciu sústavu a sťažujú im dýchanie.

Lode tradične používajú na pohon vykurovacie oleje, ktoré môžu obsahovať až 3,50 % síry. Len na porovnanie: obsah síry v palivách používaných v nákladných alebo osobných automobiloch nesmie prekročiť 0,001 %. Smernicou o síre z roku 2012, ktorá prešla v roku 2016 revíziou, sa znížili emisie oxidov síry stanovením maximálneho obsahu síry v lodných palivách a zapracovali nové normy stanovené Medzinárodnou námornou organizáciou do právnych predpisov EÚ, ktoré platia v regionálne chránených oblastiach, ale aj mimo nich.

O dac

Odporúčame pozrieť

emisie

Akt o emisne neutrálnom priemysle robí z EÚ centrum čistých technológií a ekologických pracovných miest

Komisia víta dnešné konečné prijatie aktu o emisne neutrálnom priemysle, ktorým sa EÚ nasmeruje na cestu …

Consent choices