komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky pilier sociálnych práv: Uplatňovanie zásad v praxi

Komisia vytýčila svoje ambície pre silnú sociálnu Európu, ktorá kladie dôraz na pracovné miesta a zručnosti pre budúcnosť, a pripravila pôdu pre spravodlivú, inkluzívnu a odolnú obnovu. Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv načrtáva konkrétne opatrenia na ďalšie vykonávanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv ako spoločné úsilie členských štátov a EÚ s aktívnou účasťou sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Takisto navrhuje hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a sociálnej ochrany, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030.

Pre Európu je to príležitosť aktualizovať svoj súbor sociálnych pravidiel a zároveň úspešne absolvovať transformáciu, ktorú vyžaduje nový spoločenský, technologický a hospodársky vývoj a socio-ekonomické dôsledky pandémie. Komisia už začala uplatňovať zásady piliera v praxi tak, že v roku 2020 navrhla iniciatívy týkajúce sa napríklad podpory zamestnanosti mladých ľudí a primeranej minimálnej mzdy. Dnes predkladá aj odporúčanie Komisie týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE) s cieľom podporiť oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Naša hospodárska obnova musí byť inkluzívna, spravodlivá a sprevádzaná tvorbou pracovných miest. Preto Komisia navrhuje ambiciózny program vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a vyzýva členské štáty k aktívnej podpore zamestnanosti vo fáze obnovy po kríze spôsobenej ochorením COVID-19. Chceme poukázať na význam postupného prechodu od mimoriadnych politík k politikám obnovy pre naše trhy práce, ktoré EÚ podporí svojimi dostupnými zdrojmi financovania vrátane ESF+ a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal: „Európsky pilier sociálnych práv bol naším referenčným bodom pre budovanie silnej sociálnej Európy. Teraz mu vdýchneme nový život a uplatníme jeho zásady v praxi. Jednou z našich hlavných priorít je vytváranie pracovných miest a zabezpečenie toho, aby ľudia mali pre tieto pracovné miesta správne zručnosti. To je cieľom EASE. Okrem toho máme spoločnú povinnosť bojovať proti chudobe v EÚ a vytvoriť inkluzívnu spoločnosť. Všetci musíme priložiť ruku k dielu. Náš obnovený záväzok v oblasti sociálnych práv obnovíme v máji na sociálnom samite.“

Ciele EÚ v rámci spoločných ambícií do roku 2030

V akčnom pláne sa stanovujú tri hlavné ciele pre EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:

  1. Malo by byť zamestnaných najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov.
  2. Na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastniť najmenej 60 % všetkých dospelých osôb.
  3. Počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.

Nové hlavné ciele do roku 2030 sú v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja a vytyčujú spoločné ambície pre silnú sociálnu Európu. Spolu s revidovaným sociálnym prehľadom umožnia Komisii monitorovať pokrok členských štátov dosiahnutý v rámci európskeho semestra. Komisia vyzýva Európsku radu, aby tieto tri ciele podporila, a vyzýva členské štáty, aby k tomuto úsiliu prispeli vymedzením svojich vlastných národných cieľov.

Poskytovanie účinnej aktívnej podpory zamestnanosti (EASE)

Jedným z konkrétnych krokov v rámci štvrtej zásady piliera je dnešné odporúčanie Komisie týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE). Komisia týmto odporúčaním poskytuje členským štátom konkrétne usmernenia k politickým opatreniam, ktoré môžu byť financované EÚ, aby mohli postupne prejsť od mimoriadnych opatrení prijatých na zachovanie pracovných miest v súčasnej kríze k novým opatreniam potrebným na oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest. Odporúčanie podporuje vytváranie pracovných miest a zmeny pracovného miesta smerom z upadajúcich do rozvíjajúcich sa odvetví, najmä digitálnych a ekologických. Tieto nové opatrenia by mali obsahovať tri prvky: 1. stimuly na prijímanie zamestnancov a podnikateľská podpora, 2. možnosti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, 3. rozšírená podpora zo strany služieb zamestnanosti. Na pomoc členským štátom pri financovaní ich opatrení EASE sú k dispozícii finančné prostriedky EÚ vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Európskeho sociálneho fondu plus.

Viac..  M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Súvislosti

Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlásili v roku 2017 na samite v Göteborgu Európsky pilier sociálnych práv. Pilier stanovuje 20 kľúčových zásad a práv nevyhnutných pre spravodlivé a dobre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia v Európe 21. storočia. Pilier je štruktúrovaný do troch kapitol: 1. Rovnosť príležitostí a prístup na trh práce 2. Spravodlivé pracovné podmienky 3. Sociálna ochrana a začleňovanie

Komisia už predložila niekoľko opatrení vychádzajúcich z piliera, ako napríklad európsky program v oblasti zručností (zásada 1), európska stratégia pre rodovú rovnosť (zásada 2), akčný plán EÚ proti rasizmu (zásada 3), balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí (zásada 4) a návrh smernice o primeraných minimálnych mzdách (zásada 6).

V tom istom týždni ako akčný plán na realizáciu piliera prijíma Komisia návrh smernice o transparentnosti odmeňovania (zásada 2) a novú stratégiu pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 (zásada 17). Ďalšie pripravované kroky EÚ v roku 2021 budú okrem iného zahŕňať európsku záruku pre deti (zásada 11), nový strategický rámec bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (zásada 10), iniciatívu na zlepšenie pracovných podmienok pre ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych platforiem (zásady 5 a 12) a akčný plán pre sociálne hospodárstvo.

Nový impulz v oblasti sociálnych práv využije a posilní dynamiku, ktorú vytvoril ambiciózny dlhodobý rozpočet EÚ vo výške 1,8 bilióna EUR a nástroj obnovy NextGenerationEU. Tie poskytnú členským štátom možnosti financovania EÚ na podporu silnej sociálnej Európy. To zahŕňa podporu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na financovanie koherentných balíkov reforiem a investícií, ktoré reagujú na výzvy na trhu práce týkajúce sa zručností a sociálne výzvy identifikované v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra.

Sociálny samit v Porte, ktorý organizuje portugalské predsedníctvo Rady EÚ v máji 2021, sa zameria na otázku, ako posilniť sociálny rozmer Európy s cieľom čeliť výzvam spravodlivej, inkluzívnej a odolnej obnovy a zelenej a digitálnej transformácie. Samit bude príležitosťou na zmobilizovanie síl a obnovenie záväzku vykonávať sociálny pilier na najvyššej politickej úrovni. Akčný plán na realizáciu piliera je príspevkom Komisie k sociálnemu samitu v Porte.

Akčný plán vychádza z rozsiahlych verejných konzultácií s viac ako 1 000 písomnými príspevkami od členských štátov, inštitúcií a orgánov EÚ, regiónov, miest, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, medzinárodných organizácií, expertných skupín a občanov. Komisia okrem toho usporiadala špecializované webináre s viac ako 1 500 jednotlivými zainteresovanými stranami.

O mam

Odporúčame pozrieť

Schmit

Podľa Komisie sa v nasledujúcich rokoch miliónom Európanov zmení ich pracovný život

Komisia zverejnila oznámenie o budovaní silnej sociálnej Európy pre spravodlivé transformácie. Píše sa v ňom, …

Consent choices