media, novinari
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EK prijala akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora

Komisia prijala akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora. Tento sektor, ktorý bol najviac zasiahnutý krízou spôsobenou koronavírusom, má zásadný význam pre demokraciu, kultúrnu rozmanitosť Európy a digitálnu autonómiu. Akčný plán sa zameriava na tri oblasti činnosti a ponúka 10 konkrétnych opatrení, a to na pomoc mediálnemu sektoru zotaviť sa z krízy uľahčením a rozšírením prístupu k financiám, transformovať sa stimulovaním investícií s cieľom podporiť súbežnú zelenú a digitálnu transformáciu a zároveň zabezpečiť budúcu odolnosť tohto sektora a zlepšiť postavenie európskych občanov a podnikov.

Obnova

V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa v každom národnom pláne podpory obnovy a odolnosti vyčlení minimálne 20 % výdavkov na digitálnu oblasť. Tento cieľ bude zahŕňať aj opatrenia na podporu výroby a distribúcie digitálneho obsahu, ako napríklad digitálne médiá. Cieľom akčného plánu je:

  • 1. Uľahčiť prístup k podpore EÚ pomocou špecializovaného nástroja, ktorý mediálnym spoločnostiam umožní nájsť všetky relevantné možnosti financovania z prostriedkov EÚ. Budú k dispozícii pokyny, ako požiadať o príslušnú podporu EÚ v kontexte viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, ale aj prostredníctvom národných plánov podpory obnovy a odolnosti;
  • 2. Podporiť investície do audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom novej iniciatívy MEDIA INVEST, ktorej cieľom je mobilizovať investície vo výške 400 miliónov EUR počas 7 rokov;
  • 3. Spustiť iniciatívu „NEWS“ s cieľom zlúčiť opatrenia a podporu pre sektor spravodajských médií. Iniciatíva zahŕňa pilotný investičný projekt NEWS s nadáciami a inými súkromnými partnermi, prístup k úverom, ktorých získanie uľahčí záruka programu InvestEU, granty a Európske spravodajské mediálne fórum Osobitná pozornosť sa bude venovať miestnym médiám.

Transformácia

Cieľom akčného plánu je podporiť zelenú a digitálnu transformáciu sektora týmito opatreniami:

  • 4. Podporiť európske mediálne dátové priestory na výmenu údajov a inovácie;
  • 5. Podporiť európsku priemyselnú koalíciu pre virtuálnu a rozšírenú realitu s cieľom pomôcť médiám EÚ pri využívaní týchto imerzívnych technológií a vytvoriť mediálne VR laboratórium pre projekty zamerané na nové spôsoby rozprávania príbehov a interakcie;
  • 6. Uľahčiť diskusie a opatrenia, aby sektor dosiahol klimatickú neutrálnosť do roku 2050.

Zapojenie a posilnenie postavenia

Napokon, občania a spoločnosti sú stredobodom úsilia načrtnutého v akčnom pláne s cieľom umožniť Európanom zapojiť sa a posilniť ich postavenie. Opatrenia zahŕňajú:

  • 7. Začať dialóg s audiovizuálnym sektorom s cieľom zlepšiť prístup k audiovizuálnemu obsahu a jeho dostupnosť v celej EÚ, aby sektor mohol expandovať a osloviť nové publikum a aby mali spotrebitelia širokú ponuku obsahu;
  • 8. Podporiť talenty v európskych médiách, okrem iného presadzovaním rozmanitosti pred a za kamerou, ako aj vyhľadávaním a podporou začínajúcich mediálnych podnikov;
  • 9. Posilniť postavenie občanov, a to aj zvýšením mediálnej gramotnosti a podporou vytvárania nezávislej alternatívnej agregácie správ;
  • 10. Posilniť spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v rámci skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) v záujme zabezpečenia riadneho fungovania mediálneho trhu EÚ.

Tento akčný plán pre mediálny a audiovizuálny sektor ide ruka v ruke s európskym akčným plánom pre demokraciu, ktorého cieľom je posilniť slobodu a pluralitu médií v celej Európe s dôrazom na ochranu novinárov. Je takisto plne v súlade s pripravovanými návrhmi Komisie týkajúcimi sa aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch, ktorých cieľom bude modernizácia právneho rámca platného pre digitálne služby v EÚ.

Vyjadrenia členov kolégia

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová uviedla: „Sme odhodlaní pomôcť mediálnemu sektoru prekonať súčasné otrasy a výzvy spôsobené krízou a plne využiť príležitosti, ktoré ponúka digitálna transformácia v krátkodobom a dlhodobom horizonte.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová dodala: „Médiá nie sú len hospodárskym odvetvím, sú pilierom našej demokracie. Preto je tento plán taký dôležitý. Je postavený na našom najväčšom bohatstve, na európskej rozmanitosti a talentoch, a jeho jadrom je ochrana slobody prejavu a umeleckej slobody. Spoliehame sa na to, že členské štáty priložia ruku k dielu a použijú dostupné nástroje na podporu tohto sektora pri plnom rešpektovaní jeho nezávislosti a plurality médií.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Mediálny a audiovizuálny sektor bol značne zasiahnutý súčasnou krízou. Preto treba konať hneď. Tento priemyselný plán bude naším plánom obnovy, transformácie a posilnenia odolnosti médií. Poskytne mu prostriedky na to, aby prispel k digitálnej a zelenej transformácii a čerpal jej výhody.“

Ďalšie kroky

Keďže v mediálnom sektore EÚ je čas rozhodujúci, väčšina opatrení uvedených v akčnom pláne sa prijme už v prvých mesiacoch roku 2021. Uskutočnia sa konzultácie so zainteresovanými stranami, aby sa opatrenia v praxi realizovali čo najlepšie.

Viac..  Blanár: Zvolenie Slovenska do VR UNESCO je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie 

Súvislosti

Dlhodobé problémy, najmä fragmentácia trhu, oslabili európsky audiovizuálny a mediálny sektor oproti jeho globálnym konkurentom. Tieto nedostatky ešte viac prehĺbila kríza spôsobená koronavírusom a s ňou súvisiace klesajúce príjmy z reklám, kolaps kín (straty odhadované na 100 000 EUR na kinosálu mesačne počas zákazu vychádzania) a pozastavenie produkcie. V čase, keď online platformy mimo EÚ získavajú veľké trhové podiely, môže táto situácia ohroziť strategickú autonómiu audiovizuálneho a mediálneho sektora EÚ. Čo sa týka spravodajstva, znepokojivé sú najmä klesajúce príjmy (príjmy z reklám klesli o 30 až 80 %) a dezinformácie na internete v spojení so vznikom tzv. spravodajských púští v niektorých častiach Európy. Okrem toho sa digitálne technológie v tomto sektore využívajú len obmedzene.

Komisia predstavila súbor opatrení na podporu hospodárstva počas krízy a vyzvala členské štáty, aby ich čo najlepšie využili na podporu mediálneho sektora. Urýchlene sa zaviedol a rozšíril dočasný rámec štátnej pomoci a v rámci REACT-EU sa sprístupnili dodatočné finančné prostriedky z politiky súdržnosti, pričom sektor kultúry bol označený za prioritný. Európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) je takisto dôležitým nástrojom, ktorý majú členské štáty k dispozícii na boj proti negatívnym hospodárskym a sociálnym dôsledkom pandémie koronavírusu.

Komisia zároveň upravila existujúce nástroje, napríklad súčasný nástroj na poskytovanie záruk pre MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle vrátane médií, aby umožnila väčšiu flexibilitu splácania úverov a uľahčila poskytovanie úverov tým, že finančným inštitúciám poskytne väčšiu istotu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Akt o slobode médií: europoslanci posilnili pravidlá na ochranu novinárov a médií

V reakcii na rastúce hrozby pre slobodu médií a životaschopnosť priemyslu poslanci prijali svoju pozíciu …

Consent choices