Timmermans, Kyriakides, Sinkevicius
Eurokomisári Frans Timmermans, Stella Kyriakides a Virginijus Sinkevičius. PHOTO: © European Union.

Európska komisia prijala dve kľúčové stratégie. V oboch sú navrhnuté ambiciózne opatrenia a záväzky EÚ

Európska komisia prijala komplexnú novú stratégiu v oblasti biodiverzity zameranú na návrat prírody do nášho života a stratégiu „z farmy na stôl“, vďaka ktorej chce vytvoriť spravodlivý a zdravý potravinový systém šetrný k životnému prostrediu. Tieto dve stratégie sa navzájom posilňujú a spájajú prírodu, poľnohospodárov, podniky a spotrebiteľov v spoločnom úsilí o dosiahnutie budúcnosti, ktorá bude udržateľná z hľadiska konkurencieschopnosti.

V súlade s európskou zelenou dohodou sú v nich navrhnuté ambiciózne opatrenia a záväzky EÚ, ktorých cieľom je zastaviť stratu biodiverzity v Európe a v celom svete a pretransformovať naše potravinové systémy na globálny etalón konkurencieschopnej udržateľnosti, ochrany ľudského zdravia, ako aj zdravia celej planéty, a živobytia pre všetkých, ktorí sú zapojení do potravinového hodnotového reťazca. Kríza spôsobená koronavírusom ukázala, akí zraniteľní sa stávame v dôsledku prehlbujúcej sa straty biodiverzity a aký kľúčový význam pre našu spoločnosť má fungujúci potravinový systém. Obe stratégie stavajú občana na prvé miesto, keďže predstavujú záväzok zvýšiť ochranu pôdy a morí, obnoviť degradované ekosystémy a zaujať ako EÚ vedúce postavenie v ochrane biodiverzity a budovaní udržateľného potravinového reťazca na medzinárodnej úrovni.

Nová stratégia v oblasti biodiverzity sa zaoberá kľúčovými faktormi straty biodiverzity, ako sú neudržateľné využívanie pôd a morí, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie a invázne nepôvodné druhy. Bola prijatá v čase pandémie COVID-19 a je kľúčovým prvkom plánu obnovy EÚ, keďže je rozhodujúca pri prevencii budúcich epidémií a budovaní odolnosti proti nim a poskytuje okamžité podnikateľské a investičné príležitosti na obnovu hospodárstva EÚ. Jej cieľom je takisto začleniť aspekty biodiverzity do celkovej stratégie EÚ v oblasti hospodárskeho rastu. V stratégii sa okrem iného navrhuje stanoviť záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov a riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov a druhov v EÚ, návrat opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie miery znečisťovania, ekologizáciu našich miest, posilnenie ekologického poľnohospodárstva a iných poľnohospodárskych postupov podporujúcich biodiverzitu, ako aj zlepšovanie zdravia európskych lesov. Stratégia prináša konkrétne kroky zamerané na nasmerovanie európskej biodiverzity k obnove do roku 2030, a to vrátane transformácie minimálne 30 % európskych pôd a morí na účinne spravované chránené oblasti a návratu veľmi pestrých krajinných prvkov na aspoň 10 % poľnohospodárskej plochy.

Tieto opatrenia, ktoré majú prispieť k ochrane prírody, udržateľnému využívaniu a obnove, pomôžu pri vytváraní udržateľných pracovných miest a rastu, a tak budú mať hospodársky prínos pre miestne komunity. Každoročne sa na opatrenia v oblasti biodiverzity uvoľnia finančné prostriedky vo výške 20 miliárd eur z rôznych zdrojov vrátane fondov EÚ, vnútroštátnych a súkromných zdrojov.

Stratégia „z farmy na stôl“ umožní prechod k udržateľnému potravinovému systému EÚ, ktorý je zárukou potravinovej bezpečnosti a zabezpečuje prístup k zdravému stravovaniu, ktorého zdrojom je zdravá planéta. Vďaka tejto stratégii sa zníži environmentálna a klimatická stopa potravinového systému EÚ a posilní sa jeho odolnosť, čo povedie k ochrane zdravia občanov a zabezpečeniu živobytia pre hospodárske subjekty. V stratégii sú stanovené konkrétne ciele zamerané na transformáciu potravinového systému EÚ, ktoré zahŕňajú aj zníženie používania pesticídov a s nimi súvisiacich rizík o 50 %, zníženie používania hnojív minimálne o 20 %, zníženie predaja antimikrobiálnych látok používaných u hospodárskych zvierat a v akvakultúre o 50 %, ako aj obhospodarovanie 25 % poľnohospodárskej pôdy v súlade so zásadami ekologického poľnohospodárstva. Navrhujú sa v nej aj ambiciózne opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť, aby zdravé možnosti boli pre občanov EÚ zároveň tými najjednoduchšími. Medzi takéto opatrenia patrí lepšie označovanie, ktoré uspokojí potreby občanov, pokiaľ ide o informácie o zdravých a udržateľných potravinách.

Európski poľnohospodári, rybári a producenti v odvetví akvakultúry zohrávajú pri prechode na spravodlivejší a udržateľnejší potravinový systém kľúčovú úlohu. Aby mohli zaviesť udržateľné postupy, získajú podporu z nových tokov financovania a ekologických režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybárskej politiky. Udržateľnosť ako nová značka Európy otvorí nové podnikateľské príležitosti a povedie k diverzifikácii zdrojov príjmu európskych poľnohospodárov a rybárov.

Viac..  Ivan Štefanec: Stop falošnému zavádzaniu o ekologických produktoch

Obe stratégie, ktoré patria k základným prvkom európskej zelenej dohody, podporia aj oživenie hospodárstva. V kontexte koronavírusu sa zameriavajú na posilnenie odolnosti našej spoločnosti voči budúcim pandémiám a hrozbám, akými sú dôsledky zmeny klímy, lesné požiare, potravinová neistota alebo nové epidémie, okrem iného aj tak, že podporujú udržateľnejšie postupy v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry a zaoberajú sa ochranou voľne žijúcich živočíchov a rastlín a nelegálnym obchodovaním s nimi.

Stratégie zahŕňajú aj významné medzinárodné prvky. Stratégia v oblasti biodiverzity opätovne potvrdzuje odhodlanie EÚ ísť príkladom v riešení globálnej krízy biodiverzity. Komisia sa na Konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v roku 2021 bude usilovať o mobilizáciu všetkých nástrojov vonkajšej činnosti a medzinárodných partnerstiev na pomoc pri rozvíjaní nového ambiciózneho globálneho rámca OSN pre biodiverzitu. Cieľom stratégie „z farmy na stôl“ je podporiť v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi globálny prechod k udržateľným potravinovým systémom.

Výkonný podpredseda pre európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Kríza spôsobená koronavírusom nám ukázala, akí sme zraniteľní a aké je dôležité obnoviť rovnováhu medzi ľudskou činnosťou a prírodou. Zmena klímy a strata biodiverzity sú pre ľudstvo jasnými a aktuálnymi hrozbami. Stratégia v oblasti biodiverzity a stratégia “z farmy na stôl“, ktoré sú kľúčovým prvkom zelenej dohody, sa zameriavajú na novú a lepšiu rovnováhu medzi prírodou, potravinovými systémami a biodiverzitou, na ochranu zdravia a blaha našich ľudí, a zároveň sa usilujú o zvýšenie konkurencieschopnosti a odolnosti EÚ. Tieto stratégie majú zásadný význam v procese veľkej transformácie, do ktorej sme sa pustili.“

Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedla: „Musíme sa pohnúť vpred a vytvoriť taký potravinový systém EÚ, ktorý bude hnacou silou udržateľnosti. Stratégia „z farmy na stôl“ bude mať vo všetkých oblastiach pozitívny vplyv na to, ako vyrábame, nakupujeme a konzumujeme naše potraviny, čo prispeje k zdraviu našich občanov, spoločnosti a životného prostredia. Ponúka príležitosť zosúladiť naše potravinové systémy so zdravím našej planéty, zaistiť potravinovú bezpečnosť a naplniť túžbu Európanov po zdravých, poctivých a ekologických potravinách.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Príroda je životne dôležitá pre našu fyzickú a duševnú pohodu. Filtruje vzduch a vodu, reguluje klímu a zabezpečuje opeľovanie našich plodín. My sa však správame tak, akoby na tom nezáležalo, a tak ju závratnou rýchlosťou strácame. Táto nová stratégia v oblasti biodiverzity vychádza z toho, čo v minulosti fungovalo, a dopĺňa nové nástroje, ktoré nás nasmerujú na cestu k skutočnej udržateľnosti, ktorá bude prínosom pre všetkých. Cieľom EÚ je chrániť a obnoviť prírodu, prispieť k oživeniu hospodárstva zo súčasnej krízy a ukázať cestu k vytvoreniu ambiciózneho globálneho rámca na ochranu biodiverzity na celej planéte.“

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby podporili tieto dve stratégie a v nich stanovené záväzky. Všetci občania a zainteresované strany sa vyzývajú, aby sa zapojili do širokej verejnej diskusie.

Súvislosti

Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej predstavila 11. decembra 2019 európsku zelenú dohodu, v ktorej sa stanovuje ambiciózny plán na dosiahnutie klimaticky neutrálneho obehového hospodárstva, v ktorom je hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov.

Európska zelená dohoda vychádza z ambiciózneho cieľa, ktorým je zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity transformáciou našich potravinových systémov, využívania lesov, pôdy, vôd a morí, ako aj energetických, mestských a priemyselných systémov. Zdôrazňuje tiež zásadný význam spoločného prístupu k riešeniu zmeny klímy a krízy biodiverzity.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices