Obchodovanie s ľuďmi, žobrák. PHOTO: OPK

EK predložila novú stratégiu pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi

Komisia predložila novú stratégiu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi (2021 – 2025) zameranú na predchádzanie trestnej činnosti, postavenie obchodníkov s ľuďmi pred súd, ochranu obetí a posilnenie ich postavenia. V rokoch 2017 až 2018 bolo v Európskej únii viac ako 14 000 registrovaných obetí. V celosvetovom meradle dosahujú obchodníci s ľuďmi podľa odhadov ročný zisk vo výške 29,4 miliardy eur. Dopyt po vykorisťovaní má podľa očakávaní pokračovať, pričom obchodníci s ľuďmi presúvajú svoju činnosť do online prostredia a pandémia podľa všetkého vytvára podmienky na intenzívnejšie vykorisťovanie. V dnešnej stratégii sa preto stanovujú opatrenia, ktoré umožnia EÚ a jej členským štátom naďalej posilňovať svoju reakciu.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi je súčasťou nášho úsilia o budovanie Európy, ktorá chráni. Obchodníci s ľuďmi zneužívajú ich zraniteľnosť. V rámci dnešnej stratégie prijímame trojstupňový prístup založený na súbežnom využití právnych predpisov, politickej a operačnej podpory a financovania s cieľom znížiť dopyt, prerušiť túto ohavnú trestnú činnosť a posilniť postavenie jej obetí.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová dodala: „Obchodovanie s ľuďmi je zločin, ktorý by v našej spoločnosti nemal mať miesto. Napriek tomu však zločinci s obeťami, ktorými sú najmä ženy a deti, naďalej obchodujú, a to väčšinou na účely sexuálneho vykorisťovania. Tieto obete musíme chrániť a páchateľov, ktorí zaobchádzajú s ľuďmi ako s tovarom, musíme postaviť pred súd. Preskúmame platné pravidlá, aby sme overili, či sú naďalej vhodné na daný účel, a posúdime možnosť kriminalizácie využívania služieb založených na vykorisťovaní obetí obchodovania s ľuďmi.“

Stratégia nadväzuje na existujúci komplexný právny a politický rámec EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý vychádza zo smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty pri vykonávaní tejto smernice a v prípade potreby navrhne revízie s cieľom zabezpečiť jej vhodnosť na daný účel. Pri vykonávaní tejto stratégie bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu koordinátor EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Okrem toho sa stratégia zameriava na tieto aspekty:

  • Zníženie dopytu, ktorý podporuje obchodovanie s ľuďmi: Komisia posúdi možnosť stanovenia minimálnych pravidiel EÚ, ktorými sa kriminalizuje využívanie služieb založených na vykorisťovaní obetí obchodovania s ľuďmi, a spolu s vnútroštátnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti zorganizuje preventívnu kampaň zameranú na vysokorizikové odvetvia. Komisia takisto zváži posilnenie smernice o sankciách voči zamestnávateľom a navrhne právne predpisy v oblasti správy a riadenia spoločností s cieľom objasniť povinnosti spoločností, pričom poskytne usmernenia týkajúce sa náležitej starostlivosti s cieľom pomôcť pri predchádzaní nútenej práci.
  • Rozloženie obchodného modelu obchodníkov s ľuďmi online a offline: Komisia bude viesť dialóg s internetovými a technologickými spoločnosťami s cieľom obmedziť využívanie online platforiem na nábor a vykorisťovanie obetí. Okrem toho bude Komisia podporovať systematickú odbornú prípravu pracovníkov orgánov presadzovania práva a justičných orgánov v oblasti odhaľovania a riešenia prípadov obchodovania s ľuďmi.
  • Ochrana a podpora obetí a posilnenie ich postavenia s osobitným zameraním na ženy a deti: Cieľom stratégie je zlepšiť včasnú identifikáciu obetí a ich usmernenie na ďalšiu pomoc a ochranu, podporiť programy na posilnenie postavenia obetí a uľahčiť opätovnú integráciu. Komisia bude financovať aj odbornú prípravu zameranú na rodový prístup a potreby detí s cieľom pomôcť polícii, sociálnym pracovníkom, príslušníkom pohraničnej stráže či zdravotníckemu personálu odhaľovať obete.
  • Podpora medzinárodnej spolupráce: Keďže polovicu obetí identifikovaných v EÚ tvoria občania krajín mimo EÚ, kľúčom k riešeniu problému obchodovania s ľuďmi je spolupráca s medzinárodnými partnermi. Na pomoc v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v krajinách pôvodu a tranzitu využije EÚ celú škálu nástrojov zahraničnej politiky, ako aj operačnú spoluprácu. To zahŕňa osobitné dialógy o ľudských právach a bezpečnosti, posilnenú spoluprácu s Radou Európy a pravidelnú a cielenú komunikáciu, činnosť a výmenu informácií s delegáciami EÚ v partnerských krajinách. Činnosť obchodníkov s ľuďmi spočívajúcu v presune obetí na účely vykorisťovania do Európy pomôže narušiť aj pripravovaný akčný plán proti prevádzačstvu migrantov.
Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Súvislosti

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje v EÚ aj napriek pokroku, ktorý sa dosiahol v posledných rokoch, naďalej vážnu hrozbu. Obeťami sú najmä ženy a dievčatá, s ktorými sa obchoduje na účely sexuálneho vykorisťovania. Tretia správa o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá bola uverejnená v októbri 2020, poskytuje faktický prehľad o dosiahnutom pokroku a predstavuje modely a problémy, ako aj kľúčové otázky v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v EÚ.

Keďže obchodovanie s ľuďmi často realizujú organizované zločinecké skupiny, stratégia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi je úzko prepojená so stratégiou EÚ v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá bola dnes takisto predstavená. Ochrana spoločnosti pred organizovanou trestnou činnosťou, ktorá zahŕňa aj boj proti obchodovaniu s ľuďmi, je prioritou stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu.

Význam včasnej identifikácie potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi z krajín mimo EÚ sa takisto zdôraznil v novom pakte o migrácii a azyle.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

Európska komisia predstavila novú stratégiu normalizácie

Európska komisia (EK) v stredu predložila novú stratégiu normalizácie, v ktorej predstavuje európsky prístup k …

Consent choices