mladez
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Výzva na predkladanie návrhov na podporu dobrovoľníckej činnosti mládeže

Komisia vo štvrtok uverejnila prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci nového Európskeho zboru solidarity na roky 2021 – 2027. Európsky zbor solidarity podporuje mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľníckych činností v rôznych oblastiach – od pomoci ľuďom v núdzi až po podporu činností zameraných na zdravie a životné prostredie v celej EÚ i mimo nej. Tohtoročnou prioritou bude zdravie a cieľom je motivovať dobrovoľníkov, aby pracovali na projektoch zameraných na zvládanie výziev v oblasti zdravia vrátane vplyvu pandémie COVID-19 a následnej obnovy.

Tento nový program, ktorý na roky 2021 – 2027 disponuje osobitným rozpočtom vo výške viac ako 1 miliarda eur, ponúka približne 275 000 mladým ľuďom príležitosť pomáhať pri riešení spoločenských a humanitárnych výziev prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti alebo zakladaním vlastných projektov v oblasti solidarity. V prvom roku činnosti je k dispozícii viac ako 138 miliónov eur. Program od budúceho roku umožní mladým ľuďom, aby pôsobili ako dobrovoľníci v rámci humanitárnej pomoci na celom svete, čím pomôže riešiť humanitárne výzvy v bezpečných tretích krajinách a podporuje činnosti EÚ v oblasti pomoci v týchto krajinách.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Solidarita tvorí jadro európskeho projektu, nie len v rámci Únie, ale aj s našimi partnermi na celom svete. Náš európsky spôsob života ukazuje mladším generáciám, že spolu sme silnejší. O tieto skúsenosti sa môžu podeliť vďaka príležitosti, ktorú ponúka Európsky zbor solidarity. Tento program založený na dobrovoľníctve zapája mladých ľudí a dáva im priestor, aby sa v duchu našich hodnôt aktívne angažovali v spoločnosti a stali sa skutočnými tvorcami zmien.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Mladí ľudia môžu spoločnosti veľa dať. Keď sú vo veku, v ktorom sa zdá, že všetko je možné, ich chceme povzbudiť, aby boli aktívni, prejavovali solidaritu a venovali svoj čas, odhodlanie a nadšenie veciam, na ktorých im záleží. Byť súčasťou Európskeho zboru solidarity je aj neoceniteľnou príležitosťou získať skúsenosti a rozvíjať nové zručnosti. Tento rok, v ktorom sa osobitne zameriavame na činnosti a projekty v oblasti prevencie a podpory zdravia, dúfame, že v rámci nášho spoločného úsilia v boji proti pandémii COVID-19 zmobilizujeme aj dobrovoľníkov.“

Nový Európsky zbor solidarity podporuje všeobecné politické priority EÚ a umožňuje organizáciám a mladým ľuďom podieľať sa na ich presadzovaní. Osobitne sa zdôrazňujú štyri oblasti:

  • podpora začlenenia a rozmanitosti,
  • zelenšie“ projekty a podpora environmentálnej udržateľnosti a zodpovedného správania účastníkov a účastníckych organizácií,
  • podpora digitálnej transformácie pomocou projektov a činností zameraných na posilnenie digitálnych zručností, rozvoj digitálnej gramotnosti i chápania rizík a príležitostí, ktoré digitálne technológie prinášajú,
  • podpora účasti mladých ľudí na demokratických procesoch a občianskej angažovanosti.

Okrem týchto štyroch oblastí zapojenia bude program flexibilný, aby sa umožnilo pridať ročné priority (tento rok zdravie) na riešenie aktuálnych problémov.

Viac..  Ľ. Ódor: Konečne sa výskumu, talentu a inováciám venujeme systémovo

Aby sa organizácie mohli zapojiť do Európskeho zboru solidarity, musia získať značku kvality preukazujúcu, že vykonávajú vysokokvalitné činnosti v oblasti solidarity v súlade so zásadami, cieľmi a požiadavkami programu. O financovanie môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt s pomocou národných agentúr Európskeho zboru solidarity so sídlom vo všetkých členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu – na Islande, v Lichtenštajnsku, Turecku a Severomacedónskej republike. Skupiny mladých ľudí zaregistrované na portáli Európskeho zboru solidarity môžu okrem toho priamo požiadať o financovanie projektov v oblasti solidarity, ktoré vypracovali a vedú.

Obdobie podávania žiadostí pre obe výzvy v rámci nového programu na roky 2021 – 2027 sa začína 15. apríla a končí 5. októbra 2021. Žiadosti o značku kvality pre dobrovoľnícku činnosť v oblasti solidarity možno predkladať kedykoľvek. Termín na podanie žiadosti o značku kvality pre dobrovoľnícku činnosť v oblasti humanitárnej pomoci je 22. septembra 2021.

Súvislosti

Európsky zbor solidarity, ktorý bol spustený v decembri 2016, existuje ako program financovaný EÚ od októbra 2018 s prevádzkovým rozpočtom 375,6 milióna eur na roky 2018 – 2020. Dobrovoľníctvo poskytuje mladým ľuďom vo veku 18 až 30 rokov (do 35 rokov v prípade humanitárnych činností) príležitosť prispieť ku každodennej práci v organizáciách, ktoré sa špecializujú na činnosti prospešné pre komunity.

Doteraz sa do Európskeho zboru solidarity prihlásilo 275 000 mladých ľudí a približne 50 000 spomedzi nich už začalo vyvíjať svoje aktivity. Na základe úspechu iniciatívy Európsky zbor solidarity pokračuje vo svojich činnostiach v rokoch 2021 – 2027 a rozširuje ich na dobrovoľnícku činnosť v oblasti humanitárnej pomoci EÚ.

Dobrovoľnícke projekty ponúkajú mladým ľuďom príležitosť zúčastniť sa na činnostiach v oblasti solidarity a pomáhajú riešiť konkrétne potreby v rámci miestnych komunít. Dobrovoľnícka činnosť sa môže uskutočniť v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (cezhraničná činnosť), alebo v krajine jeho trvalého pobytu (činnosť v rámci krajiny). Mladí ľudia môžu vykonávať dobrovoľnícku činnosť samostatne alebo v tímoch a činnosti môžu trvať až 12 mesiacov.

Značka kvality potvrdzuje, že organizácia je ochotná a schopná vykonávať vysokokvalitné činnosti v oblasti solidarity v súlade so zásadami, cieľmi a normami kvality Európskeho zboru solidarity. Získanie značky kvality je predpokladom účasti na dobrovoľníckych činnostiach.

Projekt v oblasti solidarity je nezisková činnosť v oblasti solidarity, ktorú začali, vytvorili a realizujú samotní mladí ľudia počas dvoch až dvanástich mesiacov. Projekty v oblasti solidarity by mali riešiť hlavné výzvy v rámci komunít.

O mam

Odporúčame pozrieť

mladez

Európske podujatie mládeže 2023: mladí vystúpia rok pred európskymi voľbami

Približne 10 000 mladých ľudí z EÚ a mimo nej sa stretne v Štrasburgu, aby …

Consent choices