miko
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Brusel pomohol s vybudovaním kanalizácie pre takmer 4000 obyvateľov v aglomeriácii Hronovce

Hronoce, Pohronský Ruskov a Čata sú tri veľké obce pri Hrone. Dohromady v nich žije takmer 4000 obyvateľov, ktorí ešte donedávna nemali vyriešenú otázku odpadových vôd. Dnes už ale do Hronu odteká čistá voda z novej a modernej čistiarne vďaka vybudovaniu spojenej kanalizácie v celkovej dĺžke cez 45 kilometrov. Na zaistenie dlhého systému kanalizácie bolo nutné vybudovať niekoľko destiatok čerpacích staníc vrátane novej čistiarne odpadových vôd. Výsledkom projektu v aglomerácii Hronovce je vybudovanie kombinovanej gravitačnej a tlakovej stokovej siete s 23 čerpacími stanicami a tiež vybudovanie mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd v Čate.

Nevybudovaná kanalizačná infraštruktúra potrebná na odvádzanie a čistenie komunálnych vôd zhoršovala stav a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Vybudovaním kanalizácie došlo k zabezpečeniu pripojenia na verejnú kanalizáciu takmer 99% existujúcich producentov odpadových vôd. Pred pripojením do siete sa splašková voda z domácností a zariadení občiansko-technickej vybavenosti likvidovala nevhodných spôsobom prostredníctvom septikov, žúmp, trativodom a pod. Realizáciou projektu došlo zároveň k zosúladeniu so smerniciou Rady, ktorá hovorí o dosiahnutí dobrého stavu vôd. Celkový rozpočet projektu predstavoval 16 461 587,- EUR.

Viac..  Eugen Jurzyca: Vyradenie 10% najstarších automobilov z ciest by bolo efektívnejšie ako plošne sprísňovať emisné normy

O red

Odporúčame pozrieť

Viac peňazí z eurofondov pôjde priamo do samospráv a regiónov

Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na spoločnom rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi Združenia miest a obcí …

Consent choices