klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Program LIFE: 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

Európska komisia oznámila, že investuje 121 miliónov EUR do nových integrovaných projektov v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Tieto finančné prostriedky – oproti minulému roku zvýšené o 20 % – podporia zelenú obnovu a pomôžu Belgicku, Nemecku, Írsku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku a Slovensku dosiahnuť ich ekologické ciele. Očakáva sa, že tieto integrované projekty zmobilizujú značné dodatočné finančné prostriedky, čím sa pomôže členským štátom, aby využili iné zdroje EÚ, medzi ktoré patria poľnohospodárske, štrukturálne, regionálne a výskumné fondy, ako aj štátne prostriedky a investície súkromného sektora.

Výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol:

„Aby sme dosiahli ciele Európskej zelenej dohody, musíme začať mobilizovať bezprecedentné zdroje, ktoré sa v rámci nášho dlhodobého rozpočtu a Fondu obnovy dali k dispozícii na ekologickú transformáciu v Európe. Integrované projekty LIFE podporujú konkrétne opatrenia na ochranu životného prostredia, obnovu prírody a podporu biodiverzity. Týmito investíciami pomáhame krajinám a regiónom zvládnuť krízy v oblasti klímy a biodiverzity a budovať spravodlivú a udržateľnú budúcnosť.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal:

„S radosťou budem sledovať, ako tieto nové investície pomôžu uvedeným jedenástim krajinám vytvárať ekologickú ekonomiku, obnoviť prírodu a biodiverzitu a zlepšiť odolnosť voči zmene klímy. Integrované projekty LIFE umožňujú členským štátom skutočne niečo urobiť pre životné prostredie a život ľudí, pretože vďaka nim môžu uskutočňovať dlhodobé stratégie s oveľa väčším objemom finančných prostriedkov a väčšou kapacitou než v prípade tradičných projektov LIFE.“

Novými a zvýšenými prostriedkami LIFE sa podporí dvanásť veľkých projektov v oblasti klímy v jedenástich členských štátoch.

Integrované projekty zlepšujú kvalitu života občanov tým, že pomáhajú členským štátom dodržiavať právne predpisy EÚ v šiestich oblastiach: príroda, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. Podporujú plány na koordinované vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a klímy na veľkom území. Dnes oznámené investície v rámci programu LIFE zmobilizujú značné doplnkové prostriedky z iných zdrojov EÚ, medzi ktoré patria poľnohospodárske, regionálne a štrukturálne fondy, Horizont 2020, ako aj celoštátni a regionálni aktéri a súkromní investori.

Stručne o projektoch

Ochrana prírody: V Lotyšsku, na Slovensku, v Taliansku, Holandsku a Nemecku pomôže päť projektov obnoviť prírodné ekosystémy v súlade so stratégiou biodiverzity do roku 2030 tým, že sa zlepší riadenie sústavy Natura 2000 a lepšie sa prepoja jej chránené územia. Úžitok by to malo priniesť rôznym biotopom a druhom vrátane lesov, riek, poľnohospodárskej pôdy, trávnych porastov, rašelinísk, vodných druhov a vtákov.

Voda: Na podporu rámcovej smernice EÚ o vode sa projektom vo Francúzsku zavedú opatrenia na zlepšenie kvality vody v regióne Pays de la Loire. Ďalší projekt pomôže prostredníctvom pilotných opatrení pre modrú a zelenú infraštruktúru a iných iniciatív vyčistiť povodie poľskej rieky Pilica.

Viac..  Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

Odpadové hospodárstvo: Na podporu akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo sa projektom v Belgicku, ktorým sa má podporiť udržateľnosť, zníži plastový odpad: od predĺženia životnosti výrobkov po prevenciu, opätovné použitie a recykláciu takéhoto odpadu.

Zmiernenie zmeny klímy: Projekt pomôže znížiť závislosť Maďarska od hnedého uhlia. Prostriedky programu LIFE pomôžu orgánom postupne dekarbonizovať elektráreň Mátra tým, že sa generátory, pri ktorých sa ako palivo používa hnedé uhlie, nahradia nízkouhlíkovými technologickými riešeniami. LIFE okrem toho podporí vykonávanie regionálneho akčného plánu pre klímu a energiu v poľskom regióne Malopolska, aby sa zaručila spravodlivá transformácia. V rámci projektu v Írsku sa obnoví približne 10 000 hektárov rašelinísk, ktoré majú vysoký potenciál ukladania uhlíka – ide o územie zodpovedajúce približne rozlohe Dublinu.

Adaptácia na zmenu klímy: Prostriedky programu LIFE prispejú k zvýšeniu odolnosti portugalských ostrovov Azory voči zmene klímy. Projektový tím bude na deviatich ostrovoch pomáhať s vykonávaním regionálneho programu na adaptáciu na zmenu klímy.

Opis všetkých projektov možno nájsť v prílohe k tejto tlačovej správe.

Súvislosti

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Prebieha od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov financovalo vyše 5 500 projektov v EÚ i tretích krajinách. V každom okamihu sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet na obdobie 2014 – 2020 bol stanovený na úrovni 3,4 miliardy EUR v bežných cenách. Politická dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 počíta pre program LIFE so sumou 5,4 mld. EUR v bežných cenách, čo zodpovedá zvýšeniu o takmer 60 %.

Integrované projekty LIFE boli zavedené s cieľom umožniť štatutárnym orgánom členských štátov EÚ v čo najväčšom rozsahu vykonávať právne predpisy v oblasti životného prostredia a klímy. Integrované projekty LIFE poskytujú financovanie pre plány, programy a stratégie vypracované na regionálnej, multiregionálnej alebo na celoštátnej úrovni. Pomáhajú členským štátom dodržiavať právne predpisy EÚ v šiestich oblastiach: príroda, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy.

Jedinečnosť integrovaných projektov spočíva v tom, že umožňujú členským štátom využiť aj iné zdroje EÚ, medzi ktoré patria poľnohospodárske, štrukturálne, regionálne a výskumné fondy, ako aj štátne prostriedky a investície súkromného sektora.

O mam

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices