koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia upúšťa od ciel a DPH pri dovoze zdravotníckeho vybavenia z krajín mimo EÚ

Na pomoc v boji proti koronavírusu Komisia rozhodla o schválení žiadostí členských štátov a Spojeného kráľovstva o dočasné upustenie od ciel a DPH pri dovoze zdravotníckych pomôcok a ochranných prostriedkov z tretích krajín. Z finančného hľadiska tak bude ľahšie získať zdravotnícke pomôcky, ktoré lekári, zdravotné sestry a pacienti naliehavo potrebujú.

Komisia pohotovo schválila žiadosti, ktoré jej adresovali všetky členské štáty.

Toto opatrenie sa týka rúšok, masiek a ochranných prostriedkov, ako aj testovacích súprav, pľúcnych ventilátorov a iného zdravotníckeho vybavenia. Bude platiť šesť mesiacov s možnosťou ďalšieho predĺženia.

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, dodal: „V tejto núdzovej situácii je životne dôležité, aby sa zdravotnícke vybavenie a pomôcky rýchlo dostali tam, kde sú nutné. Európska komisia chce pomôcť ich ľahšiemu obstaraniu, a preto upúšťa od ciel a DPH pri dovoze týchto výrobkov z krajín mimo Únie. Rád by som opätovne vyjadril svoje hlboké uznanie a nesmiernu vďaku zdravotníckym pracovníkom v celej Európe. Pomocou dnešného rozhodnutia by sa mali dostať k vybaveniu, ktoré potrebujú na svoju ochranu, aby mohli ďalej zachraňovať ľudské životy.“

Komisia vyzvala 20. marca 2020 všetky členské štáty spolu so Spojeným kráľovstvom, aby podali žiadosť o upustenie od ciel a DPH pri dovoze ochranných prostriedkov a iného zdravotníckeho vybavenia z tretích krajín. Urobili tak všetky členské štáty aj Spojené kráľovstvo. Rozhodnutie nadobúda účinnosť spätne k 30. januáru 2020.

Viac..  Colná reforma EÚ: jednoduchšia, inteligentnejšia a bezpečnejšia colná únia

Súvislosti

Súčasné právne predpisy EÚ poskytujú mimoriadne nástroje na pomoc obetiam katastrof, ktoré sa môžu použiť na riešenie bezprecedentnej zdravotnej krízy spôsobenej koronavírusom.

Colné predpisy EÚ (nariadenie Rady (ES) č 1186/2009) umožňujú oslobodenie od cla „na podporu obetí živelnej pohromy“. Môže sa uplatniť na dovoz vykonávaný štátnymi organizáciami alebo schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami. Na udelenie oslobodenia sa vyžaduje rozhodnutie Komisie, ktorá koná na základe žiadosti dotknutých členských štátov.

Rovnako aj právo EÚ v oblasti DPH (smernica Rady 2009/132/ES) má obdobné ustanovenia týkajúce sa oslobodenia od DPH pri finálnom dovoze určitého tovaru.

O dac

Odporúčame pozrieť

Výbor EP pre medzinárodný obchod schválil ďalšie pozastavenie ciel na ukrajinský export

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre medzinárodný obchod vo štvrtok schválil ďalšie ročné pozastavenie ciel Európskej …

Consent choices