Dombrovskis
Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí. PHOTO: © European Union.

Komisia uľahčí poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom v celej EÚ

Komisia prijala balík opatrení v oblasti bankovníctva, aby uľahčila poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom v celej Európskej únii. Cieľom tohto balíka je zabezpečiť, aby banky mohli naďalej požičiavať peniaze na podporu hospodárstva a pomáhať pri zmierňovaní závažného hospodárskeho vplyvu spôsobeného koronavírusom. Balík zahŕňa výkladové oznámenie o účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ, ako aj cielené zmeny bankových pravidiel EÚ s rýchlym efektom.

Pravidlá zavedené v nadväznosti na finančnú krízu zabezpečili, že banky v EÚ sú teraz odolnejšie a lepšie pripravené čeliť otrasom v hospodárstve. Oznámenie pripomína, že pravidlá EÚ umožňujú bankám a ich orgánom dohľadu počas hospodárskych kríz konať pružne, ale zodpovedne a podporovať občanov a firmy, najmä malé a stredné podniky. Nariadením sa takisto vykonávajú niektoré cielené zmeny v záujme maximalizovania schopnosti úverových inštitúcií poskytovať úvery a absorbovať straty súvisiace s pandémiou koronavírusu, pričom sa naďalej zabezpečuje ich trvalá odolnosť.

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, skonštatoval: „V najvyššej možnej miere podporujeme domácnosti a podniky, aby sme dokázali čeliť hospodárskym dôsledkom koronavírusu. V tejto súvislosti môže veľa urobiť bankový sektor. Dnes využívame plnú flexibilitu bankových pravidiel EÚ a navrhujeme cielené legislatívne zmeny, ktoré umožnia bankám ponechať otvorené kanály likvidity, cez ktoré môžu domácnosti a podniky získať potrebné finančné prostriedky. Čoskoro začneme aj rokovania za okrúhlym stolom, na ktorých sa skupiny spotrebiteľov a podnikov stretnú s finančným sektorom, aby sme mohli riešiť najnaliehavejšie potreby našich občanov a podnikov.“

Komisia bude spolupracovať s európskym finančným sektorom s cieľom preskúmať, aké osvedčené postupy, by mohli ešte viac podporiť občanov a podniky. Reakcia EÚ na túto krízu musí byť koordinovaná, aby sa medzi štátmi zabránilo roztrieštenosti a zabezpečili sa rovnaké podmienky.

Cielené zmeny bankových pravidiel

Komisia navrhla niekoľko cielených zmien bankových prudenciálnych pravidiel EÚ s rýchlym efektom (nariadenie o kapitálových požiadavkách) v záujme maximalizovania schopnosti bánk poskytovať úvery a absorbovať straty súvisiace s koronavírusom. Komisia navrhuje prijať výnimočné dočasné opatrenia na zmiernenie bezprostredného dosahu vývoja súvisiaceho s koronavírusom, a to úpravou harmonogramu uplatňovania medzinárodných účtovných štandardov na kapitál bánk, zvýhodňovaním verejných záruk poskytnutých počas tejto krízy, odložením dátumu uplatňovania vankúša ukazovateľa finančnej páky a úpravou spôsobu vylúčenia určitých expozícií z výpočtu ukazovateľa finančnej páky. Komisia takisto navrhuje začať skôr s uplatňovaním viacerých dohodnutých opatrení, ktoré podnietia banky k financovaniu zamestnancov, MSP a projektov v oblasti infraštruktúry.

Viac..  Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Výkladové oznámenie

Oznámenie potvrdzuje nedávne vyhlásenia týkajúce sa využívania flexibility v účtovných a prudenciálnych pravidlách, ktoré vydal Bazilejský výbor pre bankový dohľad, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európska centrálna banka. Komisia nabáda banky a orgány dohľadu, aby využívali flexibilitu v účtovných a prudenciálnych rámcoch EÚ. V oznámení sa napríklad potvrdzuje – a oceňuje – flexibilita pravidiel EÚ, pokiaľ ide o verejné a súkromné moratóriá na splátky úverov (usmernenia EBA z 2. apríla). V oznámení sa takisto zdôrazňujú oblasti, v ktorých sa banky vyzývajú, aby konali zodpovedne, napríklad tým, že upustia od vyplácania dividend akcionárom alebo že prijmú konzervatívny prístup k vyplácaniu pohyblivej zložky odmeňovania. Oznámenie takisto upozorňuje na to, ako môžu banky pomáhať podnikom a občanom prostredníctvom digitálnych služieb vrátane bezkontaktných a digitálnych platieb.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices