komisia
PHOTO: © European Union.

Udržateľné financie a taxonómia EÚ: EK podniká kroky na podporu udržateľných činností

Európska komisia prijala ambiciózny a komplexný balík opatrení na pomoc pri zlepšení toku peňazí smerom k udržateľným činnostiam v celej Európskej únii. Opatrenia prispejú k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európy do roku 2050 tým, že umožnia investorom presmerovať investície do udržateľnejších technológií a podnikov. Vďaka nim sa EÚ stane globálnym lídrom pri stanovovaní štandardov pre udržateľné financovanie.

Informácie o balíku opatrení:

  • Cieľom delegovaného aktu o taxonómii EÚ v oblasti klímy je podporiť udržateľné investície, a to na základe objasnenia, ktoré hospodárske činnosti najviac prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov EÚ. Kolégium komisárov dnes dosiahlo politickú dohodu o znení aktu. Delegovaný akt sa formálne prijme koncom mája, keď budú k dispozícii preklady do všetkých jazykov EÚ. V oznámení, ktoré dnes takisto prijalo kolégium, sa uvádzajú ďalšie podrobnosti týkajúce sa prístupu Komisie.
  • Návrh smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD). Cieľom tohto návrhu je zlepšiť tok informácií o udržateľnosti v podnikateľskej sfére. Zabezpečí sa ním konzistentnejšie vykazovanie informácií o udržateľnosti zo strany spoločností, aby finančné spoločnosti, investori a široká verejnosť mohli využívať porovnateľné a spoľahlivé informácie o udržateľnosti.
  • A napokon, šiestimi pozmeňujúcimi delegovanými aktmi, ktoré sa týkajú fiduciárnych povinností a investičného a poistného poradenstva, sa zabezpečí, aby finančné spoločnosti, napr. poradcovia, správcovia aktív alebo poisťovatelia, zahrnuli udržateľnosť do svojich postupov a investičného poradenstva klientom.

Európska zelená dohoda predstavuje európsku stratégiu rastu, ktorej cieľom je zlepšiť blahobyt a zdravie občanov, do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutrálnosť Európy a chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál a biodiverzitu EÚ.

V rámci tohto úsilia potrebujú spoločnosti komplexný rámec udržateľnosti, aby mohli zodpovedajúcim spôsobom zmeniť svoje obchodné modely. Všetky prvky balíka posilnia spoľahlivosť a porovnateľnosť informácií o udržateľnosti s cieľom zabezpečiť transformáciu v oblasti financií a zabrániť environmentálne klamlivým vyhláseniam. Európsky finančný sektor sa tak stane stredobodom udržateľného a inkluzívneho oživenia hospodárstva po pandémii COVID-19 a dlhodobejšieho udržateľného hospodárskeho rozvoja Európy.

Delegovaný akt o taxonómii EÚ v oblasti klímy

Taxonómia EÚ je spoľahlivý nástroj transparentnosti založený na vedeckých poznatkoch pre spoločnosti a investorov. Vytvára spoločný „jazyk“, ktorý budú môcť investori používať pri investovaní do projektov a hospodárskych činností s výrazným priaznivým vplyvom na klímu a životné prostredie. Zavedie aj povinnosti týkajúce sa zverejňovania pre spoločnosti a účastníkov finančného trhu.

Delegovaným aktom, ktoré politicky schválilo kolégium komisárov, sa zavádza prvý súbor technických kritérií preverovania s cieľom vymedziť, ktoré činnosti podstatne prispievajú k dvom environmentálnym cieľom podľa nariadenia o taxonómii: adaptácii na zmenu klímy[1] a zmierneniu zmeny klímy[2]. Tieto kritériá vychádzajú z vedeckých odporúčaní technickej expertnej skupiny pre udržateľné financovanie. Delegovaný akt o taxonómii EÚ nadväzuje na rozsiahlu spätnú väzbu od zainteresovaných strán, ako aj na diskusie s Európskym parlamentom a Radou. Tento delegovaný akt by sa vzťahoval na hospodárske činnosti približne 40 % kótovaných spoločností v sektoroch, ktoré sú zodpovedné za takmer 80 % priamych emisií skleníkových plynov v Európe. Zahŕňa sektory ako energetika, lesné hospodárstvo, výroba, doprava a stavebníctvo.

Je to živý dokument, ktorý sa bude postupne ďalej vyvíjať v súvislosti s vývojom a technologickým pokrokom. Kritériá sa budú pravidelne preskúmavať. Tým sa zabezpečí, aby sa do rozsahu pôsobnosti mohli neskôr doplniť nové sektory a činnosti vrátane prechodných a iných podporných činností.

Nová smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

Návrhom sa revidujú a posilňujú existujúce pravidlá zavedené smernicou o zverejňovaní nefinančných informácií. Jeho cieľom je vytvoriť súbor pravidiel, ktoré postupne zabezpečia vykazovanie informácií o udržateľnosti na rovnakej úrovni ako v prípade finančného výkazníctva. Na základe návrhu sa rozšíria požiadavky EÚ na vykazovanie informácií o udržateľnosti na všetky veľké spoločnosti a všetky kótované spoločnosti. To znamená, že dnešných 11 000 spoločností, ktoré podliehajú existujúcim požiadavkám, sa zvýši na takmer 50 000 spoločností v EÚ, ktoré budú odteraz musieť dodržiavať podrobné štandardy EÚ v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti. Komisia navrhuje vypracovať štandardy pre veľké spoločnosti a samostatné, primerané štandardy pre MSP, ktoré môžu nekótované MSP používať dobrovoľne.

Vo všeobecnosti je cieľom návrhu zabezpečiť, aby spoločnosti vykazovali spoľahlivé a porovnateľné informácie o udržateľnosti, ktoré potrebujú investori a iné zainteresované strany. Návrhom sa zabezpečí konzistentný tok informácií o udržateľnosti prostredníctvom finančného systému. Spoločnosti budú musieť vykazovať informácie o tom, ako otázky udržateľnosti, napríklad zmena klímy, ovplyvňujú ich podnikanie a ako ich činnosti ovplyvňujú ľudské práva a životné prostredie.

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Návrhom sa takisto zjednoduší postup vykazovania informácií pre spoločnosti. Mnohé spoločnosti sú v súčasnosti pod tlakom z dôvodu používania viacerých rôznych štandardov a rámcov týkajúcich sa vykazovania informácií o udržateľnosti. Navrhované štandardy EÚ pre vykazovanie informácií o udržateľnosti by mali byť „jednotným kontaktným miestom“, ktoré by spoločnostiam poskytovalo jediné riešenie spĺňajúce informačné potreby investorov a iných zainteresovaných strán.

Zmeny delegovaných aktov týkajúce sa investičného a poistného poradenstva, fiduciárnych povinností, dohľadu nad produktmi a ich správy

Šesť pozmeňujúcich návrhov podnecuje finančný systém k tomu, aby podporoval podniky na ceste k udržateľnosti, ako aj existujúce udržateľné podniky. Tieto návrhy takisto posilňujú boj EÚ proti environmentálne klamlivým vyhláseniam.

  • O investičnom a poistnom poradenstve: keď poradca posudzuje vhodnosť klienta na investíciu, musia teraz spolu prediskutovať preferencie klienta v oblasti udržateľnosti.
  • fiduciárnych povinnostiach: dnešné pozmeňujúce návrhy objasňujú povinnosti finančnej spoločnosti pri posudzovaní jej rizík ohrozujúcich udržateľnosť, napríklad vplyv povodňových rizík na hodnotu investícií.
  • dohľade nad investičnými a poistnými produktmi a o ich riadení: tvorcovia finančných produktov a finanční poradcovia budú musieť pri navrhovaní svojich finančných produktov zohľadniť faktory udržateľnosti.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis povedal: „Európa bola od začiatku lídrom pri reformovaní finančného systému na podporu investícií do zmeny klímy. Dnes urobíme krok vpred vďaka vôbec prvej klimatickej taxonómii, ktorá pomôže spoločnostiam a investorom zistiť, či sú ich investície a činnosti skutočne ekologické. Bude to nevyhnutné, ak chceme mobilizovať súkromné investície do udržateľných činností a dosiahnuť, aby bola Európa do roku 2050 klimaticky neutrálna. Ide o prelomový krok, o ktorom sme viedli rozsiahle konzultácie. Urobili sme všetko pre to, aby sme dosiahli vyvážený výsledok založený na vedeckých poznatkoch. Takisto navrhujeme zlepšiť pravidlá vykazovania informácií o udržateľnosti zo strany spoločností. Pri vypracúvaní európskych štandardov budeme vychádzať z medzinárodných iniciatív a prispievať k nim.“

Komisárka zodpovedná za finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová uviedla: „Pri plnení Európskej zelenej dohody zohráva kľúčovú úlohu finančný systém, pričom sú na ekologizáciu nášho hospodárstva potrebné značné investície. Treba, aby všetky spoločnosti zohrávali svoje úlohy – tie, ktoré už pokročili v ekologizácii svojich činností, ako aj tie, ktoré pre dosiahnutie udržateľnosti musia urobiť ešte viac. Dnešné nové pravidlá predstavujú zásadnú zmenu v oblasti financií. Zintenzívňujeme naše ambície v oblasti udržateľného financovania s cieľom prispieť k tomu, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Teraz je čas premeniť slová na činy a investovať udržateľným spôsobom.“

Súvislosti a ďalšie kroky

EÚ v posledných rokoch podnikla významné kroky na vybudovanie udržateľného finančného systému, ktorý prispieva k prechodu na klimaticky neutrálnu Európu. Nariadenie o taxonómii EÚ, nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní a nariadenie o referenčných hodnotách predstavujú základy práce EÚ zameranej na to, aby sa zvýšila transparentnosť a aby sa investorom poskytli nástroje na identifikáciu udržateľných investičných príležitostí.

Po formálnom prijatí delegovaného aktu o taxonómii EÚ v oblasti klímy ho preskúma Európsky parlament a Rada (v štvormesačnej lehote, ktorú možno jedenkrát predĺžiť o ďalšie dva mesiace).

Pokiaľ ide o návrh smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, Komisia sa zapojí do diskusií s Európskym parlamentom a Radou.

Šesť pozmeňujúcich delegovaných aktov týkajúcich sa investičného a poistného poradenstva, fiduciárnych povinností, dohľadu nad produktmi a ich správy preskúma Európsky parlament a Rada (v trojmesačnej lehote, ktorú možno jedenkrát predĺžiť o ďalšie tri mesiace), pričom sa očakáva, že by sa mali začať uplatňovať od októbra 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Európska komisia v pondelok oznámila, že predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci o ďalšie tri mesiace, …

Consent choices