energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Únia kapitálových trhov: Komisia podporí európske kapitálové trhy

Európska komisia uverejnila nový ambiciózny akčný plán na posilnenie únie kapitálových trhov Európskej únie v nadchádzajúcich rokoch. Najdôležitejšou súčasnou prioritou Únie je zabezpečiť, aby sa Únia zotavila z bezprecedentnej hospodárskej krízy spôsobenej koronavírusom. K zvládnutiu tejto úlohy zásadným spôsobom pomôže rozvoj kapitálových trhov EÚ a zabezpečenie prístupu k trhovému financovaniu.

Veľké a integrované kapitálové trhy uľahčia obnovu EÚ a zaistia, aby podniky – predovšetkým tie malé a stredné – mali prístup k zdrojom financovania a aby európski sporitelia s dôverou investovali do budúcnosti. Dynamické kapitálové trhy budú oporou aj pre zelenú transformáciu a digitalizáciu Európy a pomôžu vytvoriť inkluzívnejšie a odolnejšie hospodárstvo. Únia kapitálových trhov má zásadný význam aj pre posilnenie postavenia eura na medzinárodných trhoch.

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, v tejto súvislosti uviedol: „Koronakríza ukázala, že vytvorenie únie kapitálových trhov nestrpí odklad. To, aké silné bude naše hospodárske oživenie, bude v rozhodujúcej miere závisieť od toho, ako dobre budú fungovať naše kapitálové trhy a či budú mať ľudia a podniky prístup k investičným príležitostiam a trhovému financovaniu, ktoré potrebujú. Potrebujeme vyvolať veľké investície, aby sa hospodárstvo EÚ stalo udržateľnejším, digitalizovanejším, inkluzívnejším a odolnejším. Cieľom dnes zverejneného akčného plánu je zdolať určité zostávajúce prekážky, ktoré dobudovaniu jednotného kapitálového trhu bránia.“

Dnes predstavený akčný plán má tri hlavné ciele:

  • zabezpečiť, aby hospodárska obnova EÚ bola ekologická, digitálna, inkluzívna a odolnejšia, a to vďaka lepšej dostupnosti financovania pre európske spoločnosti, predovšetkým malé a stredné podniky,
  • dosiahnuť, aby EÚ bola pre jednotlivcov, ktorí chcú dlhodobo sporiť a investovať, ešte bezpečnejším prostredím,
  • začleniť kapitálové trhy jednotlivých štátov do skutočne celoúnijného jednotného kapitálového trhu.

Komisia preto predkladá šestnásť cielených opatrení, vďaka ktorým dôjde ku skutočnému pokroku pri dobudovávaní únie kapitálových trhov. EÚ pomocou týchto opatrení okrem iného:

  • vytvorí pre investorov jednotný prístupový bod k údajom o spoločnostiach.
  • podporí poisťovateľov a banky, aby viac investovali do podnikov EÚ,
  • posilní ochranu investícií s cieľom podporiť rast cezhraničného investovania v EÚ,
  • uľahčí monitorovanie primeranosti dôchodkov v celej Európe,
  • lepšie zosúladí alebo zblíži pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti,
  • bude presadzovať, aby sa pokročilo v zbližovaní v oblasti dohľadu a pri dôslednom uplatňovaní jednotného súboru pravidiel pre finančné trhy v EÚ.
Viac..  Rada Európy: Maďarsko musí upustiť od návrhu na obranu národnej suverenity

Tieto opatrenia nadväzujú na pokrok dosiahnutý na základe akčného plánu únie kapitálových trhov z roku 2015 a podľa preskúmania v polovici trvania z roku 2017 a sú reakciou na výzvy Európskeho parlamentu [návrh správy z vlastnej iniciatívy (INI) z júna 2020] a Rady (závery Rady z 5. decembra 2019). Vychádzajú aj z podrobných diskusií so zainteresovanými stranami a z odporúčaní fóra na vysokej úrovni o únii kapitálových trhov.

Súvislosti

Únia kapitálových trhov nie je samoúčelná, no je nesmierne dôležitá pre dosiahnutie kľúčových cieľov hospodárskej politiky, ku ktorým patrí: obnova po koronakríze, inkluzívne a odolné hospodárstvo, ktoré pracuje pre všetkých, súbežný prechod na digitálne a udržateľné hospodárstvo, otvorená strategická autonómia v období po brexite a v čoraz zložitejšom svete. Na splnenie týchto cieľov sú nutné obrovské investície, ktoré sa nedajú zabezpečiť len z verejných zdrojov a za pomoci tradičného financovania prostredníctvom bankových úverov. Len veľké, dobre fungujúce a integrované kapitálové trhy dokážu poskytnúť podporu v takom rozsahu, ako treba na zotavenie z koronakrízy. Jedine riadne fungujúca únia kapitálových trhov dokáže pritiahnuť a nasmerovať obrovské investície, ktoré sú nutné na riešenie výziev v oblasti klímy a životného prostredia, pred ktorými stojíme, a na podporu digitalizácie našich podnikov, aby zostali konkurencieschopné na celosvetovej úrovni.

Únia kapitálových trhov by mala prinášať ovocie všetkým Európanom bez ohľadu na to, kde žijú a pracujú. Spotrebitelia by mali mať pri rozhodovaní o svojich úsporách a investovaní širší výber a mali by byť dobre informovaní a náležite chránení, nech už žijú kdekoľvek. Podniky, a to aj malé a stredné, by mali mať prístup k financovaniu v celej Európskej únii – a takisto investori by mali mať možnosť investovať do projektov v celej Únii.

O mam

Odporúčame pozrieť

EYE, mladi ludia

EÚ prijala prvý akčný plán pre mládež s cieľom posilniť spoluprácu medzi mladými ľuďmi na celom svete

Komisia a vysoký predstaviteľ prijali akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti Európskej únie …

Consent choices