migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK predstavila akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027

Komisia v utorok predstavila akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027. Akčný plán podporuje začlenenie pre všetkých, uznáva dôležitý príspevok migrantov k EÚ a rieši prekážky, ktoré môžu brániť osobám s migrantským pôvodom, od novoprichádzajúcich až po občanov, v zapojení a začlenení sa do európskej spoločnosti. Vychádza zo zásady, že inkluzívna integrácia si vyžaduje úsilie tak na strane dotknutého jednotlivca, ako aj na strane hostiteľskej komunity, a stanovuje nové opatrenia, ktoré vychádzajú z výsledkov predchádzajúceho akčného plánu z roku 2016.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Začlenenie je stelesnením európskeho spôsobu života. Politiky integrácie a začlenenia majú zásadný význam pre novoprichádzajúce osoby, miestne komunity a prispievajú k súdržným spoločnostiam a silným ekonomikám. Každý, kto má právo byť v Európe, by mal mať prístup k nástrojom, ktoré potrebuje na to, aby mohli realizovať svoj plný potenciál a prevziať práva a povinnosti, ktorými sa riadi život v našej Únii.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová povedala: „Migranti sú „my“, nie „oni“. Každý z nás sa musí podieľať na zabezpečení súdržnosti a prosperity našich spoločností. Integrácia a začlenenie znamená načúvať komunitám migrantov a zabezpečiť, aby každý mohol požívať svoje práva bez ohľadu na pôvod. Inkluzívna integrácia poskytuje rovnaké nástroje a podporu, ktoré sú potrebné na tom aby migranti mohli naplno využiť svoj potenciál a aby naše spoločnosti mali prínos z ich talentu a zručností.“

Európsky prístup k integrácii a začleneniu

Ako sa zdôrazňuje v novom pakte o migrácii a azyle, úspešná integrácia a začlenenie sú nevyhnutnou súčasťou dobre riadenej a účinnej migračnej a azylovej politiky. Má tiež zásadný význam pre sociálnu súdržnosť a dynamické hospodárstvo, ktoré slúži všetkým.

V akčnom pláne sa navrhuje cielená a prispôsobená podpora, ktorá zohľadňuje individuálne charakteristiky, ktoré môžu predstavovať osobitné výzvy pre osoby s migrantským pôvodom, ako je pohlavie alebo náboženské vyznanie. Úspešná integrácia a začlenenie závisí od včasných opatrení a dlhodobého úsilia.

Hoci za tvorbu a vykonávanie sociálnych politík sú v prvom rade zodpovedné vlády členských štátov, EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri podpore členských štátov prostredníctvom financovania, vypracúvania usmernení a posilňovania príslušných partnerstiev. Hlavnými opatreniami sú:

  • Inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava od raného detstva po vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na uľahčenie uznávania kvalifikácií a ďalšieho jazykového vzdelávania s podporou z fondov EÚ.
  • Zlepšenie pracovných príležitostí a uznávania zručností s cieľom v plnej miere oceniť prínos komunít migrantov, a najmä žien, a zabezpečiť, aby sa im poskytla podpora na dosiahnutie ich plného potenciálu. Komisia bude spolupracovať so sociálnymi a hospodárskymi partnermi a zamestnávateľmi s cieľom presadzovať integráciu na trhu práce, podporovať podnikanie a uľahčiť zamestnávateľom uznávanie a hodnotenie zručností.
  • Podpora prístupu k službám zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o duševné zdravie pre osoby s migrantským pôvodom. Okrem vyčlenenia finančných prostriedkov EÚ je cieľom akčného plánu zabezpečiť, aby boli ľudia informovaní o svojich právach, a reagovať na osobitné výzvy, ktorým čelia ženy, najmä počas tehotenstva a po ňom. Akčný plán podporuje aj výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi.
  • Prístup k primeranému a cenovo dostupnému bývaniu financovanému z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu pre azyl a migráciu a Fondu InvestEU, ako aj platforiem financovania na výmenu skúseností na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti boja proti diskriminácii na trhu s bývaním a segregácii.
Viac..  M. Beňová: Snahy o obmedzovanie práva veta prehlbujú už existujúce spory

Akčný plán sa bude realizovať mobilizáciou finančných prostriedkov EÚ a vytváraním partnerstiev so všetkými zainteresovanými stranami: migrantmi, hostiteľskými komunitami, sociálnymi a hospodárskymi partnermi, občianskou spoločnosťou, miestnymi a regionálnymi orgánmi, ako aj so súkromným sektorom. Posilní postavenie hostiteľských komunít a podporí ich úlohu pri navrhovaní a vykonávaní integračných opatrení a programov, pričom zároveň zdôrazní zodpovednosť dotknutých osôb, pokiaľ ide o ich zapojenie sa do hostiteľskej spoločnosti. Bude sa snažiť modernizovať prístup k službám pomocou digitálnych nástrojov. Zlepší aj informačnú základňu s cieľom pomôcť pri ďalšom rozvoji politík a zabezpečiť primerané monitorovanie výsledkov.

Súvislosti

Približne 34 miliónov obyvateľov EÚ sa narodilo mimo EÚ (približne 8 % obyvateľstva EÚ) a 10 % mladých ľudí (15 – 34 rokov) narodených v EÚ má aspoň jedného rodiča narodeného v zahraničí. Migranti a občania EÚ s migrantským pôvodom zohrávajú kľúčovú úlohu v európskej spoločnosti a v rôznych odvetviach nášho hospodárstva pracujú ako kritický personál. Naďalej však čelia problémom, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálnemu začleneniu (pozri štatistiky).

Akčný plán pre integráciu a začlenenie dopĺňa existujúce a nadchádzajúce stratégie EÚ na podporu rovnosti a sociálnej súdržnosti s cieľom zabezpečiť, aby bol každý plne zapojený do európskej spoločnosti a mohol sa na nej podieľať. Bude sa vykonávať spolu s pripravovaným akčným plánom na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a akčného plánu EÚ na boj proti rasizmu. Bude tiež úzko prepojený so Strategickým rámcom EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť RómovStratégiou pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025stratégiou pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025, nadchádzajúcou stratégiou boja proti antisemitizmu a správou o občianstve EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Komisia predstavila súbor osvedčených postupov na zabezpečenie účinnosti dublinského nariadenia III, ktoré predsedníčka von der Leyenová oznámila v …

Consent choices