Hahn
Komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet EÚ. PHOTO: © European Union.

Európska komisia predložila návrh 1,85 biliónového plánu hospodárskej obnovy EÚ

Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Európska komisia navrhuje vytvoriť nový nástroj obnovy, Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý sa začlení do silného, moderného a prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia takisto zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy a vybudovanie odolnosti Európy.

Koronavírus otriasa Európou aj svetom od základov a zároveň vystavuje skúške systémy zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, naše spoločnosti a hospodárstva, ako aj náš spôsob života a vzájomnej spolupráce. Európska komisia navrhuje využiť plný potenciál rozpočtu EÚ na ochranu životov a živobytia, nápravu jednotného trhu, ako aj na dosiahnutie trvalej a prosperujúcej obnovy. Finančné prostriedky z nástroja Next Generation EU vo výške 750 miliárd EUR, ako aj cielené navýšenia dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 prinesú celkovú finančnú kapacitu rozpočtu EÚ vo výške 1,85 bilióna EUR.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Plán obnovy premieňa túto obrovskú výzvu, ktorej čelíme, na príležitosť, a to nielen vďaka podpore obnovy, ale aj investovaním do našej budúcnosti: európska zelená dohoda a digitalizácia podporia zamestnanosť a rast, odolnosť našich spoločností a zdravie nášho životného prostredia. Teraz nastal správny čas pre Európu. Naša ochota konať nám musí pomôcť zvládnuť výzvy, ktorým všetci čelíme.“ Vďaka nástroju Next Generation EU poskytujeme ambicióznu odpoveď.“

Komisár Johannes Hahn, ktorý je zodpovedný za rozpočet EÚ, k tomu uviedol: „Náš spoločný rozpočet je ústredným bodom plánu obnovy pre Európu. Dodatočná sila nástroja Next Generation EU a posilnený viacročný finančný rámec nám umožnia solidárne podporiť členské štáty a hospodárstvo. Spoločnými silami môžeme dosiahnuť to, že Európa bude konkurencieschopnejšia, odolnejšia a zvrchovanejšia.“

Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: Obnova si bude vyžadovať silné politické smerovanie. Z tohto upraveného pracovného programu, ktorý odráža novú realitu, vyplýva, že všetky naše kroky budú zamerané na prekonanie krízy, naštartovanie nášho hospodárstva a odhodlané smerovanie Európskej únie k odolnej, udržateľnej a spravodlivej obnove. Pomôže nám to, aby sme z tejto situácie vyšli silnejší.“

INVESTÍCIE PRE ĎALŠIE GENERÁCIE

Rozpočet EÚ, ktorý dopĺňa úsilie členských štátov, má jedinečné predpoklady na zabezpečenie spravodlivého sociálno-ekonomického oživenia, nápravu a revitalizáciu jednotného trhu, zaručenie rovnakých podmienok a podporu naliehavých investícií, najmä v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie, ktorá je kľúčom k budúcej prosperite a odolnosti Európy.

Nástroj Next Generation EU získa finančné prostriedky dočasným zvýšením stropu vlastných zdrojov EÚ na 2,00 % hrubého národného dôchodku EÚ, čo umožní Komisii využiť jej silný úverový rating na požičanie si 750 miliárd EUR na finančných trhoch. Tieto dodatočné finančné prostriedky sa budú poskytovať prostredníctvom programov EÚ a budú splácané počas dlhého obdobia prostredníctvom budúcich rozpočtov EÚ – a to nie skôr než v roku 2028, avšak najneskôr do roku 2058. Aby to bolo možné uskutočniť spravodlivým a zdieľaným spôsobom, Komisia navrhuje množstvo nových vlastných zdrojov. Okrem toho na čo najrýchlejšie sprístupnenie finančných prostriedkov s cieľom reagovať na najnaliehavejšie potreby Komisia navrhuje zmeniť súčasný viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, aby sa dodatočné finančné prostriedky vo výške 11,5 miliardy EUR sprístupnili už v roku 2020.

Finančné prostriedky získané z nástroja Next Generation EU budú investované do troch pilierov:

1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem:

 • Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR poskytne finančnú podporu na investície a reformy, a to aj v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou a odolnosťou národných ekonomík, pričom ich zároveň prepája s prioritami EÚ. Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra. Bude vybavený grantovým nástrojom v hodnote až 310 miliárd EUR a bude schopný poskytnúť úvery v objeme až 250 miliárd EUR.Podpora bude dostupná pre všetky členské štáty, ale bude zameraná na najviac postihnuté oblasti, v ktorých sú potreby odolnosti najžiadanejšie.
 • Navýšenie finančných prostriedkov súčasných programov politiky súdržnosti od teraz do roku 2022 o 55 miliárd EUR v rámci novej iniciatívy REACT-EU, ktoré sa majú prideliť na základe závažnosti sociálno-ekonomických vplyvov krízy vrátane miery nezamestnanosti mladých ľudí a relatívnej prosperity členských štátov. 
 • Návrh na posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu o 40 miliárd EUR na účely pomoci členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka o 15 miliárd EUR s cieľom podporiť vidiecke oblasti pri realizácii štrukturálnych zmien potrebných v súlade s európskou zelenou dohodou a dosiahnuť tak ambiciózne ciele v súlade s novou stratégiou v oblasti biodiverzity a novou stratégiou z farmy na vidličku.

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície:

 • Prostredníctvom nového Nástroja na podporu platobnej schopnosti sa zmobilizujú súkromné zdroje na urýchlenú podporu životaschopných európskych podnikov v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách.Ten môže fungovať od roku 2020 a bude mať rozpočet 31 miliárd EUR s cieľom uvoľniť 300 miliárd EUR na podporu platobnej schopnosti pre podniky zo všetkých hospodárskych odvetví a pripraviť ich na ekologickejšiu, digitálnu a odolnú budúcnosť.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Programu InvestEU, hlavného investičný programu Európy, na 15,3 miliardy EUR na účely mobilizácie súkromných investícií do projektov v celej Únii.
 • Nový nástroj strategických investícií zahrnutý do Programu InvestEU na účely vytvárania investícií až do výšky 150 miliárd EUR na podporu odolnosti strategických sektorov, najmä tých, ktoré súvisia so zelenou a s digitálnou transformáciou, a kľúčových hodnotových reťazcov na vnútornom trhu, a to vďaka príspevku vo výške 15 miliárd EUR z nástroja Next Generation EU.
Viac..  Osem štátov vyzvalo EÚ, aby riešila rozdiely v nákladoch na potraviny v bloku

3. Ponaučenia z krízy:

 • Nový program v oblasti zdravia, EU4Health, na účely posilnenia zdravotnej bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy s rozpočtom 9,4 miliardy EUR.
 • Navýšenie finančných prostriedkov Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, rescEU, o 2 miliardy EUR, bude rozšírené a poslinené, aby bola Únia pripravená na budúce krízy a aby na ne vedela reagovať.
 • Suma 94,4 miliardy EUR na program Horizont Európa bude navýšená na účely financovania životne dôležitého výskumu v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie.
 • Podpora globálnych partnerov Európy prostredníctvom ďalších 16,5 miliardy EUR na vonkajšiu činnosť vrátane humanitárnej pomoci.
 • Budú posilnené ďalšie programy EÚ, aby bol budúci finančný rámec v plnom súlade s potrebami obnovy a strategickými prioritami.Posilnia sa aj ďalšie nástroje s cieľom zlepšiť flexibilitu a reakčnú schopnosť rozpočtu EÚ.

Dosiahnutie rýchlej politickej dohody týkajúcej sa nástroja Next Generation EU a celkového rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 na úrovni Európskej rady do júla je nevyhnutné, aby obnova získala novú dynamiku, pričom poskytne EÚ silný nástroj, ktorý pomôže postaviť hospodárstvo na nohy a pripraviť ho na budúcnosť.

POLITICKÉ ZÁKLADY HOSPODÁRSKEJ OBNOVY

Obnova hospodárstva neznamená návrat k stavu pred krízou, ale skok vpred. Krátkodobé škody spôsobené krízou musíme napraviť tak, aby sme zároveň investovali do našej dlhodobej budúcnosti. Všetky finančné prostriedky získané prostredníctvom nástroja Next Generation EU sa budú prideľovať prostredníctvom programov EÚ v rámci prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ takto:

Európska zelená dohoda ako stratégia obnovy EÚ:

 • Masívna vlna renovácií našich budov a infraštruktúry a intenzívnejšie obehové hospodárstvo, ktorými sa vytvoria lokálne pracovné miesta;
 • Zavádzanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, najmä pokiaľ ide o veternú a solárnu energiu, a naštartovanie ekologického vodíkového hospodárstva v Európe;
 • Ekologickejšia doprava a logistika vrátane inštalácie jedného milióna nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a posilnenie železničnej dopravy a ekologickej mobility v našich mestách a regiónoch;
 • Posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu s cieľom podporiť rekvalifikáciu a pomôcť podnikom vytvárať nové hospodárske príležitosti.

Posilnenie jednotného trhu a jeho prispôsobenie digitálnemu veku:

 • Investície do väčšieho a lepšieho pripojenia, najmä rýchlym zavádzaním sietí 5G;
 • Silnejšia priemyselná a technologická prítomnosť v strategických sektoroch vrátane umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, superpočítačov a cloudu;
 • Budovanie reálneho dátového hospodárstva ako hnacej sily inovácie a vytvárania pracovných miest;
 • Zvýšená kybernetická odolnosť.

Spravodlivá a inkluzívna obnova pre všetkých:

 • Krátkodobý európsky systém zaistenia v nezamestnanosti (SURE) poskytne 100 miliárd EUR na podporu pracovníkov a podnikov;
 • Program v oblasti zručností pre Európu a akčný plán digitálneho vzdelávania zabezpečia digitálne zručnosti pre všetkých občanov EÚ;
 • Spravodlivé minimálne mzdy a záväzné opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania pomôžu zraniteľným pracovníkom, najmä ženám;
 • Európska komisia zintenzívňuje boj proti daňovým únikom, čím pomôže členským štátom generovať príjmy.

BUDOVANIE ODOLNEJŠEJ EÚ

Európa musí posilniť svoju strategickú autonómiu vo viacerých konkrétnych oblastiach vrátane strategických hodnotových reťazcov a posilneného preverovania priamych zahraničných investícií. Na zlepšenie pripravenosti na krízy a krízového riadenia Komisia posilní Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bude zohrávať výraznejšiu rolu pri koordinácii zdravotníckych reakcií v čase krízy.

Obnova musí jednoznačne vychádzať zo základných práv a úplného dodržiavania zásady právneho štátu. Akékoľvek núdzové opatrenia musia byť časovo obmedzené a musia byť prísne primerané. Posúdenie Komisie sa zahrnie do prvej správy v rámci mechanizmu právneho štátu.

Môžeme a musíme sa poučiť z tejto krízy, ale to sa dá dosiahnuť len zapojením našich občanov, komunít a miest. Konferencia o budúcnosti Európy bude zohrávať dôležitú úlohu pri ďalšom posilňovaní európskych demokratických základov vo svete po kríze koronavírusu.

ZODPOVEDNÉ CELOSVETOVÉ VEDENIE

EÚ je odhodlaná viesť medzinárodné úsilie, aby sa dosiahla skutočná globálna obnova, najmä prostredníctvom spoločnej koordinácie s Organizáciou Spojených národov, G20 a G7, Medzinárodným menovým fondom, Svetovou bankou alebo Medzinárodnou organizáciou práce. EÚ bude naďalej úzko spolupracovať so svojimi bezprostrednými susedmi na východe a na juhu a so svojimi partnermi v Afrike.

SÚVISLOSTI

spoločnom vyhlásení členov Európskej rady prijatom 26. marca 2020 bola Európska komisia vyzvaná, aby vypracovala koordinovanú stratégiu ukončenia opatrení, komplexný plán obnovy a bezprecedentné investície s cieľom umožniť normálne fungovanie našich spoločností a hospodárstiev a dosiahnuť udržateľný rast, a to okrem iného integráciou zelenej a digitálnej transformácie. Predsedovia Komisie a Rady predložili 15. apríla na základe tohto mandátu ako prvý krok spoločný európsky plán uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Balík, ktorý bol dnes predložený na základe prepracovaného návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ a aktualizovaného pracovného programu Komisie na rok 2020, sa zaoberá druhou časťou mandátu, konkrétne potrebou komplexného plánu obnovy.

EÚ už koordinovane a účinne zareagovala ako jeden celok, aby zmiernila hospodársky dosah krízy spôsobenej koronavírusom. Uvoľňujeme rámec pre fiškálnu a štátnu podporu s cieľom poskytnúť členským štátom priestor na konanie. V rozpočte EÚ využívame každé dostupné euro na podporu sektora zdravotnej starostlivosti, pracovníkov a podnikov a mobilizujeme financie z trhov na pomoc pri záchrane pracovných miest.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices