zdravotne postihnuti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia predstavila Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím

Európska komisia predstavila ambicióznu Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Jej cieľom je zabezpečiť plnú účasť týchto osôb na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými v EÚ aj mimo nej v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie, podľa ktorých sú rovnosť a nediskriminácia základnými kameňmi politík EÚ. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo zúčastňovať sa na všetkých oblastiach života, rovnako ako ktokoľvek iný. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach získali lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, zamestnaniu, rekreačným aktivitám a mohli sa väčšmi zapojiť do politického života, pretrvávajú mnohé prekážky. Nastal čas na intenzívnejšie európske opatrenia.

Nová stratégia vychádza z predchádzajúcej európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 a prispieva k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, ku ktorému Komisia tento týždeň prijme akčný plán určujúci smerovanie politík zamestnanosti a sociálnych politík v Európe. Zároveň podporuje vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ a jej členských štátov, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím musí byť stredobodom nášho úsilia, a to aj v rámci našej reakcie na koronavírus. Ľudia so zdravotným postihnutím patria k tým, ktorých kríza spôsobená koronavírusom najviac zasiahla. Musíme sa snažiť zabezpečiť, aby sa zlepšila kvalita života ľudí so zdravotným postihnutím a aby boli ich práva zaručené!“

„Európsky projekt sa od svojho počiatku zameriava na odstraňovanie prekážok v súlade so svojou víziou jednoty v rozmanitosti. Mnoho ľudí so zdravotným postihnutím naďalej čelí prekážkam napríklad pri hľadaní práce alebo využívaní verejnej dopravy“, uviedla komisárka pre rovnosť Helena Dalliová. Dodala: „Ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť rovnocenne sa zúčastňovať na všetkých oblastiach života. Nezávislosť, učenie sa v inkluzívnom prostredí a práca v súlade s primeranými normami sú podmienkami, ktoré musíme zabezpečiť pre všetkých občanov, aby mohli čo najlepšie prosperovať a viesť plnohodnotný život.“

Posilnenie rovnakej účasti a nediskriminácie

V novej desaťročnej stratégii sa stanovujú kľúčové iniciatívy týkajúce sa troch hlavných tém:

  • Práva v EÚ: Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké právo presťahovať sa do inej krajiny alebo sa zúčastňovať na politickom živote ako ostatní občania EÚ. Na základe skúseností z pilotného projektu prebiehajúceho v ôsmich krajinách Európska komisia do konca roka 2023 navrhne preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím. Mal by platiť pre všetky krajiny EÚ a uľahčiť vzájomné uznávanie postavenia osoby so zdravotným postihnutím medzi členskými štátmi, a tým pomôcť zdravotne postihnutým osobám využívať právo na voľný pohyb. Komisia bude takisto úzko spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účasť osôb so zdravotným postihnutím na volebnom procese v roku 2023.
  • Nezávislosť a samostatnosť: Osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiť nezávisle a vybrať si, kde a s kým chcú žiť. Na podporu nezávislosti a začlenenia do spoločnosti Komisia vypracuje usmernenie a začne uskutočňovať iniciatívu na zlepšenie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Nediskriminácia a rovnaké príležitosti: Cieľom stratégie je chrániť osoby so zdravotným postihnutím pred akoukoľvek formou diskriminácie a násilia. Zároveň má zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti, vzdelávaniu, kultúre, športu a cestovnému ruchu, ako aj rovnaké príležitosti v týchto oblastiach. Rovnaký prístup treba zabezpečiť aj vo vzťahu ku všetkým službám zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu.

Ak niekoho fyzické alebo virtuálne prostredie nie je prístupné, nemôže sa zapojiť do spoločnosti rovnako ako ostatní. Vďaka pevnému právnemu rámcu EÚ (napr. Európsky akt o prístupnostismernica o prístupnosti webových sídielpráva cestujúcich) sa prístup zlepšil, aj keď mnohé oblasti stále nie sú upravené pravidlami EÚ a existujú rozdiely v prístupnosti budov, verejných priestranstiev a niektorých druhov dopravy. Európska komisia preto v roku 2022 zriadi európske stredisko zdrojov „AccessibleEU“ s cieľom vybudovať vedomostnú základňu informácií a osvedčených postupov v oblasti prístupnosti naprieč všetkými sektormi.

Uskutočňovanie stratégie: úzka spolupráca s krajinami EÚ a uplatňovanie tohto hľadiska v rámci vnútorných a vonkajších politík

Viac..  Komisia navrhuje parkovací preukaz a preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Napĺňanie ambícií stratégie si bude vyžadovať plné nasadenie zo strany všetkých členských štátov. Krajiny EÚ sú kľúčovými aktérmi pri vykonávaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Komisia zriadi platformu pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá bude združovať vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie dohovoru, organizácie osôb so zdravotným postihnutím a Komisiu v záujme podpory vykonávania stratégie a posilnenia spolupráce a výmeny pri vykonávaní dohovoru. Táto platforma bude mať komplexné online zastúpenie a bude zabezpečovať kontinuitu činností počas celého roka. Osoby so zdravotným postihnutím budú súčasťou dialógu a procesu vykonávania Stratégie v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Komisia začlení otázky zdravotného postihnutia do všetkých politík a hlavných iniciatív EÚ. Keďže práva osôb so zdravotným postihnutím sa nekončia na hraniciach Európy, Komisia bude tieto práva presadzovať na celom svete. Touto stratégiou EÚ posilní svoju úlohu obhajkyne práv osôb so zdravotným postihnutím. Popritom bude využívať nástroje ako technická pomoc a finančné programy, podpora prostredníctvom delegácií EÚ, politické dialógy a práca na multilaterálnych fórach, aby podporila partnerské krajiny v úsilí vykonávať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a poskytla usmernenie k plneniu cieľov udržateľného rozvoja spôsobom začleňujúcim osoby so zdravotným postihnutím.

Súvislosti

Ako to oznámila predsedníčka von der Leyenová, Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 prispieva k budovaniu Únie rovnosti spoločne so Stratégiou pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025Akčným plánom EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025Stratégiou pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 a Strategickým rámcom EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov.

Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý OSN prijala v roku 2006, bol prelomom v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím: všetky členské štáty sú jeho zmluvnými stranami a ide o prvý dohovor o ľudských právach, ktorý uzavrela aj EÚ. Od zmluvných strán dohovoru sa vyžaduje, aby podporovali, chránili a napĺňali ľudské práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečovali ich rovnosť pred zákonom. Touto stratégiou Komisia poskytuje rámec na podporu opatrení EÚ a členských štátov na vykonávanie uvedeného dohovoru OSN.

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020 pripravila pôdu pre Európu bez bariér napríklad smernicami ako Európsky akt o prístupnosti, podľa ktorého musia byť kľúčové výrobky a služby ako telefóny, počítače, elektronické knihy, bankové služby a elektronické komunikácie prístupné a použiteľné pre osoby s rôznym zdravotným postihnutím. Práva cestujúcich v EÚ zabezpečujú, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k cestnej, leteckej, železničnej aj námornej doprave. Prostredníctvom politík medzinárodnej spolupráce zohráva EÚ celosvetovo vedúcu úlohu v oblasti podpory začleňovania a plnej účasti osôb so zdravotným postihnutím.

O mam

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Komisia navrhuje parkovací preukaz a preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Európska komisia dnes predstavila legislatívny návrh, ktorý uľahčí osobám so zdravotným postihnutím uplatňovať si právo na …

Consent choices