priemysel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zimná hospodárska prognóza 2021: Zima bola náročná, ale vidno svetlo na konci tunela

V Európe aj naďalej vládne pandémia koronavírusu. Keďže počet prípadov znova stúpol a súčasne sa objavili nové, nákazlivejšie varianty koronavírusu, mnohé členské štáty boli nútené opäť zaviesť alebo sprísniť opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy. Zároveň sa v celej EÚ začali realizovať vakcinačné programy, ktoré sú dôvodom na opatrný optimizmus.

So zmiernením obmedzení by sa mal oživiť hospodársky rast

Podľa zimnej hospodárskej prognózy 2021 hospodárstvo eurozóny v rokoch 2021 a 2022 narastie o 3,8 %. Podľa tejto prognózy hospodárstvo EÚ narastie v roku 2021 o 3,7 % a v roku 2022 o 3,9 %. Očakáva sa, že eurozóna a hospodárstvo krajín EÚ dosiahnu predkrízovú úroveň produkcie skôr, ako sa predpokladalo v jesennej hospodárskej prognóze 2020, a to najmä vďaka silnejšej dynamike rastu v druhej polovici roku 2021 a v roku 2022.

Po výraznom raste v treťom štvrťroku 2020 sa hospodárska aktivita v štvrtom štvrťroku opäť znížila, keďže s druhou vlnou pandémie sa museli znova zaviesť opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy. Tieto opatrenia stále trvajú, a preto v prvom štvrťroku 2021 hospodárstvo EÚ a eurozóny poklesne. Hospodársky rast sa má na jar obnoviť a v lete, keď budú očkovacie programy v pokročilom štádiu a obmedzenia sa postupne uvoľnia, by mal nabrať rýchlosť. Obnovu by mal podporiť aj lepší výhľad svetového hospodárstva.

Hospodársky vplyv pandémie je v jednotlivých členských štátoch naďalej nerovnomerný a predpokladá sa, že aj rýchlosť oživenia sa bude výrazne líšiť.

Inflácia bude naďalej mierna

V prognóze sa predpokladá, že inflácia v eurozóne sa zvýši z 0,3 % v roku 2020 na 1,4 % v roku 2021, a potom sa v roku 2022 mierne zníži na 1,3 %. Prognóza inflácie pre eurozónu a EÚ na rok 2021 v porovnaní s jeseňou mierne vzrástla, ale celkovo sa očakáva, že zostane utlmená. Oneskorené oživenie by malo naďalej tlmiť súhrnné tlaky dopytu na ceny. V roku 2021 ich dočasne zvýšia pozitívne bázické efekty v energetickej inflácii, daňové úpravy (najmä v Nemecku) a vplyv nahromadeného dopytu, ktorý zasiahne niektoré naďalej obmedzené ponuky. Očakáva sa, že inflácia sa po úpravách ponuky a bázických efektov v roku 2022 opäť zmierni.

Pretrváva vysoká miera neistoty a významné riziká

Riziká súvisiace s prognózou sú od jesene vyváženejšie, hoci zostávajú vysoké. Súvisia najmä s vývojom pandémie a s úspechom očkovacích kampaní.

Pozitívne riziká súvisia s možnosťou, že vakcinačný proces povedie k rýchlejšiemu zmierneniu obmedzení, než sa očakávalo, a teda obnova príde skôr a bude výraznejšia. Silnejší rast, než sa predpokladalo, by mohol stimulovať aj nástroj EÚ na obnovu NextGenerationEU, ktorého ústredným prvkom je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosť a ktorého predpokladané financovanie ešte táto prognóza v plnej miere nezohľadnila.

Pokiaľ ide o negatívne riziká, v blízkej budúcnosti sa môže ukázať, že pandémia oproti predpokladu tejto prognózy pretrvá dlhšie a bude závažnejšia, alebo môže dôjsť k oneskoreniu vakcinačných programov. To by mohlo oddialiť uvoľnenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy, čo by potom ovplyvnilo načasovanie a silu očakávaného oživenia. Existuje tiež riziko, že kríza by mohla zanechať hlbšie jazvy na hospodárskej a sociálnej štruktúre EÚ, a to najmä v dôsledku mnohých bankrotov a stratených pracovných miest. Tým by utrpel aj finančný sektor, zvýšila by sa dlhodobá nezamestnanosť a prehĺbili by sa nerovnosti.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis povedal: „Dnešná prognóza nám v čase veľkej všeobecnej neistoty poskytuje skutočnú nádej. Z očakávania značnej obnovy rastu v druhej polovici tohto roka veľmi jasne vyplýva, že v našom boji s touto krízou sa obracia vietor. Na riešenie otázok, ako sú strata pracovných miest, oslabený podnikový sektor a rastúce nerovnosti, bude mať zásadný vplyv sila, s akou Európa odpovie. Ešte stále nás čaká veľa práce, ak chceme obmedziť širší sociálno-ekonomický prepad. Náš balík na podporu obnovy v kombinácii s očkovaním a pravdepodobným nárastom celosvetového dopytu povedie k výraznému oživeniu.“

Viac..  Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo: „Európania zažívajú ťažké časy. Ešte stále sme v bolestivom zovretí pandémie a jej všadeprítomných sociálnych a hospodárskych dôsledkov. No konečne vidno svetlo na konci tunela. Keďže v nadchádzajúcich mesiacoch sa zaočkuje čoraz väčší počet ľudí, zmiernenie obmedzení by malo umožniť na jar a v lete výraznejšie oživenie. Hospodárstvo EÚ by sa malo v roku 2022 vrátiť na úroveň HDP pred pandémiou skôr, ako sa pôvodne očakávalo, hoci strata produkcie v roku 2020 sa hneď neobnoví a nebude mať v krajinách Únie rovnaké tempo. Táto prognóza je vystavená viacerým rizikám súvisiacim napríklad s novými variantmi ochorenia COVID-19 a celosvetovou epidemiologickou situáciou. Na druhej strane by mali v nadchádzajúcich rokoch získať najťažšie postihnuté ekonomiky výraznú podporu z nástroja NextGenerationEU, ktorá ešte v dnešnej prognóze nie je zohľadnená.“

Súvislosti

V zimnej hospodárskej prognóze 2021 sa aktualizuje jesenná hospodárska prognóza 2020, ktorá bola predložená v novembri 2020 a zamerala sa na vývoj HDP a inflácie vo všetkých členských štátoch EÚ.

Táto prognóza vychádza zo súboru teoretických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 28. januára 2021. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné k 2. februáru. V odhadoch sa predpokladá, že nedôjde k žiadnym zmenám politiky, pokiaľ politiky už nie sú dôveryhodne ohlásené a dostatočne konkretizované.

Najdôležitejšie je, že prognóza závisí od dvoch dôležitých technických predpokladov týkajúcich sa pandémie. Po prvé, očakáva, že po výraznom sprísnení v štvrtom štvrťroku 2020 budú opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy prísne aj v prvom štvrťroku 2021. Vychádza z predpokladu, že obmedzenia sa potom začnú v druhej polovici roka pomaly a neskôr ku koncu druhého štvrťroka rýchlejšie zmierňovať, keďže už by mali byť zaočkované najzraniteľnejšie osoby a čoraz väčší podiel dospelej populácie. Po druhé, predpokladá, že opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy budú ešte v okrajovej podobe existovať koncom roka 2021 a v roku 2022 už zostanú len cielené sektorové opatrenia.

Začlenenie nástroja NextGenerationEU vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do prognózy zostáva v súlade s obvyklým predpokladom nezmenenej politiky a v porovnaní s jesennou prognózou zostáva nezmenené. Prognóza zahŕňa len tie opatrenia, ktoré boli buď prijaté alebo vierohodne oznámené a dostatočne podrobne špecifikované, najmä vo vnútroštátnych rozpočtoch. V praxi to znamená, že opatrenia, pri ktorých sa očakáva financovanie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, sú zohľadnené len v hospodárskych prognózach niekoľkých členských štátov a aj tam len niektoré z nich.

V tejto prognóze sa zohľadňuje skutočnosť, že EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na dohode o obchode a spolupráci, ktorá sa predbežne vykonáva od 1. januára 2021 a ktorá zahŕňa dohodu o voľnom obchode. Ďalšou prognózou Európskej komisie bude jarná hospodárska prognóza, ktorá vyjde v máji 2021.

O mam

Odporúčame pozrieť

F. Villeroy: Údaje o inflácii posilňujú dôveru v redukciu úrokov začiatkom júna

Najnovšie údaje o inflácii vo Francúzsku aj celej eurozóne posilňujú dôveru v začiatok redukcie úrokových …

Consent choices