Digitálne zelené osvedčenie. PHOTO: ©European Union, 2020

Koronavírus: Komisia navrhuje digitálne zelené osvedčenie

Európska komisia predložila návrh na vytvorenie digitálneho zeleného osvedčenia s cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb občanov v rámci EÚ počas pandémie COVID-19. Digitálne zelené osvedčenie (zaužívané aj ako COVID pas) bude dôkazom o tom, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, má negatívny výsledok testu, alebo ochorenie COVID-19 prekonala. Bude k dispozícii bezplatne v digitálnom alebo papierovom formáte. Bude obsahovať kód QR na zaistenie bezpečnosti a pravosti certifikátu. Komisia vybuduje digitálnu bránu, aby bolo možné overiť všetky osvedčenia v celej EÚ, a bude podporovať členské štáty pri technickej realizácii osvedčení. Členské štáty budú naďalej zodpovedné za rozhodnutie o tom, od ktorých obmedzení v oblasti verejného zdravia vzťahujúcich sa na cestujúcich upustia, ale takéto výnimky budú musieť uplatňovať rovnakým spôsobom aj na cestujúcich, ktorí sú držiteľmi digitálneho zeleného certifikátu.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Digitálne zelené osvedčenie ponúka celoeurópske riešenie na zabezpečenie toho, aby občania EÚ mohli využívať harmonizovaný digitálny nástroj na podporu voľného pohybu v EÚ. Toto je na podporu obnovy pozitívny signál. Naším kľúčovým cieľom je ponúknuť ľahko použiteľný, nediskriminačný a bezpečný nástroj, ktorý plne rešpektuje ochranu údajov. A naďalej vyvíjame úsilie, aby sme dosiahli medzinárodnú konvergenciu s ďalšími partnermi.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders dodal: „S digitálnym zeleným osvedčením prijímame európsky prístup, aby sme zabezpečili, že občania EÚ a ich rodinní príslušníci budú môcť v lete cestovať bezpečne a s minimálnymi obmedzeniami. Digitálne zelené osvedčenie nebude predpokladom voľného pohybu ani dôvodom k žiadnej diskriminácii. Spoločný prístup EÚ nám nielen pomôže postupne obnoviť voľný pohyb v rámci EÚ a zabrániť fragmentácii. Takisto je príležitosťou na to, aby sme na základe našich európskych hodnôt, ako je ochrana údajov, ovplyvnili globálne normy a išli príkladom.“

Kľúčové prvky nariadenia, ktoré Komisia navrhuje:

 1. Dostupné a bezpečné osvedčenia pre všetkých občanov EÚ:
 • Digitálne zelené osvedčenie bude pokrývať tri druhy potvrdení – potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o teste na COVID-19 (test NAAT/RT-PCR alebo rýchly antigénový test) a potvrdenie pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.
 • Osvedčenia sa budú vydávať v elektronickej alebo papierovej podobe. Obe verzie budú obsahovať kód QR s potrebnými kľúčovými informáciami, ako aj digitálny podpis zaisťujúci pravosť osvedčenia.
 • Komisia vytvorí digitálnu bránu a podporí členské štáty pri vývoji softvéru, ktorý môžu príslušné orgány používať na overovanie podpisov na všetkých osvedčeniach v celej EÚ. Bránou nebudú prechádzať žiadne osobné údaje uvedené v osvedčení, ani ich nebude uchovávať overujúci členský štát.
 • Osvedčenia budú k dispozícii bezplatne a v úradnom jazyku alebo jazykoch vydávajúceho členského štátu a v angličtine.
 1. Nediskriminácia:
 • Pri cestovaní v EÚ by nárok na digitálne zelené osvedčenie mali mať všetci občania – očkovaní aj neočkovaní. S cieľom zabrániť diskriminácii osôb, ktoré nie sú očkované, Komisia navrhuje vytvoriť nielen interoperabilné potvrdenie o očkovaní, ale aj potvrdenie o teste na COVID-19 a potvrdenie pre osoby, ktoré sa prekonali ochorenie COVID-19.
 • Rovnaké právo pre cestujúcich s digitálnym zeleným osvedčením – ak členské štáty akceptujú dôkaz o očkovaní s cieľom upustiť od určitých obmedzení týkajúcich sa verejného zdravia, ako je testovanie alebo karanténa, vyžadovalo by sa od nich, aby za rovnakých podmienok akceptovali potvrdenia o očkovaní vydané v rámci systému digitálnych zelených osvedčení. Táto povinnosť by sa obmedzovala na vakcíny, ktoré majú povolenie na uvedenie na trh v rámci EÚ, členské štáty však budú môcť akceptovať aj iné očkovacie látky.
 • Oznámenie o ďalších opatreniach – ak bude členský štát naďalej vyžadovať, aby držitelia digitálneho zeleného osvedčenia podstúpili karanténu alebo test, musí to oznámiť Komisii a všetkým ostatným členským štátom a takéto opatrenia odôvodniť.
 1. Iba základné informácie a zabezpečené osobné údaje:
 • Osvedčenia budú obsahovať obmedzený súbor informácií, ako je meno a priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania, príslušné informácie o očkovacej látke/teste/prekonaní ochorenia a jedinečný identifikátor. Tieto údaje možno kontrolovať iba na účel potvrdenia a overenia pravosti a platnosti osvedčenia.
Viac..  Európska agentúra pre lieky: Koronavírus je stále hrozbou

Digitálne zelené osvedčenie bude platné vo všetkých členských štátoch EÚ a k jeho používaniu môže pristúpiť aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Digitálne zelené osvedčenie by sa malo vydávať občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Malo by sa vydávať aj štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú pobyt v EÚ, a návštevníkom, ktorí majú právo cestovať do iných členských štátov.

Systém digitálnych zelených osvedčení je dočasným opatrením. Pozastaví sa, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási koniec medzinárodnej núdzovej situácie v oblasti zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ďalšie kroky

Aby bol tento návrh do leta pripravený, musí ho urýchlene prijať Európsky parlament a Rada.

Zároveň musia členské štáty zaviesť rámec dôvery a technické normy dohodnuté v rámci siete elektronického zdravotníctva, aby sa zabezpečila včasná realizácia digitálnych zelených osvedčení, ich interoperabilita a úplný súlad s ochranou osobných údajov. Cieľom je, aby technická práca a návrh boli dokončené v nadchádzajúcich mesiacoch.

Súvislosti

Od cestujúcich v EÚ sa v záujme dodržiavania opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu vyžaduje, aby poskytli rôzne doklady, ako sú lekárske osvedčenia, výsledky testov či prehlásenia. Keďže neexistujú štandardizované formáty, cestujúci pri pohybe v rámci EÚ narážajú na problémy. Takisto sa objavili falšované alebo pozmenené doklady.

Členovia Európskej rady vo svojom vyhlásení prijatom po neformálnych videokonferenciách 25. a 26. februára 2021 vyzvali, aby sa pokračovalo v práci na spoločnom prístupe k potvrdeniam o očkovaní. Komisia spolupracuje s členskými štátmi v rámci siete elektronického zdravotníctva, dobrovoľnej siete spájajúcej vnútroštátne orgány zodpovedné za elektronické zdravotníctvo, na príprave interoperability potvrdení o očkovaní. Usmernenia boli prijaté 27. januára a aktualizované 12. marca a rámec dôvery bol prijatý 12. marca 2021.

Komisia dnes prijala legislatívny návrh, ktorým sa stanovuje spoločný rámec pre digitálne zelené osvedčenie. Komisia takisto prijala doplňujúci návrh s cieľom zabezpečiť, aby sa digitálne zelené osvedčenie vydávalo aj štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí majú pobyt v členských štátoch alebo v štátoch pridružených k schengenskému priestoru a návštevníkom, ktorí majú právo cestovať do iných členských štátov. Samostatné návrhy týkajúce sa občanov a osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ sú potrebné z právnych dôvodov; pokiaľ ide účel osvedčení, nie je rozdiel v zaobchádzaní s občanmi a oprávnenými osobami, ktoré nie sú občanmi EÚ.

Najnovšie informácie o opatreniach proti koronavírusu, ako aj o cestovných obmedzeniach poskytovaných členskými štátmi sú k dispozícii na platforme Re-open EU.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede – digitálne zelené osvedčenie

Digitálne zelené osvedčenie – prehľad

Digitálne zelené osvedčenie – videoklip

O mam

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Dopyt po cestovaní je na vzostupe, ubytovacie platformy hlásia prekonanie roku 2019

Vo štvrtom kvartáli uplynulého roka si hostia prostredníctvom platforiem ponúkajúcich krátkodobé ubytovanie ako Airbnb, Booking, …

Consent choices