Ilustračné PHOTO: © European Union.

Brexit: EK navrhuje cielené krízové opatrenia ako prípravu na možný scenár bez dohody

Európska komisia predložila súbor cielených krízových opatrení zameraných na zabezpečenie základnej vzájomnej leteckej a cestnej prepojenosti medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ako aj na umožnenie vzájomného prístupu rybárskych plavidiel EÚ a Spojeného kráľovstva do vôd druhej strany. Cieľom týchto krízových opatrení je zastrešiť obdobie, počas ktorého nebude platiť žiadna dohoda. Ak sa začne uplatňovať neriadený odchod, opatrenia sa po uplynutí stanovenej lehoty ukončia.

Kým Komisia bude aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie o dosiahnutie vzájomne prospešnej dohody so Spojeným kráľovstvom, existuje značná neistota, či sa dohoda uzavrie do 1. januára 2021.

Predsedníčka von der Leyenová uviedla: „Rokovania stále prebiehajú. Avšak aj napriek blížiacemu sa koncu prechodného obdobia neexistuje žiadna záruka, že v prípade dosiahnutia dohody bude môcť nadobudnúť platnosť načas. Našou zodpovednosťou je pripraviť sa na všetky eventuality vrátane možnosti, že 1. januára 2021 nebudeme mať dohodu so Spojeným kráľovstvom. Preto dnes predkladáme tieto opatrenia.“

Komisia dôsledne vyzýva všetky zainteresované strany vo všetkých odvetviach, aby sa k 1. januáru 2021 pripravili na všetky možné scenáre. Scenár bez dohody spôsobí narušenie v mnohých oblastiach. Neprimerane by však zasiahol niektoré odvetvia, ktorým by chýbali vhodné alternatívne záložné riešenia a v niektorých odvetviach by zainteresované strany nedokázali prijať zmierňujúce opatrenia. Komisia preto dnes predkladá štyri krízové opatrenia s cieľom zmierniť niektoré závažné narušenia, ku ktorým dôjde 1. januára v prípade, že Únia a Spojené kráľovstvo dovtedy nedospejú k dohode:

  • Základná letecká prepojenosť: návrh nariadenia, ktorým sa na 6 mesiacov zabezpečí poskytovanie určitých leteckých dopravných služieb medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ak Spojené kráľovstvo zabezpečí to isté.
  • Bezpečnosť letectva: návrh nariadenia, ktorým sa zabezpečí, aby sa rôzne bezpečnostné osvedčenia pre výrobky mohli naďalej používať v lietadlách EÚ bez narušenia, čím sa zabráni uzemneniu lietadiel EÚ.
  • Základná cestná prepojenosť: návrh nariadenia, ktoré sa vzťahuje na základnú prepojenosť, pokiaľ ide o cestnú nákladnú aj cestnú osobnú dopravu počas 6 mesiacov, za predpokladu, že Spojené kráľovstvo zabezpečí to isté pre dopravcov EÚ.
  • Rybárstvo: návrh nariadenia na vytvorenie vhodného právneho rámca do 31. decembra 2021 alebo do uzavretia dohody o rybolove so Spojeným kráľovstvom (čokoľvek nastane skôr), ktorým sa umožní plavidlám EÚ a Spojeného kráľovstva recipročný prístup do vôd druhej strany po 31. decembri 2020. S cieľom zaručiť udržateľnosť rybolovu a vzhľadom na význam rybolovu pre hospodárske živobytie mnohých komunít treba zjednodušiť postupy vydávania oprávnení rybárskym plavidlám.
Viac..  Európsky parlament žiada ochranu voči zahraničným zásahom pred voľbami v 2024

Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou s cieľom uľahčiť začatie uplatňovania všetkých štyroch navrhovaných nariadení od 1. januára 2021.

Pripravenosť na 1. január 2021 je teraz dôležitejšia viac, ako kedykoľvek predtým. K narušeniu dôjde bez ohľadu na to, či EÚ a Spojené kráľovstvo uzavrú dohodu o budúcich vzťahoch alebo nie. Je to prirodzený dôsledok rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie a viac sa nezúčastňovať na jednotnom trhu a colnej únii EÚ. Komisia o tejto situácii vždy jasne informovala.

Súvislosti

Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 31. januára 2020. V tom čase sa obe strany dohodli na prechodnom období do 31. decembra 2020, počas ktorého sa na Spojené kráľovstvo naďalej vzťahujú právne predpisy EÚ. EÚ a Spojené kráľovstvo využívajú toto obdobie na rokovania o podmienkach svojho budúceho partnerstva. Výsledok týchto rokovaní je neistý.

V platnosti ostáva dohoda o vystúpení, ktorá okrem iného zaručuje práva občanov Únie v Spojenom kráľovstve, ako aj naše finančné záujmy, a chráni mier a stabilitu v Írsku.

Na koniec prechodného obdobia sa musia pripraviť orgány verejnej správy, podniky, občania, aj zainteresované strany na oboch stranách Lamanšského prieplavu. Komisia úzko spolupracovala s členskými štátmi EÚ s cieľom informovať občanov a podniky o dôsledkoch brexitu. Vydala takmer 100 oznámení o sektorových usmerneniach vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Tieto obsahovali podrobné informáciami o tom, čo všetko musia spraviť orgány verejnej správy, podniky a občania, aby sa pripravili na koncoročné zmeny.

Od júla Komisia virtuálne navštívila niekoľko hlavných miest, aby s členskými štátmi diskutovala o ich plánoch pripravenosti. Okrem toho v uplynulých mesiacoch zrealizovala niekoľko osvetových kampaní a zintenzívnila svoje komunikačné aktivity zacielené na zainteresované strany. Poskytla odbornú prípravu a usmernenia pre orgány verejnej správy a naďalej bude organizovať odvetvové semináre so všetkými členskými štátmi na technickej úrovni s cieľom pomôcť doladiť vykonávanie opatrení pripravenosti, najmä v oblasti hraničných kontrol osôb a tovaru.

O mam

Odporúčame pozrieť

plasty

EÚ vyzvala na uzavretie globálnej dohody o skoncovaní s plastovým odpadom

Európska únia vyzýva na uzavretie globálnej dohody o obmedzení plastového odpadu. V mene Európskej komisie …

Consent choices