ZMOS požaduje eurofondy čo najbližšie k samosprávam

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zásadné pripomienky k zlepšeniu čerpania eurofondov. Dokument, na ktorý ZMOS reagoval dvomi zásadnými pripomienkami má názov Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko.

Eurofondy na úroveň krajov

ZMOS do časti venovane návrhu implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027 navrhuje doplniť samosprávne kraje ako sprostredkovateľské orgány pre Operačný program Slovensko. Dokument pritom počíta so siedmimi sprostredkovateľskými orgánmi: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre verejné obstarávanie SR.

Podľa združenia argumenty v predloženom materiáli zo strany MIRRI sa javia tendenčne a vyžadujú si hĺbkovú analýzu zodpovednosti jednotlivých sprostredovateľských orgánov na súčasnom negatívnom stave existujúceho implementačného mechanizmu.

ZMOS zásadne nesúhlasí s tým, že vysoká miera decentralizácie procesov programovania a implementácie je negatívom existujúceho implementačného mechanizmu, ktorý je skôr spojený s riadením zo strany riadiacich orgánov a delegovanými kompetenciami na tieto orgány. ZMOS preto zdôrazňuje princíp zdola – nahor, teda čo najbližšie k žiadateľom a prijímateľom z území. Práve tento princíp je základom implementácie projektov z eurofondov, nielen v rámci budúceho Integrovaného regionálneho operačného programu, ale aj ďalších eurofondov z OP Slovensko a má mať konkrétny miestny, či regionálny vplyv. ZMOS poukazuje na skúseností s implementáciou integrovaných územných investícií a vybudované odborné kapacity samosprávnych krajov z predchádzajúcich programových období. Z týchto dôvodov a vzhľadom na súčasné možnosť trvá na zriadení ďalších 8 sprostredovateľských orgánov na samosprávnych krajoch v budúcom Operačnom programe Slovensko. Nielen rozhodnutia o budúcich projektoch, ale samotné riadenie týchto projektov je dôležité, aby sa uskutočňovalo v bezprostrednom území, čo najbližšie k mestám a obciam.

Viac..  Eurokomisia víta 13. balík sankcií EÚ a potvrdzuje podporu Ukrajine

ZMOS je presvedčený, že riešením nie je zásadné redukovanie a centralizovanie sprostredkovateľských orgánov, ale posilnenie kompetencií, postupov, procesov a rozhodovacích mechanizmov medzi budúcimi štruktúrami (Centrálny koordinačný orgán, Riadiaci orgán, Sprostredkovateľský orgán) s cieľom podpory rovnomerného regionálneho rozvoja a odstraňovanie regionálnych disparít. Prípadne vykrytie absentujúcich alebo ďalších potrebných odborných kapacít sprostredkovateľských orgánov na samosprávnych krajoch vidí v ich presune z centra do regiónov.

Hnedé parky patria pod rezort dopravy a výstavby

ZMOS zároveň navrhuje doplniť Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán v rámci priorít „Ochrana životného prostredia, podpora adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva.“
Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti a odborné kapacity rezortu dopravy a výstavby v oblasti mestského rozvoja, ktorý je súčasťou regionálneho rozvoja (revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel, obnova bytových a nebytových budov) je na mieste, že úlohu sprostredkovateľského orgánu prevezme ministerstvo dopravy a výstavby, ktoré gestoruje agendu mestského rozvoja, pričom to bude rešpektovať kompetenčnú platformu rezortu dopravy v nadväznosti na práva a povinnosti z toho vyplývajúce.

Podľa ZMOS Slovensko potrebuje zvýšiť dôveru k eurofondom, odstrániť zbytočnú byrokraciu a mať nastavené také parametre, ktoré čo najviac priblížia Európske investičné a štrukturálne fondy mestám a obciam.

O mam

Odporúčame pozrieť

wiezik

M. Wiezik: Strata eurofondov je kvôli Ficovi realistický scenár

Európsky parlament je aj naďalej znepokojený promafiánskym balíkom Ficovej vlády, hovorí europoslanec Michal Wiezik (PS/RE). …

Consent choices