znak eura a vlajky
PHOTO © European Union

Dohoda na dlhodobom rozpočte EÚ: Parlament získal 16 mld. eur pre kľúčové programy

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady ministrov EÚ dosiahli v utorok predbežnú politickú dohodu na budúcom financovaní Európskej únie.

Kompromis sa zrodil po desiatich týždňoch intenzívnych vyjednávaní o budúcom Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021 – 2027 a nových vlastných zdrojoch financovania Únie. Dohodu ešte musia formálne schváliť obe inštitúcie, teda Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ.

Parlamentu sa nad rámec rozpočtu dohodnutého hlavami štátov a vlád EÚ počas júlového samitu Európskej rady podarilo zaistiť dodatočných 16 miliárd eur. Približne 15 miliárd eur by sa malo prostredníctvom vyššej podpory kľúčových programov EÚ vynaložiť na ochranu obyvateľov pred následkami pandémie ochorenia COVID-19, na rozšírenie príležitosti pre budúce generácie a na ochranu európskych hodnôt. Jedna miliarda eur by mala slúžiť ako flexibilná rezerva využiteľná v prípade budúcich kríz.

Hlavnou prioritou poslancov bolo zaistiť viac prostriedkov pre kľúčové programy EÚ, rozpočty ktorých mali byť na základe dohody členských štátov z júla 2020 výrazne okresané. Mohlo by tak dôjsť k ohrozeniu napĺňania záväzkov a priorít EÚ, a to aj v oblasti Európskeho ekologického dohovoru či digitálnej agendy.

Dodatočné výdavky by mali byť pokryté príjmami z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú ukladané spoločnostiam porušujúcim pravidlá EÚ. Tento prístup zodpovedá dlhodobej požiadavke EP, aby prostriedky získané na úrovni Únie zostali v rozpočte EÚ.

Poslancom sa vďaka ich úsiliu podarilo okrem iného dosiahnuť strojnásobenie rozpočtu pre program EU4Health, zaistiť ekvivalent ďalšieho ročného rozpočtu pre program Erasmus+ a presadiť pokračovanie navyšovania prostriedkov pre výskum.

Nové vlastné zdroje financovania EÚ

Vyjednávači sa počas rokovaní dohodli, že strednodobé a dlhodobé výdavky súvisiace so splácaním dlhu z fondu obnovy nepôjdu na úkor zavedených investičných programov v rámci Viacročného finančného rámca a nepovedú k výraznému zvýšeniu príspevkov členských štátov založených na hrubom národnom dôchodku. Poslanci preto predložili návrh zavádzania nových vlastných zdrojov financovania Únie počas nasledujúcich siedmich rokov, ktorý by mal byť súčasťou právne záväznej medziinštitucionálnej dohody.

Návrh EP predpokladá zavedenie poplatku za plasty (od roku 2021), zdroja príjmu založeného na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a pravdepodobne prepojeného s mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (od roku 2023), digitálnej dane (od roku 2024) a vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií, ako aj príspevku spojeného s podnikovým sektorom alebo nového spoločného základu dane z príjmov právnických osôb (od roku 2026).

Program obnovy EÚ pre budúce generácie: posilnenie dohľadu

Parlamentu sa podarilo presadiť pravidelné stretnutia troch inštitúcií (EP, Rada, Komisia) zamerané na hodnotenie vynakladania prostriedkov na základe článku 122 Zmluvy o fungovaní EÚ. Výdavky majú byť transparentné, pričom Parlament a Rada budú kontrolovať akékoľvek odchýlky od vopred dohodnutých ozdravných plánov.

Viac..  Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Právnym základom nástroja obnovy EÚ pre budúce generácie je práve čl. 122 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý Európskemu parlamentu nepriznáva formálnu úlohu v procese čerpania prostriedkov. Parlamentným vyjednávačom sa však podarilo dohodnúť nový postup takzvaného konštruktívneho dialógu medzi EP a Radou, ktorý by mal prebiehať v nadväznosti na hodnotenia vypracované Európskou komisiou. Dialóg poslancov a zástupcov Rady by mal viesť k dohode na rozpočtových dôsledkoch nových právnych aktov, ktoré budú prijímané na základe článku 122 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Horizontálne otázky: podpora biodiverzity či rovnosti žien a mužov

Monitorovanie vývoja v oblasti biodiverzity či klímy by malo prebiehať na základe nových metodík. Vyjednávači tak chcú zaistiť, aby sa na podporu cieľov EÚ v oblasti klímy vynaložilo aspoň 30% celkového rozpočtu Únie a fondu obnovy EÚ pre budúce generácie. Ciele v oblasti biodiverzity by mali byť od roku 2024 financované sumou zodpovedajúcou 7,5% ročných výdavkov EÚ, od roku 2026 by malo ísť až o 10% rozpočtu EÚ na daný rok.

Ďalšou horizontálnou prioritou dlhodobého rozpočtu EÚ bude podpora a uplatňovanie rovnosti žien a mužov, a to aj prostredníctvom hodnotenia dopadov opatrení na rodovú rovnosť a s tým súvisiace monitorovanie programov.

Dlhodobý rozpočet a nové vlastné zdroje financovania Únie: hlavní vyjednávači EP

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), predseda Výboru EP pre rozpočet

Jan Olbrycht (EPP, PL), spravodajca pre VFR

Margarida Marques (S&D, PT), spravodajkyňa pre VFR

José Manuel Fernandes (EPP, PT), spravodajca pre vlastné zdroje financovania EÚ

Valérie Hayer (RE, FR), spravodajkyňa pre vlastné zdroje financovania EÚ

Rasmus Andresen (Zelení/EFA, DE)

Vyhlásenia parlamentných vyjednávačov k dosiahnutiu dohody na Viacročnom finančnom rámci Únie a nových vlastných zdrojoch financovania EÚ sú k dispozícii tu.

Ďalší postup

Návrh predbežnej politickej dohody musí pred vstupom do platnosti odobriť Rada, ako aj predseda EP a lídri poslaneckých klubov. Dojednaný text bude následne predmetom hlasovania vo Výbore EP pre rozpočet a v pléne EP.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Európska komisia v stredu navrhla Rade EÚ (členské štáty) konkrétne jednorazové predĺženie – do 31. …

Consent choices