koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európe hrozí nedostatok kritických zdravotníckych výrobkov, ktorý sa môže s postupujúcou pandémiou ešte zhoršiť

Európska komisia uverejnila oznámenie o dočasnom rámci, aby poskytla antitrustové poradenstvo podnikom, ktoré spolupracujú v snahe reagovať na naliehavé situácie týkajúce sa súčasnej pandémie koronavírusu. V tejto súvislosti Komisia vydala aj tzv. list o zlučiteľnosti ku konkrétnemu projektu spolupráce zameranému na predchádzanie nedostatku kritických nemocničných liekov.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Musíme zaistiť dostatočné zásoby kritických nemocničných liekov používaných na liečbu pacientov s koronavírusom. Aby sme sa vyhli riziku, že vznikne nedostatok základných a nedostatkových výrobkov a služieb z dôvodu bezprecedentného prudkého vzrastu dopytu v čase pandémie, potrebujeme, aby podniky spolupracovali a robili tak v súlade s európskymi pravidlami v oblasti hospodárskej súťaže. Preto podnikom v záujme zabezpečenia dodávok urýchlene poskytneme dostatočné pokyny a uistenie, aby sme uľahčili iniciatívy v oblasti spolupráce, ktoré podporia produkciu výrobkov s vysokým dopytom. Dnes prijatý dočasný rámec vysvetľuje, kedy a ako môžu firmy získať pokyny alebo písomné uistenie o zlučiteľnosti v súlade s našimi pravidlami hospodárskej súťaže.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dnes tiež predloží usmernenia na optimalizáciu ponuky a dostupnosti liekov počas pandémie koronavírusu.

Oznámenie o dočasnom rámci

Pandémia koronavírusu vyvolala všeobecný šok na strane dopytu, pretože sa prerušili dodávateľské reťazce a prudko vzrástol dopyt po určitých výrobkoch a službách, najmä v sektore zdravotníctva.

Za týchto okolností hrozí nedostatok kritických zdravotníckych výrobkov, ktorý sa môže s postupujúcou pandémiou ešte zhoršiť. Týka sa to najmä liekov a zdravotníckeho vybavenia, ktoré sa používajú na liečbu pacientov s koronavírusom. Výpadky v zásobovaní v dôsledku šírenia koronavírusu môžu nastať aj v prípade iného základného tovaru a služieb mimo zdravotníctva.

Promptné riešenie týchto výnimočných otrasov a predchádzanie výpadkom si môže vyžadovať, aby sa podniky rýchlo skoordinovali s cieľom prekonať alebo aspoň zmierniť dôsledky krízy v tom najlepšom záujme občanov. To si môže vyžadovať čo najefektívnejšiu zmenu alebo zvýšenie výroby. Môže byť napríklad potrebné, aby podniky koordinovali výrobu, riadenie zásob a potenciálne aj distribúciu, aby sa všetky nesústredili na jeden alebo niekoľko liekov, kým ostatné sa budú vyrábať málo. Takáto koordinácia by za normálnych okolností bola v rozpore s antitrustovými pravidlami. V súvislosti s pandémiou, ako je šírenie koronavírusu, však môže s náležitými zárukami priniesť občanom dôležité výhody.

Dočasný rámec má poskytnúť antitrustové usmernenie pre podniky, ktoré sú ochotné dočasne spolupracovať a koordinovať svoje činnosti s cieľom čo najúčinnejšie zvýšiť výrobu a optimalizovať poskytovanie najmä urgentne potrebných nemocničných liekov.

V oznámení o dočasnom rámci sa predovšetkým vysvetľujú hlavné kritériá, ktorými sa bude Komisia riadiť pri posudzovaní týchto možných projektov spolupráce.

Za posudzovanie zákonnosti svojich dohôd a postupov sú zodpovedné samotné podniky. Vzhľadom na výnimočnú situáciu však Komisia komunikuje so podnikmi a obchodnými združeniami, aby im pomohla pri posudzovaní zákonnosti ich plánov spolupráce a zavádzaní primeraných záruk proti tomu, aby došlo k dlhodobému narušeniu hospodárskej súťaže.

Viac..  EK prijala kladné predbežné posúdenie štvrtej žiadosti Slovenska o vyplatenie 799 miliónov eur

Vo väčšine prípadov stačí ústne usmernenie, ktoré Komisia poskytuje podnikom v posledných týždňoch. Komisia je však tiež pripravená výnimočne udeliť podnikom písomný súhlas (list o zlučiteľnosti), pokiaľ ide o konkrétne projekty spolupráce, ktoré treba urýchlene realizovať, aby sa účinne riešila pandémia koronavírusu, najmä tam, kde ešte stále nie je isté, či sú takéto iniciatívy v súlade s právom hospodárskej súťaže EÚ.

List o zlučiteľnosti

Komisia tak dnes po prvý raz využila tento postup opísaný v oznámení a vydala list o zlučiteľnosti združeniu Medicines for Europe, predtým Európskemu združeniu generických liekov (European Generics Medicines Association, EGA). List o zlučiteľnosti sa týka konkrétneho projektu dobrovoľnej spolupráce medzi výrobcami farmaceutických výrobkov, členmi aj nečlenmi združenia, ktorým sa rieši riziko nedostatku kritických nemocničných liekov na liečbu pacientov s koronavírusom. Generické farmaceutické spoločnosti vyrábajú najväčšiu časť kritických nemocničných liekov, ktoré sú teraz naliehavo potrebné vo veľkom objeme, aby sa predišlo ich nedostatku.

Za súčasných okolností sa skutočne zdá, že táto dočasná spolupráca je odôvodniteľná podľa antitrustového práva EÚ vzhľadom na jej cieľ a na zavedené záruky, ktorými sa predchádza obavám z protisúťažného správania, pokiaľ iniciatíva neprekročí rozsah oznámený Komisii.

Zákaz porušovania hospodárskej súťaže pod zámienkou krízy

Komisia zároveň zdôrazňuje, že za týchto výnimočných okolností je o to dôležitejšie, aby podniky a spotrebitelia boli chránení právom hospodárskej súťaže. Preto bude naďalej pozorne a aktívne sledovať vývoj na relevantnom trhu, aby odhalila podniky, ktoré súčasnú situáciu využívajú na porušovanie antitrustového práva EÚ – či už uzatváraním protikonkurenčných dohôd alebo zneužívaním svojho dominantného postavenia.

Kontext

Komisia bude uplatňovať toto oznámenie od 8. apríla až do odvolania.

Všetky aktuálne informácie týkajúce sa uplatňovania antitrustových pravidiel v čase pandémie koronavírusu môžu záujemcovia získať na osobitnej internetovej stránke GR pre hospodársku súťaž. Táto internetová stránka obsahuje aj podrobné informácie o tom, ako požiadať GR COMP o radu, pokiaľ ide o súlad konkrétnych iniciatív spolupráce, ktoré plánujú zainteresované strany zrealizovať, s právom hospodárskej súťaže EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices