migracia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nový začiatok v oblasti migrácie: Budovanie dôvery a dosiahnutie novej rovnováhy medzi zodpovednosťou a solidaritou

Európska komisia navrhla nový pakt o migrácii a azyle, ktorý bude zahŕňať všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovujú sa v ňom vylepšené a rýchlejšie postupy pre celý azylový a migračný systém. Zároveň sa ním nastoľuje rovnováha medzi zásadami spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity. Je to kľúčové pre obnovenie dôvery medzi členskými štátmi, ako aj dôvery v schopnosť Európskej únie riadiť migráciu. EÚ musí prekonať súčasnú patovú situáciu a zaviesť nový funkčný, predvidateľný a spoľahlivý systém riadenia migrácie, v ktorom sa odkloní od ad hoc riešení.

Prvý pilier  – efektívnejšie a rýchlejšie postupy:

  • návrh zaviesť integrované konanie na hraniciach, ktoré po prvýkrát zahŕňa skríning pred vstupom, tj. identifikáciu všetkých osôb prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ bez povolenia alebo osôb, ktoré sa na území Únie vylodili po pátracej a záchrannej operácii. Skríning bude zahŕňať aj kontrolu zdravotného stavu a bezpečnostnú kontrolu, odobratie odtlačkov prstov a registráciu v databáze Eurodac.

Druhý pilier – spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a solidarity:

  • všetky členské štáty musia bez akejkoľvek výnimky prispievať solidárne v čase vysokého tlaku, aby pomohli stabilizovať celkový systém a podporili tie členské štáty, ktoré sa tlakom ocitli, a zabezpečili, aby si Únia plnila humanitárne záväzky.
  • systém flexibilných príspevkov členských štátov – zatiaľ čo nový systém je založený na spolupráci a flexibilných formách podpory, ktoré by sa začínali dobrovoľnou podporou, v časoch tlaku na jednotlivé členské štáty budú potrebné záväznejšie príspevky založené na záchrannej sieti. Mechanizmus solidarity sa bude vzťahovať na rozličné situácie vrátane vylodenia osôb po pátracích a záchranných operáciách, tlaku, krízových situácií alebo iných osobitných okolností.
Viac..  Novozvolený Parlament potvrdzuje svoju silnú podporu Ukrajine

EÚ sa bude snažiť podporovať prispôsobené a vzájomne prínosné partnerstvá s tretími krajinami. Tieto partnerstvá nám pomôžu riešiť spoločné výzvy, ako je napríklad prevádzačstvo, prispejú k vytvoreniu legálnych možností migrácie a budú sa zaoberať účinným vykonávaním readmisných dohôd a dojednaní.

Cieľom balíka bude aj posilniť spoločný systém EÚ pre návraty v snahe zvýšiť dôveryhodnosť pravidiel EÚ v oblasti migrácie. Bude to zahŕňať účinnejší právny rámec a silnejšiu úlohu európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Vymenuje sa koordinátor EÚ pre návrat, ktorý s podporou zástupcov jednotlivých členských štátov pomôže zabezpečiť konzistentnosť opatrení v celej EÚ. Zároveň sa navrhuje spoločné riadenie migrácie s lepším strategickým plánovaním, ktorého cieľom bude zabezpečiť, aby boli politiky EÚ a vnútroštátne politiky vo vzájomnom súlade, a zároveň posilnené monitorovanie riadenia migrácie v teréne v záujme väčšej vzájomnej dôvery. Zlepší sa aj riadenie vonkajších hraníc. Stály zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorý má začať pôsobiť od 1. januára 2021, bude poskytovať intenzívnejšiu podporu kedykoľvek a kdekoľvek to bude potrebné. Teraz je na Európskom parlamente a Rade, aby preskúmali a prijali celý súbor právnych predpisov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa vytvorila skutočne spoločná azylová a migračná politika EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Bez spravodlivého riešenia sa s migračnou otázkou nikdy efektívne nevyrovnáme

Opozičné KDH vyzýva vládu SR, aby sa pripojila k skupine členských štátov EÚ, ktoré presadzujú …

Consent choices