vino
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Brusel prijal ďalšie opatrenia na podporu vinárskeho sektora

Komisia prijala ďalší balík mimoriadnych opatrení, ktorými chce v nadväznosti na krízu spôsobenú koronavírusom a vzhľadom na jej dôsledky podporiť vinársky sektor. Vinársky sektor patrí v dôsledku rýchlych zmien v dopyte a zatvorenia reštaurácií a barov v celej EÚ, ktoré neboli kompenzované domácou spotrebou, medzi najviac postihnuté agropotravinárske odvetvia.

Nové opatrenia zahŕňajú dočasné povolenie, na základe ktorého môžu hospodárske subjekty samy organizovať trhové opatrenia, zvýšenie príspevku Európskej únie na národné programy podpory vinárstva a zavedenie preddavkov na krízovú destiláciu a skladovanie.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski v tejto súvislosti uviedol:Vinársky sektor je jedným zo sektorov, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou spôsobenou koronavírusom a súvisiacimi opatreniami na obmedzenie pohybu prijatými v rámci EÚ. Už prvý balík opatrení pre tento trh, ktorý Komisia prijala, tomuto sektoru výrazne pomohol. Neistota, pokiaľ ide o rozsah krízy na úrovni EÚ i celého sveta, a podrobné monitorovanie tohto trhu nás však viedli k tomu, že sme pre tento sektor navrhli ďalší balík opatrení. Som presvedčený, že tieto opatrenia rýchlo prinesú pre vinársky sektor EÚ konkrétne výsledky a čoskoro zaistia stabilitu.“

Mimoriadne opatrenia zahŕňajú:

  • dočasnú výnimku z pravidiel Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže: podľa článku 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov môže Komisia v prípade vážnej nerovnováhy na trhu prijať dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Komisia teraz prijala takúto výnimku pre vinársky sektor, pričom umožnila hospodárskym subjektom, aby počas maximálne 6 mesiacov samostatne organizovali a realizovali trhové opatrenia na svojej úrovni a prispeli tak k stabilizácii svojho sektora. Musia pritom však rešpektovať fungovanie vnútorného trhu. Budú môcť napríklad plánovať spoločné propagačné aktivity, zabezpečovať skladovanie s využitím súkromných hospodárskych subjektov a spoločne plánovať výrobu,
  • zvýšenie príspevku Európskej únie: príspevok, ktorý Európska únia poskytuje na všetky opatrenia v rámci národných programov podpory, sa zvýši o 10 % na úroveň 70 %. Predchádzajúcim mimoriadnym opatrením sa už tento príspevok zvýšil z 50 % na 60 %. Príjemcovia tak získajú finančnú úľavu,
  • preddavkové platby za krízovú destiláciu a skladovanie: Komisia umožní členským štátom, aby hospodárskym subjektom poskytovali preddavkové platby za prebiehajúcu destiláciu a krízové skladovanie. Preddavky môžu pokrývať až 100 % nákladov, pričom členské štáty na ne budú môcť plne využiť finančné prostriedky z národných programov podpory určené na tento rok.
Viac..  Maloobchodný predaj v eurozóne aj v EÚ v októbri medzimesačne vzrástol

Popri týchto podporných opatreniach pre vinársky sektor sa zvýšenie príspevku EÚ (z 50 % na 70 %) bude vzťahovať aj na programy riadené organizáciami výrobcov v sektore ovocia a zeleniny. Tieto organizácie tak získajú väčšiu flexibilitu pri realizácii svojich programov.

Uvedené opatrenia dopĺňajú nedávno prijatý balík opatrení, na základe ktorého vinársky sektor získal flexibilitu, pokiaľ ide o programy na podporu trhu. Išlo napríklad o väčšiu flexibilitu nástrojov na kontrolu produkčného potenciálu (nástroj tzv. zeleného zberu) a možnosť zahrnúť nové dočasné opatrenia, ako je destilácia vína v prípade krízy alebo pomoc pri krízovom skladovaní vína.

Komisia okrem toho Komisia nedávno zverejnila dve výzvy na predkladanie návrhov, pokiaľ ide o programy na podporu sektorov najviac zasiahnutých krízou vrátane vinárskeho sektora. Návrhy možno predkladať do 27. augusta 2020. 

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices