Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament schválil nové kritériá pre udržateľné investície

Európsky parlament schválil nové pravidlá, na základe ktorých bude možné označiť hospodársku činnosť za environmentálne udržateľnú.

Nariadenie o udržateľných investíciách prináša šesť cieľov v oblasti ochrany životného prostredia, pričom hospodársku činnosť umožňuje označiť ako environmentálne udržateľnú iba v prípade, ak prispieva aspoň k jednému z nich a zároveň výrazne neohrozuje dosahovanie žiadneho z ďalších piatich cieľov.

Medzi šesticu cieľov patrí:

  • zmierňovanie zmien klímy
  • adaptácia na zmenu klímy
  • udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov
  • prechod na obehové hospodárstvo – vrátane predchádzania vzniku odpadu a zvýšenia miery využívania druhotných surovín
  • prevencia a kontrola znečisťovania
  • ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Podpora zelených investícií

Zadefinovanie jasných „zelených‟ kritérií pre investorov je nevyhnutným predpokladom na získavanie ďalších verejných a súkromných prostriedkov na projekty zamerané na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 tak, ako to predpokladá Európsky ekologický dohovor. Nová legislatíva by tiež mala pomôcť predchádzať takzvanej klamlivej ekologickosti.

Európska komisia odhaduje, že Únia bude každoročne potrebovať dodatočné investície v objeme približne 260 miliárd eur, aby bola do roku 2030 schopná dosiahnuť svoje aktuálne klimatické a energetické ciele. Parlament vo svojom uznesení z 15. mája požadoval, aby sa v rámci plánu obnovy Únie po pandémii COVID-19 uprednostňovali investície súvisiace s Európskym ekologickým dohovorom.

Transformačné a podporné činnosti

Aktivity, ktoré sú nezlučiteľné s cieľom klimatickej neutrality, zároveň sú však považované za nevyhnutné pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo, budú označené ako transformačné alebo podporné činnosti. Úroveň emisií skleníkových plynov pri týchto činnostiach však musí zodpovedať najlepšiemu výkonu v danom odvetví.

Tuhé fosílne palivá ako čierne a hnedé uhlie sú z tohto rámca vyňaté. Zemný plyn a jadrová energia by však mohli byť označené ako transformačné alebo podporné činnosti v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, na základe ktorej nesmú spôsobovať žiadne významné škody.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Vyhlásenia spravodajcov a hlavných vyjednávačov EP

„Taxonómia pre udržateľné investície je pravdepodobne najdôležitejšou udalosťou pre finančníctvo od vynájdenia účtovníctva. Bude to prelom v boji proti klimatickým zmenám. Ekologizácia finančného sektora je prvým krokom k tomu, aby investície slúžili na prechod k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu,‟ uviedla spravodajkyňa Sirpa Pietikainen (EPP, FI).

„Všetky finančné produkty predstierajúce udržateľnosť ju budú musieť preukázať na základe prísnych a ambicióznych kritérií EÚ. Súčasťou legislatívy je tiež jasný mandát pre Komisiu, aby začala definovať environmentálne škodlivé aktivity. Postupné utlmovanie týchto aktivít a investícií je rovnako dôležité na dosahovanie klimatickej neutrality ako podpora dekarbonizovaných činností,‟ uviedol spravodajca Bas Eickhout (Zelení/EFA, NL).

Ďalší postup

Nové nariadenie musí byť pred vstupom do platnosti zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Európska komisia bude pravidelne aktualizovať technické kritériá kontroly transformačných a podporných činností. Do 31. decembra 2021 by ich mala posúdiť a zadefinovať kritériá na identifikáciu činností, ktoré majú výrazne negatívny vplyv na environmentálnu udržateľnosť.

O dac

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices