pollak
Peter Pollák, europoslanec /OĽaNO, EPP/. PHOTO: FB PP.

Peter Pollák o novom pláne Komisie na ochranu Rómov v EÚ: Teraz alebo nikdy. VIDEO

Európska komisia prijala nový desaťročný plán zahŕňajúci návrh odporúčania Rady na podporu Rómov v EÚ. Zameriava sa na sedem kľúčových oblastí: rovnosť, začlenenie, účasť, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie. Pre každú oblasť Komisia vytýčila nové ciele a vydala členským štátom odporúčania, ako ich dosiahnuť. Ciele a odporúčania poslúžia ako dôležité nástroje na monitorovanie pokroku a zabezpečenie toho, aby EÚ výraznejšie napredovala pri poskytovaní nevyhnutnej podpory, ktorú stále potrebujú mnohí Rómovia žijúci v EÚ.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: „Jednoducho povedané, za posledných desať rokov sme neurobili dosť na podporu našich rómskych spoluobčanov v EÚ. Je to neospravedlniteľné. Mnohí Rómovia naďalej čelia diskriminácii a rasizmu. To nemôžeme akceptovať. Dnes nadväzujeme na naše úsilie o nápravu tejto situácie s jasnými cieľmi a obnoveným záväzkom dosiahnuť v nasledujúcom desaťročí skutočné zmeny.“

Komisárka pre rovnosť Helena Dalliová ďalej uviedla: „Na to, aby sa Európska únia stala skutočnou Úniou rovnosti, musíme zabezpečiť pre milióny Rómov rovnaké zaobchádzanie, sociálne začlenenie a možnosť zúčastňovať sa na spoločenskom a politickom živote bez výnimky. Očakávame, že vďaka cieľom, ktoré sme dnes vytýčili v strategickom rámci, dosiahneme do roku 2030 skutočný pokrok v budovaní takej Európy, ktorá bude Rómov prijímať ako súčasť svojej rozmanitosti, v ktorej sa budú Rómovia podieľať na našej spoločnosti a kde budú môcť plne prispievať k politickému, sociálnemu a hospodárskemu životu v EÚ a mať z neho prospech.“

Hoci cieľom Komisie je úplná rovnosť, do roku 2030 navrhla minimálne ciele a vychádzala pritom z pokroku dosiahnutého v predchádzajúcom rámci. Ide okrem iného o toto:

  • aspoň o polovicu znížiť podiel Rómov, ktorí boli vystavení diskriminácii,
  • zdvojnásobniť podiel Rómov, ktorí svoju skúsenosť s diskrimináciou ohlásia,
  • aspoň o polovicu znížiť medzeru chudoby medzi Rómami a bežným obyvateľstvom,
  • aspoň o polovicu znížiť rozdiel v účasti na vzdelávaní v ranom detstve,
  • aspoň o polovicu znížiť podiel rómskych detí, ktoré navštevujú segregované základné školy, v členských štátoch s významným podielom rómskeho obyvateľstva,
  • aspoň o polovicu znížiť rozdiel v zamestnanosti a rozdiel v zamestnanosti žien a mužov,
  • aspoň o polovicu znížiť rozdiel v strednej dĺžke života,
  • aspoň o jednu tretinu znížiť rozdiel, pokiaľ ide o depriváciu v oblasti bývania,
  • zabezpečiť, aby aspoň 95 % Rómov malo prístup k vode z vodovodu.

Na dosiahnutie týchto cieľov je nevyhnutné, aby členské štáty zaviedli správne politiky. Komisia poskytuje členským štátom usmernenia a stanovila zoznam opatrení, ktoré majú prijať, aby sa pokrok v oblasti rovnosti, začleňovania a účasti Rómov urýchlil. Ide napríklad o rozvoj systémov podpory rómskych obetí diskriminácie, kampane na zvyšovanie informovanosti v školách, podporu finančnej gramotnosti, podporu zamestnávania Rómov vo verejných inštitúciách a zlepšenie prístupu rómskych žien ku kvalitným lekárskym prehliadkam, skríningu a plánovanému rodičovstvu.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva členské štáty, aby do septembra 2021 predložili národné stratégie a každé dva roky podávali správy o ich vykonávaní. Komisia bude monitorovať pokrok pri dosahovaní cieľov do roku 2030, pričom bude vychádzať z údajov z prieskumov Agentúry Európskej únie pre základné práva a z príspevkov občianskej spoločnosti. V polovici trvania sa uskutoční aj hĺbkové hodnotenie nového desaťročného plánu v celom jeho rozsahu.

Súvislosti

Hoci sa v EÚ dosiahli určité zlepšenia, najmä v oblasti vzdelávania, Európa má ešte dlhú cestu k dosiahnutiu skutočnej rovnosti Rómov. Pretrváva marginalizácia a mnoho Rómov v každodennom živote naďalej čelí neprimeranej diskriminácii, protirómskym postojom a sociálno-ekonomickému vylúčeniu.

Nový strategický rámec EÚ pre Rómov je prvým priamym príspevkom k vykonávaniu akčného plánu EÚ na boj proti rasizmu na roky 2020 – 2025 a súčasťou záväzku predsedníčky von der Leyenovej k Únii rovnosti. Nový strategický rámec EÚ pre rovnosť, začlenenie a účasť Rómov vychádza z rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020. Je v súlade s prácou Komisie v iných oblastiach vrátane nedávno prijatého akčného plánu EÚ na boj proti rasizmu na roky 2020 – 2025, stratégie v oblasti práv obetí a stratégie pre rodovú rovnosť.

Mnohé oblasti politiky spojené so zlepšovaním rovnosti, začleňovania a účasti Rómov sú v prvom rade zodpovednosťou jednotlivých štátov. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri poskytovaní politických usmernení, koordinácii opatrení členských štátov, monitorovaní vykonávania a pokroku, poskytovaní podpory z fondov EÚ a pri podpore výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi.

O red

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Nerobme rozdiely medzi našimi deťmi. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices