Margarítis Schinás, Nicolas Schmit
Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas a Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit. PHOTO: © European Union.

Brusel vyzýva členské štáty EÚ, aby investovali do zručností pracovných síl

Komisia predstavuje európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Stanovujú sa v ňom ambiciózne kvantitatívne ciele zvyšovania úrovne zručností (zlepšovania existujúcich zručností) a rekvalifikácie (získavania nových zručností), ktoré sa majú dosiahnuť v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Obsahuje 12 akcií zameraných na zručnosti pre pracovné miesta, a to vytváraním partnerstiev s členskými štátmi, podnikmi a sociálnymi partnermi v rámci spoločnej práce na zmene, umožnením toho, aby sa ľudia mohli vydať cestou celoživotného vzdelávania, a využitím rozpočtu EÚ ako katalyzátora na uvoľnenie verejných a súkromných investícií do zručností ľudí.

Cieľom je zaručiť, aby sa v záujme všetkých občanov v celej Európe od veľkých miest až po vzdialené a vidiecke oblasti realizovalo právo na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv. Komisia stavia zručnosti do centra pozornosti politického programu EÚ, čím riadi investície do ľudí a ich zručností v záujme udržateľnej obnovy po pandémii koronavírusu. Podniky potrebujú pracovníkov so zručnosťami, ktoré si treba osvojiť na zvládnutie zelenej a digitálnej transformácie, zatiaľ čo ľudia musia mať možnosť získať náležité vzdelanie a odbornú prípravu, aby sa im darilo v živote.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas povedal: Táto bezprecedentná kríza si vyžaduje bezprecedentné riešenie. Také, ktoré nám poslúži v súčasnosti, ako aj o mnoho rokov neskôr. Európska komisia dnes vyzýva členské štáty EÚ, aby investovali do zručností. Miliardy finančných prostriedkov EÚ predložené v Pláne EÚ na obnovu a budúci dlhodobý rozpočet EÚ poskytujú jedinečnú príležitosť tak učiniť. Už vieme, že zručnosti sú to, čo ľuďom a našim ekonomikám umožňuje prosperovať. Teraz nastal čas spojiť sa, spustiť revolúciu v zručnostiach a zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vyhlásil: Zvyšovanie úrovne zručností našich pracovných síl je jednou z hlavných reakcií smerujúcich k obnove a poskytovanie príležitostí ľuďom na budovanie súborov zručností, ktoré potrebujú, je kľúčom k príprave na zelenú a digitálnu transformáciu. Vďaka tomu všetci dostanú možnosť využiť nové príležitosti na rýchlo sa meniacom trhu práce.“

Zručnosti pre pracovné miesta v zelenej a digitálnej ekonomike

Zelená a digitálna transformácia spolu s demografickými trendmi menia to, ako žijeme, pracujeme a komunikujeme. Chceme zabezpečiť, aby ľudia mali zručnosti potrebné na to, aby sa im v živote darilo. Pandémia koronavírusu tieto zmeny urýchlila a priniesla nové kariérne výzvy, ktoré sa týkajú mnohých ľudí v Európe. V dôsledku tejto krízy sa budú mnohí Európania musieť v záujme prispôsobenia sa zmenám na trhu práce rekvalifikovať získaním nových zručností alebo zlepšiť už existujúce zručnosti. Program v oblasti zručností je zameraný na zvýšenie relevantnosti zručností v EÚ s cieľom posilniť udržateľnú konkurencieschopnosť, zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a budovať našu odolnosť. Na tento účel bolo formulovaných 12 „akcií“.

 1. Pakt pre zručnosti
 2. Kvalitnejšia informovanosť pre oblasť zručností
 3. Podpora EÚ pre akciu strategického zlepšovania zručností na vnútroštátnej úrovni
 4. Návrh na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
 5. Realizácia iniciatívy „Európske univerzity“ a zlepšovanie zručností vedcov
 6. Zručnosti na podporu zelenej a digitálnej transformácie
 7. Zvýšenie počtu absolventov STEM-u, podpora podnikateľských a prierezových zručností
 8. Zručnosti pre život
 9. Iniciatíva v rámci individuálnych vzdelávacích účtov
 10. Európsky prístup k mikroosvedčeniam
 11. Nová platforma Europass
 12. Skvalitnenie podporného rámca na podporu investícií členských štátov a súkromného sektora do zručností

Európska komisia spúšťa novú platformu Europass ako prvú realizovanú akciu programu v oblasti zručností. Možno na na nej nájsť rady týkajúce sa tvorby životopisu, návrhy prispôsobených pracovných príležitostí a možností vzdelávania, informácie o trendoch v oblasti zručností. K dispozícii je v 29 jazykoch.

Komisia prijala aj svoj návrh na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave.

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Ambiciózne ciele

Komisia stanovila v rámci svojej odvážnej novej politiky v oblasti zručností ambiciózne ciele na ďalších 5 rokov. Zakladajú sa na existujúcich ukazovateľoch, čo umožní monitorovať každoročný pokrok prostredníctvom európskeho semestra. V tejto fáze neexistujú žiadne kvantitatívne ukazovatele týkajúce sa zelených zručností, preto Komisia vytvorí nové.

Ukazovatele Ciele na rok 2025 Súčasná úroveň (posledný rok k dispozícii) Nárast (v %)
Účasť dospelých vo veku od 25 do 64 rokov na vzdelávaní počas 12 mesiacov 50 % 38 % (2016) + 32 %
Účasť dospelých s nízkou kvalifikáciou vo veku od 25 do 64 rokov na vzdelávaní počas 12 mesiacov 30 % 18 % (2016) + 67 %
Podiel nezamestnaných dospelých vo veku od 25 do 64 rokov s nedávnou skúsenosťou so vzdelávaním 20 % 11 % (2019) + 82 %
Podiel dospelých vo veku od 16 do 74 rokov s minimálne základnými digitálnymi zručnosťami 70 % 56 % (2019) + 25 %

To znamená, že do roku 2025 by sa malo uskutočniť 540 miliónov vzdelávacích aktivít pre dospelých vrátane 60 miliónov pre dospelých s nízkou kvalifikáciou a 40 miliónov pre nezamestnaných. Počet dospelých so základnými digitálnymi zručnosťami by sa mal zvýšiť na 230 miliónov.

Uvoľnenie investícií do zručností ľudí

Na realizáciu akcií a splnenie cieľov programu v oblasti zručností bude EÚ potrebovať odhadované dodatočné verejné a súkromné investície do zručností vo výške približne 48 miliárd EUR ročne. Návrh Komisie na nástroj NextGenerationEU poskytuje značné zdroje v rámci významnej rozpočtovej iniciatívy na riešenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov krízy.

Fondy EÚ môžu pôsobiť ako katalyzátor investícií do zručností ľudí. V súvislosti s Plánom EÚ na obnovu boli navrhnuté nebývalé finančné zdroje na podporu udržateľnej obnovy a v stredobode tohto úsilia by mali byť investície do zručností. Počas rokov 2021 – 2027 možno mobilizovať všetky nástroje EÚ, akými sú napríklad Európsky sociálny fond plus s navrhovaným rozpočtom 86 miliárd EUR, program Erasmus s navrhovaným rozpočtom 26 miliárd EUR a zložka Programu InvestEU zameraná na sociálne investície a zručnosti s navrhovaným rozpočtom 3,6 miliardy EUR, s cieľom pomôcť ľuďom získať lepšie, prípadne nové zručnosti. Nový program Digitálna Európa s navrhovaným rozpočtom 9,2 miliardy EUR bude investovať do pokročilého rozvoja digitálnych zručností zameraných na osvojovanie technológií. Okrem toho sa v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na ktorý sa poskytujú granty a úvery vo výške 560 miliárd EUR, poskytujú členským štátom veľké príležitosti na financovanie iniciatív zameraných na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností, ak sa prijmú príslušné reformy.

Súvislosti

Prechod na obehové, digitalizované a nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje by do roku 2030 mohol vytvoriť viac ako 1 milión pracovných miest. Samotné odvetvia umelej inteligencia a robotiky vytvoria v nasledujúcich 5 rokoch takmer 60 miliónov nových pracovných miest na celom svete. Iné zamestnania sa môžu buď zmeniť, alebo dokonca zaniknúť. Pandémia koronavírusu zosilnila trendy v oblasti zručností na trhu práce a urýchlila tak potrebu zmeny, ako aj príležitosti na ňu. Na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu práce a v spoločnosti sa celoživotné vzdelávanie musí stať skutočnosťou.

Súčasné iniciatívy sa opierajú o Európsky pilier sociálnych práv, ktorý v novembri 2017 ohlásili inštitúcie a vedúci predstavitelia EÚ, a o oznámenie o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie uverejnené v januári 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices