pracovnici, pracovny trh
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Integrácia migrantov a utečencov do trhu práce: Komisia a sociálni a hospodárski partneri obnovili spoluprácu

Komisia, odborové zväzy, obchodné komory a organizácie zamestnávateľov od pondelka obnovujú vzájomnú spoluprácu s cieľom posilniť integráciu migrantov a utečencov do trhu práce. V spoločnom vyhlásení, ktoré bolo v pondelok uverejnené, sa zdôrazňujú oblasti, na ktoré sa treba zamerať v budúcnosti, pričom sa v ňom vyjadruje záujem o ďalšiu spoluprácu v oblasti migrácie pracovnej sily v rámci európskeho partnerstva pre integráciu, ktoré sa začalo v roku 2017. Signatári opätovne potvrdzujú význam prístupu viacerých zainteresovaných strán pre včasnú integráciu do trhu práce, z ktorej majú prospech tak utečenci, ako aj hospodárstvo a spoločnosť ako celok.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal: „Európsky pilier sociálnych práv nerozlišuje, odkiaľ ľudia pochádzajú. Bez ohľadu na rod, rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a príležitosti, pokiaľ ide o zamestnanie. Pomoc utečencom pri začleňovaní do trhu práce prostredníctvom zvyšovania úrovne zručností a prístupu ku kvalitným pracovným miestam je rozhodujúca pre ich dôstojnosť a je mimoriadne dôležitá pre sociálnu súdržnosť Európy.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Vďaka lepšiemu využívaniu zručností a potenciálu utečencov a migrantov sa naše trhy práce stávajú inkluzívnejšími a prispievajú k prosperite a súdržnosti európskej spoločnosti. Posledné mesiace ukázali, že migrujúci pracovníci a podnikatelia majú zručnosti a talenty, ktoré prispievajú k oživeniu európskeho hospodárstva. Dnes obnovujeme náš záväzok podporovať organizácie zamestnávateľov, odborové zväzy a obchodné komory v ich angažovanosti smerom k utečencom a sme otvorení ďalšiemu rozširovaniu našej spolupráce, napríklad v oblasti migrácie pracovnej sily.“

Od vzniku európskeho partnerstva pre integráciu pred tromi rokmi Komisia financovala projekty na podporu integrácie utečencov do trhu práce realizované organizáciami sociálnych a hospodárskych partnerov. Príklady zahŕňajú projekt Labour-INT, ktorý podporuje integráciu utečencov od príchodu na pracovisko prostredníctvom posudzovania zručností, odbornej prípravy a umiestňovania do zamestnania v Taliansku, Nemecku a Belgicku; alebo Európsky akčný program pre integráciu utečencov pôsobiaci v Bulharsku, Grécku, Taliansku a Španielsku. Sociálni a hospodárski partneri takisto zaviedli iniciatívy v 20 členských štátoch, ako napríklad platforma fachkraeftepotenzial, ktorú spustila Rakúska spolková hospodárska komora s cieľom poskytovať informácie spoločnostiam, ktoré chcú prijímať utečencov.

Viac..  Prieskum: Tretina Európanov v súčasnosti volí populistické strany

Na základe týchto úspechov sa signatári dohodli, že budúce úsilie zamerajú na 3 oblasti: prepojenie zainteresovaných strán v rámci celého hospodárstva a spoločnosti v záujme integrácie do trhu práce; podporu podnikania a uľahčenie identifikácie, posudzovania a potvrdzovania zručností.

Komisia a sociálni a hospodárski partneri sa zároveň zamerajú na preskúmanie toho, ako rozšíriť vzájomný dialóg a budúcu spoluprácu na oblasť migrácie za prácou v súlade s cieľmi nového programu v oblasti zručností pre Európu a nadchádzajúceho nového paktu o migrácii a azyle. Toto úsilie by sa mohlo zamerať na to, ako zlepšiť spôsoby migrácie pracovnej sily tak, aby sa uspokojili meniace sa potreby Európy.

Súvislosti

Prostredníctvom Európskeho partnerstva pre integráciu podpísaného 20. decembra 2017 Komisia a sociálni a hospodárski partneri spojili svoje sily v záujme podpory integrácie utečencov do trhu práce. Cieľom partnerstva je zlepšiť včasnú integráciu utečencov do trhu práce, zabezpečiť, aby integrácia bola prínosom pre utečencov, ako aj pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok, a podporiť prístup spočívajúci v zapojení viacerých zainteresovaných strán (verejných orgánov, služieb zamestnanosti, sociálnych a hospodárskych partnerov, obchodných organizácií, obchodných a priemyselných komôr, komôr kvalifikovaných remeselníkov, podnikov a pracovníkov, zamestnávateľov vo verejných službách, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a organizácií občianskej spoločnosti).

O mam

Odporúčame pozrieť

migranti

Baerbocková varuje pred navrhovanými krízovými migračnými pravidlami EÚ

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa vyslovila proti zahrnutiu tzv. krízových nariadení do reformy …

Consent choices