Vestager, Gentiloni
Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestager európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. PHOTO: © European Union.

Komisia odporúča neposkytovať finančnú podporu podnikom, ktoré majú väzby s daňovými rajmi

Európska komisia odporučila, aby členské štáty neposkytovali finančnú podporu podnikom s väzbami na krajiny, ktoré sú na zozname EÚ obsahujúcom nespolupracujúce daňové jurisdikcie. Obmedzenia by sa mali vzťahovať aj na podniky, ktoré boli usvedčené zo závažných hospodárskych trestných činov – ako sú napríklad finančné podvody, korupcia či neplatenie daní a záväzkov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Cieľom odporúčania je poskytnúť členským štátom usmernenie, ako stanoviť podmienky pre finančnú podporu, ktoré zabránia zneužitiu verejných financií, a posilniť záruky proti zneužívaniu daní v celej EÚ v súlade s právnymi predpismi EÚ. Koordináciou obmedzení finančnej podpory by členské štáty takisto zabránili nezrovnalostiam a narušeniam v rámci jednotného trhu.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Také výnimočné objemy štátnej pomoci pre podniky, aké sa udeľujú v súvislosti s prepuknutím koronavírusu, tu ešte neboli. Najmä v tejto súvislosti nie je prijateľné, aby sa podniky využívajúce výhody z verejnej podpory vyhýbali daňovým povinnostiam s pomocou daňových rajov. Štátne rozpočty a rozpočet EÚ by sa tak zneužívali na úkor daňovníkov a systémov sociálneho zabezpečenia. Spolu s členskými štátmi chceme zaistiť, aby sa nič také nestalo.“

Európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni vyhlásil: „Spravodlivosť a solidarita sú ústrednou témou úsilia EÚ o obnovu. V tejto kríze sme na jednej lodi a všetci sa musia spravodlivo podieľať na daniach, aby sme podporovali a nepodkopávali našu spoločnú snahu o oživenie. Tí, ktorí úmyselne obchádzajú daňové pravidlá alebo sa dopúšťajú trestnej činnosti, by nemali profitovať zo systémov, ktoré sa snažia obchádzať. Musíme chrániť naše verejné financie, aby mohli skutočne pomáhať čestným daňovníkom v celej EÚ.“

Je na členských štátoch, aby rozhodli, či chcú poskytovať finančnú podporu a navrhnúť opatrenia v súlade s pravidlami EÚ vrátane pravidiel štátnej pomoci a so svojimi vlastnými politickými cieľmi. Pandémia koronavírusu si na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ vyžiadala bezprecedentné úsilie o podporu hospodárstiev členských štátov a uľahčenie ich obnovy. Jeho súčasťou je aj značná finančná podpora na zabezpečenie likvidity a kapitálu pre podniky, záchranu pracovných miest, ochranu dodávateľských reťazcov a uľahčenie výskumu a vývoja. V tejto súvislosti viaceré členské štáty vyjadrili ochotu prijať pravidlá na obmedzenie prístupu k takejto podpore podnikom, ktoré sa vyhýbajú daňovým povinnostiam s pomocou daňových rajov alebo ktoré boli usvedčené z hospodárskych trestných činov. Preto požiadali Komisiu o usmernenia k tomu, ako čo najvhodnejšie riešiť tento problém.

Cieľom odporúčania je poskytnúť členským štátom návod v súlade s právnymi predpismi EÚ, ktorý im pomôže zabrániť tomu, aby sa verejná podpora využívala pri daňových podvodoch a únikoch, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu. Verejná podpora by sa najmä nemala poskytovať podnikom, ktoré majú väzby na nespolupracujúce daňové jurisdikcie uvedené na príslušnom zozname EÚ (napr. ak je podnik rezidentom na daňové účely v takejto jurisdikcii). Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť takéto ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, Komisia navrhuje niekoľko pravidiel, ktorými by mali finančnú podporu podmieniť. Zoznam EÚ obsahujúci nespolupracujúce daňové jurisdikcie je najlepším základom pre uplatňovanie takýchto obmedzení, pretože umožní všetkým členským štátom konať konzistentne a zabráni individuálnym opatreniam, ktoré by mohli byť v rozpore s právom EÚ. Používanie tohto zoznamu na zavádzanie obmedzení navyše prinesie podnikom väčšiu jasnosť a istotu.

Viac..  Nevyužité peniaze z plánu obnovy by podľa SEVA mali ísť na podporu elektromobility

Komisia je zároveň pripravená diskutovať s členskými štátmi o ich konkrétnych plánoch na zabezpečenie toho, aby sa poskytovanie štátnej pomoci, najmä vo forme rekapitalizácie, obmedzovalo na podniky, ktoré platia svoj spravodlivý podiel na daniach.

Komisia takisto odporúča niektoré výnimky z týchto obmedzení s cieľom chrániť poctivých daňovníkov – tie sa však musia uplatňovať za prísnych podmienok. Aj keď má podnik väzby na jurisdikcie na zozname EÚ obsahujúcom nespolupracujúce daňové jurisdikcie, mal by mať stále možnosť získať finančnú podporu za určitých okolností. Príkladom je situácia, ak podnik môže preukázať, že v danom členskom štáte zaplatil primeranú daň za dané časové obdobie (napr. za posledné tri roky) alebo ak v krajine uvedenej na zozname skutočne ekonomicky pôsobí. Členským štátom sa odporúča zaviesť primerané sankcie, aby odradili žiadateľov od poskytovania nepravdivých alebo nepresných informácií.

Členské štáty by sa zároveň mali dohodnúť na primeraných požiadavkách na podniky, ako preukázať, že nemajú žiadne prepojenie s niektorou z nespolupracujúcich daňových jurisdikcií na spomínanom zozname EÚ. V odporúčaní sa navrhujú zásady, o ktoré sa členské štáty môžu v tejto oblasti oprieť.

Členské štáty by napokon v súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných, o ktoré sa EÚ usiluje, mali Komisiu informovať o opatreniach, ktoré zavedú na splnenie odporúčania. Komisia do troch rokov uverejní správu o jeho vplyve.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices