Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

NextGenerationEU: EK je pripravená získať až 800 miliárd EUR na financovanie obnovy

Komisia v stredu podnikla kroky na to, aby sa výpožičky v rámci dočasného nástroja na obnovu NextGenerationEU financovali za čo najvýhodnejších podmienok pre členské štáty EÚ a ich občanov. Využije diverzifikovanú stratégiu financovania s cieľom do roku 2026 získať približne 800 miliárd EUR v bežných cenách. Tento prístup, ktorý bude v súlade s najlepšími postupmi štátnych emitentov, umožní Komisii získavať potrebné objemy plynule a efektívne. Zároveň tým do Európy priláka investorov a posilní medzinárodnú úlohu eura.

Európsky komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn uviedol: „NextGenerationEU prinesie na európske kapitálové trhy zásadnú zmenu. Dnes predstavujeme motor, ktorý bude tento nástroj poháňať. Ide o stratégiu financovania, ktorou sa rozbehne získavanie prostriedkov pre nástroj NextGenerationEU. Vďaka tomu budeme mať k dispozícii všetky nástroje potrebné na naštartovanie sociálnej a hospodárskej obnovy a podporu nášho zeleného, digitálneho a odolného rastu. Vysielame týmto jasný signál: hneď ako bude požičiavanie z právneho hľadiska možné, Komisia je pripravená začať!“

Pôžičky na financovanie obnovy

Prostriedky pre nástroj NextGenerationEU, ktorý je základom reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu, si vypožičiame na kapitálových trhoch. Od teraz do konca roka 2026 naň Komisia plánuje získať až 800 miliárd EUR.

To zodpovedá objemu v priemernej výške približne 150 miliárd EUR ročne, čím sa EÚ stane jedným z najväčších emitentov v eurách. Všetky emisie budú splatené do roku 2058.

Komisia si vypožičiavala aj predtým, na podporu členských štátov EÚ a tretích krajín, ale objem, periodicita a zložitosť vypožičiavania si prostriedkov na NextGenerationEU si vyžiadali zásadnú zmenu prístupu ku kapitálovým trhom.

Tieto nové potreby financovania bude riešiť diverzifikovaná stratégia financovania. Vďaka nej bude Komisia schopná v prípade potreby mobilizovať všetky finančné prostriedky pre členské štáty EÚ a ich občanov za čo najvýhodnejších podmienok.

Diverzifikovaná stratégia financovania: prehľad

Diverzifikovaná stratégia financovania kombinuje využívanie rôznych nástrojov a techník financovania s otvorenou a transparentnou komunikáciou s účastníkmi trhu.

Diverzifikovaná stratégia financovania Komisie bude zahŕňať:

  • raz za rok rozhodnutie o objeme pôžičiek a raz za pol roka oznámenie o kľúčových parametroch plánu financovania s cieľom ponúknuť investorom a ostatným zainteresovaným stranám transparentnosť a predvídateľnosť;
  • štruktúrované a transparentné vzťahy s bankami, ktoré podporujú program emisií (prostredníctvom siete primárnych dílerov);
  • viaceré nástroje financovania (strednodobé a dlhodobé dlhopisy, z ktorých niektoré budú emitované ako zelené dlhopisy NextGenerationEU, a pokladničné poukážky EÚ) s cieľom zachovať flexibilitu v prístupe na trh a riadiť potreby likvidity a profil splatnosti;
  • kombináciu aukcií a syndikácií s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívny prístup k potrebnému financovaniu za výhodných podmienok.

Operácie prijímania pôžičiek budú súčasťou spoľahlivého rámca riadenia, ktorý zabezpečí súdržné a jednotné vykonávanie.

Komisia bude svoju činnosť aj naďalej koordinovať s ďalšími emitentmi vrátane členských štátov EÚ a nadnárodných emitentov.

Pridaná hodnota diverzifikovanej stratégie financovania 

Diverzifikovaná stratégia financovania pomôže Komisii dosiahnuť dva hlavné ciele: riešiť značné potreby financovania v rámci nástroja NextGenerationEU a dosiahnuť požadované nízke nákladové a realizačné riziko v záujme všetkých členských štátov a ich občanov.

  • Využitím širokej škály splatností a nástrojov a zvýšením predvídateľnosti finančných operácií Komisia zabezpečí väčšiu absorpčnú kapacitu trhu. Vďaka schopnosti ponúkať dlh v rámci aukcie sa operácie financovania ešte viac zefektívnia. To pomôže reagovať na značné potreby financovania.
  • Tým, že sa umožní flexibilita pri rozhodovaní o tom, kedy vykonávať operácie financovania a aké techniky alebo nástroje financovania použiť, dosiahne Komisia požadované nízke nákladové a realizačné riziko, čo je v záujme všetkých členských štátov.
Viac..  Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

Ďalšie kroky

Na základe dnešného balíka opatrení Komisia pristúpi k zavedeniu diverzifikovanej stratégie financovania do praxe. Medzi ďalšie kroky patrí:

  • Vytvorenie siete primárnych dílerov. V súlade s postupmi porovnateľných emitentov Komisia zriadi sieť primárnych dílerov, ktorá má uľahčiť efektívne vykonávanie aukcií a syndikovaných transakcií, podporiť likviditu na sekundárnych trhoch a zabezpečiť, aby bol náš dlh umiestňovaný v rámci čo najširšieho spektra investorov. Formulár žiadosti a všeobecné podmienky účasti budú čoskoro uverejnené.
  • Uverejnenie prvého ročného rozhodnutia o vypožičiavaní (a sprievodného rozhodnutia o financovaní) a prvého plánu financovania NextGenerationEU. S cieľom zabezpečiť transparentnú komunikáciu s trhmi Komisia prijme svoje prvé ročné rozhodnutie o vypožičiavaní a oznámi informácie týkajúce sa jej prvého plánu financovania. Vykoná tak pred očakávaným začiatkom vypožičiavania v rámci nástroja NextGenerationEU toto leto (v závislosti od schválenia rozhodnutia o vlastných zdrojoch všetkými členskými štátmi, čím bude Komisia splnomocnená na vypožičiavanie si na nástroj NextGenerationEU). Operácie prijímania pôžičiek sa môžu začať hneď po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vlastných zdrojoch. A plány financovania sa budú aktualizovať každý polrok.

Súvislosti

NextGenerationEU

Nástroj NextGenerationEU je základom reakcie EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom. Jeho cieľom je prispieť k hospodárskej obnove a tvorbe zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej budúcnosti. EÚ tento nástroj schválila ako súčasť stimulačného balíka vo výške viac ako 2 bilióny EUR (v bežných cenách) alebo 1,8 bilióna EUR (v cenách roku 2018), ktorý zahŕňa aj dlhodobý rozpočet na roky 2021 – 2027.

Kľúčovým prvkom nástroja NextGenerationEU je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – nástroj na poskytovanie grantov a úverov na podporu reforiem a investícií v členských štátoch EÚ v celkovej hodnote 723,8 miliardy EUR v bežných cenách.

Okrem toho nástroj NextGenerationEU posilní niekoľko programov EÚ. Na financovanie tohto nástroja NextGenerationEU si EÚ bude vypožičiavať na kapitálových trhoch. Splatnosť je v dlhodobom horizonte do roku 2058. Tým sa zabráni okamžitému tlaku na vnútroštátne financie členských štátov EÚ, čo im umožní zamerať svoje úsilie na obnovu hospodárstva.

EÚ v snahe zabezpečiť splácanie týchto pôžičiek preskúma zavedenie nových vlastných zdrojov (alebo zdrojov príjmov) do rozpočtu EÚ popri už existujúcich zdrojoch.

Výpožičky EÚ na kapitálových trhoch

Európska komisia konajúca v mene EÚ je už na kapitálových trhoch etablovaným účastníkom. Na podporu členských štátov EÚ a tretích krajín realizovala Európska komisia za 40 rokov už niekoľko finančných operácií na kapitálových trhoch.

V minulom roku Komisia získala na finančných trhoch prostriedky pre nástroj SURE – v objeme až do 100 miliárd EUR, ktorý má pomôcť chrániť pracovné miesta a udržať zamestnanosť. Doteraz boli získané tri štvrtiny finančných prostriedkov pre EU SURE v rámci šiestich veľmi úspešných emisií, vďaka čomu je možné financovať úvery pre členské štáty za veľmi výhodných podmienok.

Všetky tieto operácie poskytovania úverov boli financované na tzv. základe back-to-back, najmä prostredníctvom syndikovaných emisií dlhopisov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Dlhodobé riešenie potrieb Ukrajiny v oblasti financovania

Europarlament aktuálne schválil vylepšený návrh nástroja vo výške 50 miliárd eur na podporu obnovy, rekonštrukcie …

Consent choices