robot
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Regulácia umelej inteligencie: Parlament pripravuje prvé pravidlá na úrovni EÚ

Poslanci predložili návrh na reguláciu umelej inteligencie v EÚ, ktorého cieľom je podporiť inovácie, etické normy a dôveru v technológie.

Európsky parlament je jednou z prvých inštitúcií, ktorá predkladá odporúčania týkajúce sa pravidiel v oblasti umelej inteligencie. Budúca legislatíva by mala upravovať otázky spojené s etikou, zodpovednosťou za škodu či právami duševného vlastníctva. Vďaka týmto odporúčaniam sa EÚ môže stať globálnym lídrom v oblasti rozvoja umelej inteligencie. Komisia by mala príslušný legislatívny návrh predložiť začiatkom budúceho roka.

Etický rámec pre umelú inteligenciu

Legislatívne uznesenie, ktorého autorom je poslanec Iban García del Blanco (S&D, ES), vyzýva Európsku komisiu na predloženie novej právnej úpravy. Tá by mala stanovovať etické zásady a právne záväzky týkajúce sa vývoja, nasadzovania a využívania umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií v EÚ vrátane softvéru, algoritmov a dát.

Budúca legislatíva má byť podľa poslancov založená na niekoľkých hlavných princípoch. Ich súčasťou by mali byť: vývoj umelej inteligencie sústredenej na človeka a vyrobenej človekom, bezpečnosť, transparentnosť a zodpovednosť, ochrana pred zaujatosťou a diskrimináciou, právo na nápravu, sociálna a environmentálna zodpovednosť a rešpektovanie ochrany súkromia a osobných údajov.

Rizikové technológie založené na umelej inteligencii, napríklad zariadenia so schopnosťou samoučenia, by mali byť navrhované tak, aby na nich mohol stále dohliadať človek. V prípade použitia funkcie, ktorá by mohla mať za následok závažné porušenie etických zásad a spôsobiť nebezpečenstvo, by sa mala funkcia samoučenia deaktivovať a kontrolu nad zariadením by mal v plnej miere prevziať opäť človek.

Uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 559 (za): 44 (proti): 88 (zdržalo sa hlasovania).

Zodpovednosť za škody spôsobené umelou inteligenciou

Legislatívne uznesenie, ktoré predložil Axel Voss (PPE, DE), vyzýva na prijatie rámca upravujúceho zodpovednosť, ktorý by bol orientovaný na budúcnosť. Nové pravidlá by mali zaistiť, že zodpovednosť za škody spôsobené vysoko rizikovou umelou inteligenciou budú niesť jej operátori. Jasný právny rámec by podnikom poskytol právnu istotu, čím by stimuloval inovácie. Zároveň by mal chrániť občanov a posilňovať ich dôveru v technológie na báze umelej inteligencie, keďže by odrádzal od potenciálne nebezpečných aktivít.

Predmetné pravidlá by sa mali uplatňovať na fyzickú alebo virtuálnu aktivitu, pri ktorej sa využíva umelá inteligencia a ktorá má nepriaznivý vplyv na život a zdravie, poškodzuje fyzickú integritu a majetok alebo spôsobuje výraznú nemateriálnu ujmu, ak sa premietne do preukázateľnej hospodárskej straty. Poslanci sa domnievajú, že hoci rizikové technológie fungujúce na báze umelej inteligencie sú stále zriedkavosťou, ich operátori by mali byť poistení podobne, ako je to pri používaní motorových vozidiel.

Uvedené legislatívne uznesenie bolo schválené pomerom hlasov 626 (za): 25 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania).

Práva duševného vlastníctva

V uznesení, ktoré vypracoval poslanec Stéphane Séjourné (RE, FR), sa jasne uvádza, že postavenie EÚ ako globálneho lídra v oblasti umelej inteligencie musí byť spojené s ochranou inovatívnych vývojárov. To si vyžaduje vytvorenie efektívneho systému ochrany práv duševného vlastníctva a ochranu patentového systému EÚ. Uznesenie však zároveň zdôrazňuje, že by tým nemali byť ohrozené záujmy ľudských tvorcov ani etické zásady Európskej únie.

Podľa poslancov je dôležité rozlišovať medzi výtvormi človeka, ktoré vznikli za pomoci umelej inteligencie, a výtvormi umelej inteligencie. Zastávajú tiež názor, že umelá inteligencia by nemala mať právnu subjektivitu, čiže práva duševného vlastníctva by sa mali poskytovať iba ľuďom. Prijatý text sa ďalej zaoberá otázkami autorského práva, zberu údajov, obchodného tajomstva, používania algoritmov a techniky deepfake.

Viac..  Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Poslanci uznesenie schválili pomerom hlasov 612 (za): 66 (proti): 12 (zdržalo sa hlasovania).

Reakcie slovenských  poslancov:

 

Peter POLLÁK (EPP) Umelá inteligencia a s tým súvisiaca digitalizácia či robotizácia sa stávajú čoraz viac súčasťou nášho každodenného života.

Je to nezvrátiteľný trend, pri ktorom je však dôležité dbať na to, aby umelá inteligencia slúžila ľuďom s cieľom ich chrániť a pomáhať a nie naopak.

Taký dron, napríklad môže poslúžiť pri doručovaní balíčkov, či robení nádherných záberov, z miest, kam sa človek nedostane, rovnako však môže

zhadzovať bomby.

Sú tu aj mnohé iné riziká, napr. pri odškodňovaní, kto bude zodpovedný za škodu spôsobenú umelou inteligenciou, napr. pri samoriadiacich automobiloch,

či aspekty týkajúce duševného vlastníctva, ochrany ochrany spotrebiteľa…umelá inteligencia zasahuje čoraz viac aj do oblastí ako je vzdelávanie, zamestnanosť v podobe robotizácie…

je preto dôležité mať dôveryhodný právny rámec, definujúc pravidlá zodpovednosti a samozrejme berúc do úvahy i etické normy a potreby používateľov.

 

Robert HAJŠEL (S/D) Umelá inteligencia sa stala súčasťou bežného života, je preto nevyhnutné, aby akákoľvek technológia, ktorá či už priamo alebo nepriamo zasahuje do životov našich občanov spĺňala najprísnejšie kritériá. Aj pandémia koronavírusu ukázala, že hranica medzi možnosťami, ktoré technológie poskytujú a rizikami, ktoré sú spojené s možným zneužitím je veľmi krehká. Bezpečnosť a dodržiavanie práv našich občanov musí byť vždy na prvom mieste, to sa týka rovnako ochrany osobných údajov, práva na súkromie, narábania so zdravotnými údajmi či sledovaním pohybu. Musíme zaručiť, aby sa občania mohli cítiť bezpečne aj v online priestore.

Miriam LEXMANN (EPP) Umelá inteligencia bude pre celé ľudstvo úžasným prínosom len v prípade, že ju postavíme na etickom základe. Som hrdá, že my Európania sme aj dnešným hlasovaním vyslali svetu jasný signál, že ľudská dôstojnosť a ľudské práva sú pre náš pokrok kľúčové! Zároveň sme opätovne potvrdili ústredný princíp zodpovednosti človeka za vývoj i používanie umelej inteligencie.

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) Európsky parlament hlasoval o troch správach k umelej inteligencii s odporúčaniami pre Komisiu k rámcu etických aspektov, systému občianskoprávnej zodpovednosti a o správe k právam duševného vlastníctva. Potrebujeme jasné pravidlá, aby sme zabezpečili, že všetky technológie budú vyvíjané a používané bezpečne a eticky, budú rešpektovať naše hodnoty a klásť dôraz na dôveru občanov voči týmto technológiám. Pravidlá musia byť nadčasové a poskytovať flexibilitu, aby dokázali reagovať na technologický vývoj a výzvy budúcnosti. Umelá inteligencia môže náš život v mnohom zefektívniť, už teraz poznáme jej prínos, napríklad v medicíne. Avšak ruka v ruke s výskumom nových technológií a ich potenciálu musí ísť aj hodnotenie rizík a hľadanie riešení na problémy, ktoré môžu spôsobiť.

 

O mam

Odporúčame pozrieť

kyberneticke utoky

Tri štáty EÚ sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie

Francúzsko, Nemecko a Taliansko sa dohodli na prístupe k regulovaniu umelej inteligencie (UI), čo by …

Consent choices