dolezal
Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR. PHOTO: FB AD.

Modernizácia železničnej trate Poprad – Lučivná sa začína, poklepali základný kameň

Po dôležitých míľnikoch na modernizácii trate Púchov – Považská Bystrica a úspešnom podpise zmluvy na modernizáciu trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR sa za účasti ministra dopravy a výstavby, Andreja Doležala, uskutočnilo na železničnej stanici vo Svite slávnostné poklepanie základného kameňa na modernizácii trate Poprad – Lučivná.  Ide o prvú etapu plánovanej modernizácie úseku Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry v rámci železničnej trate Žilina – Košice.

„Železničná trať medzi Bratislavou a Žilinou je už takmer kompletne zmodernizovaná. Teraz prichádzajú na rad úseky od Žiliny do Košíc. Podtatranská časť, ktorá sa dnes začína modernizovať, je prvou lastovičkou, ktorá prináša toľko očakávané zmeny na železnici smerom na východ. Občania budú môcť cestovať opäť o niečo pohodlnejšie a rýchlejšie,” povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie požadovaných parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie. Po vybudovaní  systému GSM-R, systému ETCS a pracoviska centrálneho riadenia dopravy v Poprade v rámci nasledujúcich projektov, bude možné na predmetnom úseku v dĺžke 12,879 km (12,700 km po modernizácii) jazdiť rýchlosťou 160 km/h. Úsek  je súčasťou hlavného európskeho železničného koridoru Rýn – Dunaj. Práce naplánované

na dvadsaťpäť mesiacov sa budú financovať s využitím peňazí Európskej únie cez komunitárny program Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ktorý je riadený priamo Európskou komisiou.

Som veľmi rád, že vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. Týmto by som chcel poprosiť obyvateľov dotknutých oblastí, aby strpeli a vydržali toto náročné obdobie, ktoré o 2 roky prinesie skvalitnenie dopravy v regióne,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ národného dopravcu, ZSSK: „Severná vlaková trať je tou, ktorá zabezpečila rozvoj mnohým mestám Slovenska a je našou povinnosťou a záväzkom voči životnému prostrediu nedovoliť, aby jej význam upadol dokončením diaľnice do Košíc. Naprojektovať, postaviť a skolaudovať nové, či rýchlejšie koľaje nie je záležitosťou roka, ani dvoch, preto musí rekonštrukcia koľají napredovať minimálne takou istou rýchlosťou ako stavba diaľnic, čiči modernizácia nášho vozového parku. Na tejto trati už dnes jazdia vlaky stavané na rýchlosť minimálne 160 km/h a bolo by veľmi neefektívne nepracovať na ich plnom využití až po Košice. Dnes kolegovia zo ŽSR otvárajú stavbu v Lučivnej, verím, že už v prvej polovici nového roka ma pozvú na otváračku stavby na modernizácii úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica. Držím ŽSR, i stavbárom palce, nech sa trať postaví a odovzdá bezpečne a načas, pre radosť našich cestujúcich a každého, kto po tejto trati bude cestovať, či prepravovať tovar.“

Modernizáciou trate sa dosiahne nová úroveň technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnenie a zlepšenie jej technických parametrov ako celku. Stavba je rozdelená na úseky Poprad – Svit, Svit – Štrba a jej súčasťou bude aj modernizácia železničnej stanice vo Svite.

Informácie o modernizácii:

Dĺžka celého predmetného úseku Poprad – Lučivná v súčasnej pôvodnej trase je 12,868 km. V navrhovanej trase bude mať úsek celkovú dĺžku 12,700 km, z toho cca 2,5 km trate bude na novom telese. V rámci modernizácie sa vybuduje a zrekonštruuje sedem železničných mostov. Vybudujú sa dva nové podchody pre cestujúcich. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou, teda v Poprade, Svite a Lučivnej, budú pozdĺž trate vybudované protihlukové steny. Modernizovaná bude zabezpečovacia a oznamovacia technika, trakčné vedenie a tiež ostatná súvisiaca infraštruktúra spolu s dotknutými inžinierskymi sieťami. V úseku Poprad – Svit bude vybudované obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie. Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli 97 482 977,95 €, z toho 77 619 966 € pochádza zo zdrojov EÚ. Najvýznamnejšou časťou stavby je rekonštrukcia koľajovej časti stanice Svit a preložka trate v mieste zastávky Lučivná. Nástupištia v stanici a zastávke budú mať výšku 550 mm nad temenom koľajnice a budú s bezkolíznym – mimoúrovňovým prístupom cestujúcich a s úpravou všetkých komunikácií pre chodcov v priestoroch staníc a zastávok pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Zazmluvnené náklady projeku:

 

Stavebné práce:

97 482 977,95 EUR bez DPH

Stavebný dozor:

2 272 489,08 € bez DPH

Financovanie projektu na základe grantovej zmluvy:

Európska únia (CEF)

77 619 966 €

Štátny rozpočet (spolufinancovanie):

19 696 891 €

Zhotoviteľ:

„Združenie Tatry 2017“, vedúci člen združenia: TSS Grade, a.s. 

Celková dĺžka zmodernizovanej trate:

12,700 km

Začiatok realizácie projektu:

7/20

Plánovaný termín ukončenia projektu:

7/22

Nástroj na prepájanie Európy (anglický názov Connecting Europe Facility, ďalej len „CEF“) predstavuje komunitárny program Európskej Únie, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu projektov spoločného záujmu v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií. V sektore dopravy je cieľom programu CEF vytvoriť nástroj pre realizáciu európskej politiky v oblasti dopravnej infraštruktúry. Zameriava sa najmä na podporu investícií do budovania novej dopravnej infraštruktúry v Európe alebo obnovu a modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry. V prípade CEF je dôraz kladený na cezhraničné spojenia na základnej sieti TEN-T a na inovatívne riešenia v doprave. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) plní úlohu členského štátu podľa čl. 22 Nariadenia o CEF, a zároveň figuruje ako príjemca vybraných projektov CEF (hlavne v prípade projektov implementovaných rozpočtovými organizáciami MDV SR).

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.

O red

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices