Hogan
Komisár pre obchod Phil Hogan. PHOTO: © European Union.

EÚ čiastočne zrušila Kambodži bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh

Od 12. augusta, sa na niektoré z typických vývozných výrobkov Kambodže, ako sú odevy, obuv či cestovné potreby, uplatňujú clá Európskej únie. Rozhodnutie EÚ čiastočne zrušiť bezcolný a bezkvótový prístup Kambodže na trh EÚ nadobudlo platnosť. Keďže existujú závažné a systémové obavy o dodržiavanie ľudských práv v Kambodži, došlo k pozastaveniu preferenčného zaobchádzania, ktoré sa na túto krajinu vzťahovalo v režime obchodných opatrení EÚ pre najmenej rozvinuté krajiny zvanom „Všetko okrem zbraní“. EÚ presadila toto opatrenie, no zároveň zostáva otvorená spolupráci s Kambodžou na nevyhnutných reformách.

Komisár pre obchod Phil Hogan povedal:Poskytli sme Kambodži obchodné príležitosti, ktoré jej umožnili vybudovať priemysel orientovaný na vývoz a tisícom Kambodžanov dali prácu. Stojíme pri nich aj teraz, v dnešnej neľahkej situácii spôsobenej pandémiou. Naša neutíchajúca podpora však nijak nezmenšuje naliehavú potrebu, aby Kambodža dodržiavala ľudské a pracovné práva. Som pripravený pokračovať v podpore a obnoviť výrobkom z Kambodže úplne voľný prístup na trh EÚ, pokiaľ v tomto smere uvidíme významné zlepšenie.

Zrušenie preferenčného prístupu na trh EÚ sa týka približne 20 % vývozu Kambodže do EÚ. Kambodža môže uvedené produkty naďalej vyvážať do EÚ, ale budú podliehať všeobecným clám, ktoré sa uplatňujú na ktoréhokoľvek iného člena Svetovej obchodnej organizácie. Zvyšných 80 % vývozu Kambodže môže naďalej využívať preferenčný (bezcolný a bezkvótový) prístup na trh EÚ.

Komisia bude spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pokračovať s Kambodžou v zintenzívnenej spolupráci. EÚ bude situáciu v krajine naďalej monitorovať s osobitným zameraním na súčasné obmedzenia slobody prejavu a občianskych a politických práv, ako aj na pozemkové spory a pracovné práva v kontexte prebiehajúcich reforiem.

EÚ si je vedomá významného dosahu pandémie koronavírusu na hospodárstvo a zamestnanosť v Kambodži a je pripravená podporiť krajinu v jej boji proti súčasnej kríze, a zároveň napomôcť jej hospodárske oživenie. To však nezmierňuje naliehavú potrebu zabezpečiť v Kambodži dodržiavanie ľudských a pracovných práv.

Vláda Kambodže mohla kedykoľvek od februára 2020, keď EÚ prijala rozhodnutie o čiastočnom zrušení bezcolného prístupu, prijať opatrenia na splnenie podmienok, ktoré by Európskej únii umožnili v plnej miere Kambodži obnoviť preferenčný prístup EBA na trh EÚ. Túto možnosť má doteraz.

Kambodžské orgány by mali prijať opatrenia na obnovenie politických slobôd v krajine, znovu vytvoriť podmienky pre dôveryhodnú, demokratickú opozíciu a v úprimnom a inkluzívnom dialógu nastúpiť na cestu národného zmierenia. Komisia a ESVČ navrhli tieto opatrenia kambodžským orgánom už niekoľkokrát, a to aj v delegovanom nariadení Komisie. Patrí k nim obnovenie politických práv členov opozície a zrušenie či revízia zákonov, ako je zákon o politických stranách a zákon o mimovládnych organizáciách. Ak vláda Kambodže preukáže významný pokrok v oblasti občianskych a politických práv, Komisia môže svoje rozhodnutie prehodnotiť a obnoviť colné preferencie v režime „Všetko okrem zbraní“ v súlade s ustanoveniami všeobecného systému preferencií EÚ.

Viac..  I. Brocková: EÚ podpisom dohody z Cotonou potvrdí povesť dôveryhodného partnera

Súvislosti

Režim opatrení „Všetko okrem zbraní“ (EBA) je súčasťou všeobecného systému preferencií (VSP) EÚ. VSP umožňuje zraniteľným rozvojovým krajinám využívať nižšie clá a bezcolný vývoz do EÚ, a tak stimuluje ich hospodársky rast. Ide o jednosmernú dohodu, ktorá si nevyžaduje reciprocitu vo vzťahu k vývozu z EÚ. EÚ poskytuje v režime EBA bezcolný a bezkvótový prístup na svoj trh pre všetky výrobky z najmenej rozvinutých krajín (podľa vymedzenia Organizácie Spojených národov) okrem zbraní a munície. Podľa nariadenia o VSP možno obchodné preferencie dočasne zrušiť pri „závažnom a systematickom porušovaní zásad“ stanovených v dohovoroch o ľudských a pracovných právach, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu.

Na základe vážnych obáv o zhoršenie politických, ľudských, pozemkových a pracovných práv v Kambodži začala Komisia vo februári 2019 postup na zrušenie preferencií EBA udelených Kambodži. Komisia 12. novembra 2019 predložila Kambodži správu, v ktorej sa v súvislosti s politickou účasťou, slobodou prejavu a slobodou združovania v Kambodži preukázalo závažné a systematické porušovanie kľúčových zásad Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR). Napriek tomu, že vážne obavy pretrvávajú, v správe sa zdôraznil konkrétny pokrok pri riešení pozemkových sporov v sektore cukru a pri dodržiavaní pracovných práv. Po uplynutí lehoty na pripomienkovanie prijala Komisia 12. februára 2020 delegované nariadenie o dočasnom a čiastočnom zrušení colných preferencií udelených Kambodži v rámci EBA. Nariadenie nadobudlo účinnosť 25. apríla 2020 a nadobúda platnosť 12. augusta 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Výbor EP pre medzinárodný obchod schválil ďalšie pozastavenie ciel na ukrajinský export

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre medzinárodný obchod vo štvrtok schválil ďalšie ročné pozastavenie ciel Európskej …

Consent choices