Jourova, Reynders
Eurokomisári Vĕra Jourová a Didier Reynders. PHOTO: © European Union.

Brusel predstavil prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí

Európska komisia predstavila svoju historicky prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky obete trestných činov mohli v plnej miere spoliehať na dodržiavanie svojich práv bez ohľadu na to, kde v EÚ k trestnému činu došlo.

V stratégii sa stanovuje viacero opatrení na nasledujúcich päť rokov so zameraním na dva ciele: po prvé, posilňovať postavenie obetí, aby oznamovali trestné činy, uplatňovali si nárok na náhradu škody a aby sa v konečnom dôsledku úplne spamätali z následkov trestného činu; a po druhé, spolupracovať so všetkými relevantnými aktérmi v oblasti práv obetí. V dôsledku nedávneho vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 a následného prijatia opatrení na obmedzenie pohybu, ktoré prispeli k zvýšeniu počtu prípadov domáceho násilia, sexuálneho zneužívania detí, počítačovej kriminality a rasistických a xenofóbnych trestných činov z nenávisti, je obzvlášť dôležité, aby bol rámec na podporu a ochranu obetí odolný aj v krízových situáciách.

Podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Priveľa obetí trestných činov zostáva nevypočutých a nemá prístup k spravodlivosti ani solídnej podpore. Európska únia stojí na strane obetí a cieľom dnešnej stratégie je posilniť postavenie najmä tých najzraniteľnejších, ako sú obete rodovo motivovaného násilia či zločinov z nenávisti. Musíme mobilizovať členské štáty, aby v plnej miere vykonávali pravidlá EÚ v oblasti práv obetí, a to bez akýchkoľvek výhovoriek či planých rečí.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders povedal: Únia rovnosti, ktorá chráni svojich občanov, musí všetkým obetiam trestných činov zabezpečiť nevyhnutnú podporu, ochranu a nediskriminačný prístup k spravodlivosti. Práve toto sa budeme snažiť dosiahnuť pomocou novej stratégie a v spolupráci s členskými štátmi a občianskou spoločnosťou.“

EÚ už má rozsiahly súbor pravidiel na zabezpečenie dodržiavania práv obetí. Obete trestných činov sa však v rámci EÚ napriek tomu nemôžu v plnej miere spoľahnúť na dodržiavanie svojich práv. Prvým krokom musí byť lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ v praxi. V prípade potreby Komisia do roku 2022 predloží návrhy na ďalšie posilnenie týchto pravidiel. Novou stratégiou, ktorú predstavuje Komisia, sa stanovuje niekoľko opatrení zameraných na päť kľúčových priorít:

  1. Účinná komunikácia s obeťami a poskytnutie bezpečného prostredia, v ktorom obete môžu nahlásiť trestný čin

Príliš často sa stáva, že obete nepoznajú svoje práva alebo sa obávajú trestný čin nahlásiť, pretože sa boja buď samotného páchateľa alebo negatívnych následkov. Komisia okrem iného spustí kampaň EÚ na zvyšovanie informovanosti o právach obetí a bude sa zasadzovať za špecializovanú podporu a ochranu obetí s osobitnými potrebami. Komisia bude takisto naďalej monitorovať vykonávanie príslušných pravidiel EÚ vrátane ustanovení smernice o právach obetí.

  1. Zlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetí

Všetky obete sú zraniteľné, no týka sa to najmä detí, starších osôb, obetí rodovo motivovaného násilia, domáceho násilia, rasistických alebo homofóbnych trestných činov z nenávisti, obetí terorizmu, ako aj obetí so zdravotným postihnutím. Komisia preto zváži ďalšie posilnenie ochrany obetí zavedením minimálnych noriem týkajúcich sa fyzickej ochrany obetí. Členské štáty by mali vytvoriť špecializované podporné služby pre najzraniteľnejšie obete vrátane domovov pre deti, rodinných domovov či bezpečných úkrytov pre osoby z prostredia LGBTI+.

  1. Uľahčenie prístupu obetí k náhrade škody
Viac..  Ministri zahraničných vecí EÚ rozhodli o nových sankciách voči Rusku

Prístup obetí k náhrade škody je v mnohých členských štátoch komplikovaný. V rámci tejto stratégie bude Komisia monitorovať a posudzovať právne predpisy EÚ týkajúce sa náhrady škody vrátane náhrady škody od štátu a rámcového rozhodnutia o vzájomnom uznávaní peňažných sankcií. V prípade potreby Komisia do roku 2022 navrhne opatrenia na doplnenie tohto rámca.

  1. Posilnenie spolupráce a koordinácie aktérov v oblasti práv obetí

Na zabezpečenie horizontálnejšieho prístupu k právam obetí na úrovni EÚ Komisia vytvorí platformu na ochranu práv obetí, v rámci ktorej sa budú mať možnosť zísť všetci relevantní aktéri. Na vnútroštátnej úrovni by mali členské štáty vytvoriť vnútroštátne stratégie v oblasti práv obetíKoordinátor Komisie pre práva obetí zároveň zabezpečí súlad a účinnosť jednotlivých opatrení vo vzťahu k politike v oblasti práv obetí.

  1. Posilňovanie medzinárodného rozmeru práv obetí

V nedávno prijatom akčnom pláne pre ľudské práva a demokraciu sa potvrdzuje záväzok EÚ podporovať, ochraňovať a dodržiavať ľudské práva na celom svete. EÚ a jej členské štáty budú naďalej spolupracovať s Organizáciou Spojených národov a Radou Európy a v rámci týchto inštitúcií s cieľom podporovať práva obetí z EÚ v partnerských krajinách a vymieňať si najlepšie postupy. EÚ bude naďalej úzko spolupracovať s kandidátskymi a potenciálnymi kandidátskymi krajinami, aby posilnila práva obetí a podporila opatrenia na budovanie kapacít pre prioritné partnerské krajiny, pokiaľ ide o podporu obetí terorizmu.

Súvislosti

V Európskej únii sa obeťou trestného činu každoročne stanú milióny ľudí. V roku 2017 sa obeťou závažného trestného činu, ako je vražda, sexuálne zneužívanie detí alebo únos, stalo približne 15 miliónov osôb. Miera rodovo motivovaného násilia v EÚ je alarmujúca: od dovŕšenia veku 15 rokov zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie každá tretia žena (33 %). Iba približne jedna tretina žien, ktoré sú fyzicky alebo sexuálne zneužívané, najmä zo strany svojich partnerov alebo blízkych príbuzných, sa obráti na príslušné orgány. Pri obmedzení pohybu v rámci spoločnosti počas pandémie ochorenia COVID-19 došlo k zvýšeniu miery domáceho násilia a sexuálneho zneužívania detí, ako aj počítačovej kriminality a rasistických a xenofóbnych trestných činov z nenávisti.

Hoci v EÚ platí rozsiahly súbor pravidiel, tieto nástroje ešte nedosiahli svoj plný potenciál. Dôvodom je najmä ich neúplná transpozícia a/alebo nesprávne vykonávanie pravidiel EÚ v rámci vnútroštátnych právnych poriadkov. Komisia bude naďalej posudzovať nástroje EÚ a ich možné nedostatky a v prípade potreby predloží do roku 2022 legislatívne návrhy na ďalšie posilnenie práv obetí.

Vykonávanie tejto stratégie sa bude pravidelne monitorovať, a to aj prostredníctvom pravidelných stretnutí platformy na ochranu práv obetí s cieľom aktualizovať opatrenia, za ktoré sú zodpovední jednotliví aktéri. Komisia okrem toho zhodnotí opatrenia prijaté v rámci stratégie v polovici jej trvania a v prípade potreby ju zaktualizuje.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices