dezinformacie, pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ proti dezinformáciám Kódexom postupov. Rieši aj hoaxy o koronavíruse

Komisia predložila vyhodnotenie zavádzania a účinnosti Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Z hodnotenia vyplýva, že kódex sa osvedčil ako veľmi cenný nástroj (prvý svojho druhu na celom svete) a poskytol rámec pre štruktúrovaný dialóg medzi príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť politík platforiem zameraných proti dezinformáciám v rámci EÚ. Hodnotenie zároveň poukazuje na určité nedostatky vyplývajúce najmä zo samoregulačného charakteru kódexu.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Kódex postupov ukázal, že online platformy a reklamný sektor môžu urobiť veľa v boji proti dezinformáciám, ak sú pod verejnou kontrolou. Platformy však musia byť pripravené skladať účty verejnosti a zaujať zodpovednejší prístup; musia byť transparentnejšie. Nastal čas ísť nad rámec samoregulačných opatrení. Európa má najlepšie predpoklady na to, aby išla príkladom a navrhla nástroje pre odolnejšiu a spravodlivejšiu demokraciu vo svete, v ktorom hrá digitalizácia čoraz väčšiu rolu.“

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh sa vyjadril: „Organizácia a zabezpečenie nášho digitálneho informačného priestoru sú novou prioritou. Kódex je jasným príkladom toho, ako môžu verejné inštitúcie efektívnejšie spolupracovať s technologickými spoločnosťami, aby našej spoločnosti prinášali skutočné výhody. Je jedinečným nástrojom, ktorý umožní Európe asertívne brániť svoje záujmy a hodnoty. Za boj proti dezinformáciám sme zodpovední spoločne a odvetvie technológií a reklamný sektor musia túto zodpovednosť v plnej miere prevziať.“

Komisia s pomocou skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) spolupracuje s online platformami a reklamnými združeniami na monitorovaní účinného plnenia záväzkov stanovených v Kódexe postupov proti šíreniu dezinformácií. Hodnotenie kódexu sa týka prvých 12 mesiacov jeho fungovania. Výsledky sú pozitívne. Kódex zvýšil najmä zodpovednosť platforiem a verejnú kontrolu opatrení, ktoré signatári prijali na boj proti dezinformáciám v rámci EÚ. Kvalita informácií zverejňovaných signatármi kódexu je však stále nedostatočná a nedostatky obmedzujú účinnosť kódexu.

Hodnotením sa zistili tieto nedostatky:

  • chýbajú relevantné kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na posúdenie toho, či sú politiky platforiem zameraných na boj proti tomuto javu účinné;
  • chýbajú jasnejšie postupy, všeobecne zdieľané definície a presnejšie záväzky;
  • chýba prístup k údajom umožňujúci nezávislé hodnotenie vznikajúcich trendov a hrozieb vyplývajúcich z online dezinformácií;
  • chýba štruktúrovaná spolupráca medzi platformami a výskumnou komunitou;
  • treba zapojiť ďalšie príslušné zainteresované strany, najmä z reklamného sektora.

Správy o opatreniach prijatých na boj proti dezinformáciám súvisiacim s koronavírusom

Od vypuknutia pandémie koronavírusu a „infodémie“ Komisia vytýčila v spoločnom oznámení z 10. júna 2020 vyvážený a komplexný európsky prístup k dezinformáciám súvisiacim s koronavírusom a je v úzkom kontakte s platformami dodržiavajúcimi kódex postupov, aby zabezpečila účinné uplatňovanie záruk kódexu.

Platformy preukázali, že v porovnaní s tým, čo sa v rámci kódexu už dosiahlo, môžu svoje pôsobenie ešte zlepšovať. Prijaté opatrenia viedli ku konkrétnym a merateľným výsledkom, t. j. k posúvaniu spoľahlivých zdrojov informácií do popredia a k zvýšeniu dostupnosti nových nástrojov, ktoré používateľom umožňujú kriticky posúdiť obsah uverejnený online a oznamovať možné zneužitie. Kríza tiež viedla k zintenzívneniu spolupráce s overovateľmi faktov a výskumníkmi a v niektorých prípadoch k upozadeniu alebo odstráneniu obsahu, ktorý bol overený ako falošný alebo zavádzajúci a potenciálne škodlivý pre zdravie ľudí.

Komisia preto vo štvrtok spolu s hodnotením kódexu postupov uverejňuje aj prvé východiskové správy o opatreniach prijatých signatármi kódexu na boj proti nepravdivým a zavádzajúcim informáciám súvisiacim s koronavírusom do 31. júla. Ich súčasťou sú iniciatívy zamerané na:

  • podporu a zviditeľňovanie spoľahlivého obsahu na úrovni EÚ a členských štátov. Napríklad Google Search upriamil pozornosť na články, ktoré uverejnili organizácie zamerané na overovanie faktov v EÚ a ktoré v prvej polovici roku 2020 dosiahli viac ako 155 miliónov zobrazení. LinkedIn zaslal „European Daily Rundown“ (prehľad správ vybraných skúsenými novinármi) takmer 10 miliónom zainteresovaných členov v EÚ.
  • zlepšenie informovanosti používateľov: Facebook a Instagram nasmerovali viac ako 2 miliardy ľudí na zdroje od zdravotníckych orgánov vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie.
  • odhaľovanie manipulatívneho správania a bránenie tomuto správaniu: Twitter spochybnil viac ako 3,4 milióna podozrivých účtov zameraných na diskusiu o koronavíruse.
  • obmedzenie reklamy súvisiacej s dezinformáciami spôsobenými koronavírusom s cieľom zabrániť inzerentom, aby na nich úročili. Všetky platformy uľahčili uverejňovanie inzercie orgánov verejného zdravotníctva a zdravotníckych organizácií súvisiacej s koronavírusom.
Viac..  Eurovoľby: ísť voliť znamená chrániť demokraciu

V súlade so spoločným oznámením Komisia každý mesiac zozbiera konkrétne ukazovatele z platforiem s cieľom monitorovať účinnosť a vplyv ich politík na obmedzovanie šírenia dezinformácií súvisiacich s pandémiou koronavírusu.

Komisia vyjde z opatrení uvedených v spoločnom oznámení, ako aj z riešenia nedostatkov zistených v dnešnom hodnotení kódexu Komisia, a dokončí svoj komplexný prístup tým, že do konca roka predloží dve vzájomne sa dopĺňajúce iniciatívy: akčný plán pre európsku demokraciu a balík k digitálnym službám. Ďalej posilnia prácu EÚ v boji proti dezinformáciám a pri prispôsobovaní sa vyvíjajúcim hrozbám a manipuláciám, podporia slobodné a nezávislé médiá, umožnia lepšiu reguláciu digitálneho informačného priestoru a zmodernizujú základné pravidlá pre všetky internetové služby. Do 15. septembra prebieha verejná konzultácia k akčnému plánu a začiatkom tohto týždňa sa skončila konzultácia k balíku digitálnych služieb.

Súvislosti

Štvrtkovým zverejnením hodnotenia bol splnený konkrétny bod akčného plánu proti dezinformáciám z decembra 2018, v ktorom bola Komisia poverená vykonaním komplexného hodnotenia kódexu po uplynutí prvých 12 mesiacov jeho fungovania. Online platformy, ktoré podpísali kódex (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla a od júna 2020 TikTok), sa zaviazali zaviesť politiky zamerané na:

1. obmedzenie prístupu k umiestňovaniu reklamy a hospodárskych stimulov pre aktérov, ktorí šíria dezinformácie online,

2. zvýšenie transparentnosti politickej reklamy označovaním politických inzerátov a poskytovaním archívov takýchto reklám, v ktorých možno vyhľadávať,

3. prijatie opatrení proti tomu, aby nekalí aktéri používali v rámci služieb platforiem manipulačné techniky, ktorých cieľom je umelo zvýšiť šírenie informácií online a umožniť, aby sa niektoré falošné správy stali virálnymi, ako aj zverejňovanie informácií o používaní týchto manipulačných metód danými aktérmi,

4. vytvorenie technologických prvkov, ktoré stavajú do popredia dôveryhodné informácie, aby používatelia mali k dispozícii viac nástrojov na kritické posúdenie obsahu, ku ktorému majú prístup online, a

5. spolupráca s overovateľmi faktov a výskumnou obcou vrátane iniciatív v oblasti mediálnej gramotnosti.

V kódexe sa vyžaduje od signatárov, medzi ktorými sú aj obchodné združenia zastupujúce reklamný priemysel, aby na základe výročných sebahodnotiacich správ podávali správy o plnení svojich záväzkov a spolupracovali s Komisiou pri hodnotení kódexu. V dnes uverejnenom hodnotení boli zohľadnené uvedené výročné sebahodnotiace správy, štúdia vypracovaná nezávislou poradenskou spoločnosťou Valdani, Vicari a Associates, monitorovacia správa skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) a správa Komisie o voľbách v roku 2019.

O mam

Odporúčame pozrieť

dezinformacie

Komisia spúšťa informačnú kampaň o rizikách dezinformácií pred eurovoľbami

Komisia spúšťa pred voľbami do Európskeho parlamentu súbor opatrení na zvýšenie informovanosti o rizikách dezinformácií a …

Consent choices