Vestager, Breton
Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margarethe Vestager a Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. PHOTO: © European Union.

Komisia prijala ďalšie opatrenia na podporu európskych audiovizuálnych diel a ochranu zraniteľných divákov

Komisia prijala usmernenia na pomoc členským štátom pri vykonávaní revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Usmernenia poskytnú praktický nástroj na zabezpečenie propagácie európskych diel v mediálnom obsahu, čím sa podporí kultúrna rozmanitosť a väčší výber pre európskych spotrebiteľov. Zároveň pomôžu lepšie ochrániť používateľov videí na požiadanie a platforiem na zdieľanie videí, najmä maloletých, pred nenávistným prejavom a škodlivým obsahom.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margarethe Vestagerová doplnila: „Revidované audiovizuálne pravidlá budú nástrojom na ochranu používateľov pred škodlivým obsahom. Vďaka nim budú môcť európske spoločnosti, filmové a iné mediálne podniky vytvárať a propagovať európsky obsah a spotrebiteľom poskytnú kultúrnu rozmanitosť a väčší výber rôznorodých výrobkov a služieb.“  

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Z dynamického odvetvia audiovizuálnych médií chceme urobiť to najlepšie pre nás všetkých – pre občanov, podniky, tvorcov a autorov. Preto transformujeme náš mediálny priemysel tak, aby ponúkal inovatívnejšie služby, podporoval európsku kultúru v katalógoch služieb na požiadanie a chránil naše deti a iných zraniteľných používateľov pred nezákonným a škodlivým online obsahom.“

Členské štáty EÚ majú revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 19. septembra 2020. Očakáva sa, že usmernenia, aj keď nezáväzné, prispejú k jej harmonizovanému vykonávaniu a presadzovaniu. Komisia v nich poskytuje svoj názor na aplikáciu špecifických konceptov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie mediálnych pravidiel vo všetkých členských štátoch.

Usmernenia sú súčasťou širšej činnosti Komisie zameranej na jasnejšie vymedzenie povinností a zodpovedností za sociálne médiá a online platformy a dopĺňajú pripravovaný balík predpisov o digitálnych službách, v súvislosti s ktorým v súčasnosti prebieha verejná konzultácia.

Komisia prijala dva súbory usmernení:

Usmernenia týkajúce sa európskych diel

Smernicou o audiovizuálnych mediálnych službách sa sprísnila povinnosť podporovať európske filmy a televízne vysielanie v službách na požiadanie, ktoré musia zabezpečiť vo svojich katalógoch aspoň 30 % európskeho obsahu a zabezpečiť mu poprednú prezentáciu. Členským štátom za určitých podmienok umožňuje požadovať od poskytovateľov mediálnych služieb so sídlom v inom členskom štáte, ale s cieľovým publikom na ich území, aby finančne prispievali na tvorbu európskych diel.

Usmernenia obsahujú aj odporúčanú metodiku výpočtu 30 % podielu európskeho obsahu v každom národnom katalógu na základe názvov filmov a sezón televíznych seriálov. Usmernenia objasňujú aj definíciu pojmov „nízka sledovanosť“ a „nízky obrat“ s cieľom oslobodiť menších poskytovateľov od povinností týkajúcich sa propagácie európskych diel, vďaka čomu sa neohrozí vývoj na trhu, ani sa nebude brániť vstupu nových subjektov na trh.

Usmernenia týkajúce sa platforiem na zdieľanie videí

Revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách rozširuje normy EÚ týkajúce sa nezákonného a škodlivého obsahu na platformy na zdieľanie videí vrátane služieb, ako sú sociálne médiá, kde poskytovanie audiovizuálneho obsahu nie je hlavným účelom služby, ale napriek tomu predstavuje jednu zo zásadných funkcií. V dôsledku toho budú musieť online subjekty podobným spôsobom ako tradičné multimediálne spoločnosti zabezpečiť ochranu používateľov pred nenávistnými prejavmi a ochranu maloletých pred škodlivým obsahom. Online platformy musia prijať opatrenia proti nahlásenému obsahu, ktorý podnecuje násilie, nenávisť a terorizmus, a zabezpečiť primeranú propagáciu a umiestňovanie produktov v detských programoch.

Viac..  Jozef Mihál: Zmyslom európskych smerníc je, aby sa nám žilo ľahšie. Platí to aj pri zavádzaní spotrebiteľa

V tejto súvislosti poskytujú usmernenia členským štátom súbor nástrojov, ktoré im majú pomôcť posúdiť, ktoré online služby by mali patriť do rozsahu pôsobnosti európskeho mediálneho rámca. Obsahujú aj zoznam relevantných indikátorov, ktoré môžu členské štáty používať pri hodnotení toho, či je audiovizuálny obsah zásadnou, a nie len doplnkovou alebo menšou časťou online platformy. Okrem toho zohľadňujú dynamický charakter prostredia online platforiem a ich cieľom je zabezpečiť flexibilitu v tejto oblasti.

Všeobecný kontext

Revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách bola prijatá v roku 2018 s cieľom riešiť zmeny v mediálnom priestore v Európe. Prispieva k spravodlivejšiemu regulačnému prostrediu pre všetky mediálne subjekty v celej EÚ a zabezpečuje lepšiu ochranu divákov v súvislosti s prístupom k audiovizuálnemu obsahu v médiách, a to aj online.

Okrem toho rozširuje určité pravidlá EÚ na platformy na zdieľanie videí vrátane niektorých služieb na sociálnych médiách a v inom online priestor, kde „zásadnou funkciou“ týchto služieb je poskytovať audiovizuálny obsah. Tieto služby sú povinné prijať opatrenia na ochranu svojich používateľov pred nezákonným a škodlivým obsahom. Súčasťou smernice je sprísnená povinnosť podporovať európske diela v rámci služieb na požiadanie, ktoré musia zabezpečiť vo svojich katalógoch aspoň 30 % európskeho obsahu a zabezpečiť mu poprednú prezentáciu.

V smernici sa od Komisie vyžaduje, aby v prípade potreby poskytla usmernenia týkajúce sa praktického uplatňovania kritéria „zásadnej funkcie“ pri definícii platforiem na zdieľanie videí, výpočte podielu európskych diel, ako aj definícii nízkej sledovanosti a nízkeho obratu pri uplatňovaní súvisiacich výnimiek. Z tohto dôvodu boli po konzultácii s príslušnými zástupcami členských štátov EÚ (tzv. kontaktný výbor) vydané dva súbory usmernení. Názory zainteresovaných strán, najmä pokiaľ ide o osobitné technické otázky, sa zhromaždili počas cielenej verejnej konzultácie vo februári a v marci 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices