Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia aktualizuje odpoveď fiškálnej politiky na pandémiu

Európska komisia v stredu prijala oznámenie, v ktorom členským štátom poskytuje základné usmernenia, akú fiškálnu politiku uplatňovať v nadchádzajúcom období. Stanovuje v ňom hlavné zásady správneho koncipovania a kvality fiškálnych opatrení. Komisia zároveň predkladá svoje úvahy o tom, či deaktivovať všeobecnú únikovú doložku alebo pokračovať v jej uplatňovaní. Oznámenie načrtáva smerovanie celkovej fiškálnej politiky v strednodobom horizonte, a pritom zohľadňuje aj vplyv Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF).

Komisia je odhodlaná zabezpečiť koordinovanú a jednotnú politickú reakciu na súčasnú krízu. To si vyžaduje dôveryhodné fiškálne politiky, ktoré zmierňujú krátkodobé dôsledky pandémie koronavírusu a podporujú obnovu, pričom neohrozujú strednodobú fiškálnu udržateľnosť. Cieľom tohto oznámenia je podporiť tieto ciele.

Usmernenia pre koordinované fiškálne politiky

Pre obnovu hospodárstva je nevyhnutné koordinovať vnútroštátne fiškálne politiky. V oznámení sa uvádza, že fiškálna politika by mala byť aj naďalej ostražitá a mala by sa prispôsobovať vývoju situácie. Varuje pred predčasným stiahnutím fiškálnej podpory, ktorá by sa mala zachovať v tomto aj budúcom roku. Uvádza sa v ňom, že keď sa podarí zmierniť zdravotné riziká, fiškálne opatrenia by sa mali lepšie dlhodobo zacieliť na podporu odolnej a udržateľnej obnovy a fiškálne politiky by mali zohľadniť vplyv RRF. Napokon fiškálne politiky by mali zohľadňovať aj silu obnovy a aspekty fiškálnej udržateľnosti.

Toto usmernenie uľahčí členským štátom prípravu programov stability a konvergenčných programov, ktoré by mali predložiť Komisii v apríli 2021. Komisia usmernenia podrobnejšie rozpracuje v jarnom balíku európskeho semestra.

Úvahy o možnosti deaktivovať všeobecnú únikovú doložku alebo pokračovať v jej uplatňovaní

Komisia navrhla aktivovať všeobecnú únikovú doložku v marci 2020 v rámci svojej stratégie okamžite, rázne a koordinovane reagovať na pandémiu koronavírusu. Úniková doložka umožnila členským štátom primerane reagovať na krízu opatreniami, a pritom sa odchýliť od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa za normálnych okolností uplatňovali v európskom fiškálnom rámci.

V oznámení sa uvádzajú úvahy Komisie o tom, ako by sa malo prijať budúce rozhodnutie o tom, či sa v roku 2022 doložka deaktivuje alebo sa bude pokračovať v jej uplatňovaní. Podľa názoru Komisie by rozhodnutiu malo predchádzať celkové posúdenie stavu hospodárstva na základe kvantitatívnych kritérií. Kľúčovým kvantitatívnym kritériom pri celkovom posudzovaní, či sa má deaktivovať alebo ďalej uplatňovať všeobecná úniková doložka, by pre Komisiu bola úroveň hospodárskej činnosti v EÚ a eurozóne v porovnaní s predkrízovými úrovňami (koniec roku 2019). Súčasné predbežné údaje preto naznačujú, že všeobecná úniková doložka by sa v roku 2022 mala ďalej uplatňovať a deaktivovať by sa mala od roku 2023.

V nadväznosti na dialóg medzi Radou a Komisiou Komisia posúdi deaktiváciu alebo ďalšie uplatňovanie všeobecnej únikovej doložky na základe jarnej prognózy 2021, ktorá vyjde v prvej polovici mája.

Situácia jednotlivých krajín sa bude naďalej zohľadňovať aj po deaktivácii všeobecnej únikovej doložky. Pokiaľ členský štát neobnoví svoju hospodársku činnosť na predkrízovej úrovni, v plnej miere sa využijú možnosti flexibility Paktu stability a rastu, a to najmä v návrhoch usmernení o fiškálnej politike.

Plnohodnotné využitie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Oznámenie načrtáva smerovanie celkovej fiškálnej politiky členských štátov v roku 2022 a v strednodobom horizonte vrátane ich prepojenia na finančné prostriedky z mechanizmu RRF. RRF bude Európe zásadne pomáhať, aby sa zotavila z hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie, zvýšila odolnosť ekonomík a podnikov EÚ a zotrvala na ceste zelenej a digitálnej transformácie.

Z mechanizmu RRF sa sprístupní 312,5 miliardy eur vo forme grantov a až 360 miliárd eur vo forme úverov členským štátom na podporu reforiem a investícií. To im poskytne značný fiškálny impulz a pomôže zmierniť riziko prehlbovania rozdielov v eurozóne a EÚ.

Viac..  Členstvo Ukrajiny by EÚ stálo 17 % jej rozpočtu

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti bude mať významný vplyv aj na vnútroštátne fiškálne politiky. Výdavky financované z grantov RRF v nadchádzajúcich rokoch výrazne oživia hospodárstvo bez toho, aby sa zvýšili štátne dlhy a deficity. Okrem toho členské štáty budú motivované, aby svoju fiškálnu politiku viac zamerali na rast. Verejné investície financované z grantov RRF by mali navýšiť súčasné úrovne investícií. RRF prispeje k obnove a zvýšeniu potenciálneho rastu, len ak sa z neho zafinancujú dodatočné produktívne a kvalitné investície, a to najmä v kombinácii so štrukturálnymi reformami v zmysle odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Členské štáty by mali čo najlepšie využiť jedinečnú príležitosť, ktorá prichádza s RRF, a podporiť obnovu hospodárstva, posilniť vyšší potenciálny rast a zlepšiť svoje základné strednodobé a dlhodobé fiškálne pozície.

Verejná diskusia o vhodnom rámci pre správu hospodárskych záležitostí

Kríza spôsobená pandémiou koronavírusu zdôraznila význam a dôležitosť mnohých výziev, ktoré sa Komisia snažila prediskutovať a riešiť vo verejnej debate o vhodnom rámci pre správu hospodárskych záležitostí. Komisia sa bude môcť nad týmito výzvami zamyslieť a poučiť sa z nich aj vďaka obnovenej verejnej konzultácii o vhodnom rámci. V oznámení sa potvrdzuje, že Komisia chce obnoviť verejnú diskusiu o rámci pre správu hospodárskych záležitostí, hneď ako obnova zapustí korene.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis povedal: „Pre hospodárstvo EÚ sa na horizonte črtá nádej, ale momentálne pandémia ešte stále ľuďom ničí živobytie a poškodzuje celé hospodárstvo. Chceme tento dosah zmierniť a podporiť odolnú a udržateľnú obnovu, takže náš odkaz je jasný: fiškálna podpora by mala pokračovať dovtedy, dokedy bude potrebná. Podľa súčasných ukazovateľov zostane všeobecná úniková doložka aktívna aj v roku 2022 a v roku 2023 sa deaktivuje. Členské štáty by mali čo najlepšie využiť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý im poskytuje jedinečnú príležitosť podporiť svoje hospodárstva bez zaťaženia verejných financií. Včasné, dočasné a cielené opatrenia nám v strednodobom horizonte umožnia hladký návrat k udržateľným rozpočtom.“

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo: „Keď sme minulý rok v marci rozhodli o aktivácii všeobecnej únikovej doložky, išlo o uznanie závažnosti rozbiehajúcej sa krízy. Zároveň sme tým prejavili odhodlanie podniknúť všetky potrebné kroky v boji proti pandémii a podporiť pracovné miesta a podniky. Po roku ešte boj proti ochoreniu COVID-19 nie je vyhratý a my musíme dať pozor, aby sme nezopakovali rovnaké chyby ako pred desiatim rokmi, keď sme podporu stiahli priskoro. Je zrejmé, že v roku 2022 bude fiškálna podpora naďalej nevyhnutná, tak jej radšej jej poskytnime viac ako príliš málo. Fiškálne politiky by sa zároveň mali diferencovať podľa tempa obnovy v jednotlivých krajinách a ich základnej fiškálnej situácie. Finančné prostriedky z nástroja Next Generation EU už začali plynúť a teraz bude mimoriadne dôležité, aby vlády zachovali vlastné výdavky na investície, ktoré sa ďalej zvýšia vďaka grantom EÚ.“

O mam

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Eurozóna by mala podľa ECB v roku 2024 sprísniť fiškálnu politiku

Vlády v eurozóne by mali v budúcom roku sprísniť svoju fiškálnu politiku viac, než sa …

Consent choices