vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil posilnenie práv cestujúcich v železničnej doprave

Poslanci vo štvrtok schválili nové pravidlá, ktoré by mali dôslednejšie chrániť cestujúcich vlakom a pomôcť im pri meškaní či zrušení ich spoja alebo v prípade diskriminácie.

Novela pravidiel v oblasti práv cestujúcich v železničnej doprave, na ktorej znení sa vopred dohodli poslanci EP a zástupcovia členských štátov, by mala pomôcť cestujúcim v prípade meškania či zrušenia ich spoja, a to aj prostredníctvom garancie presmerovania na alternatívny spoj. Osobám so zníženou pohyblivosťou by mala zaistiť lepší prístup do vlaku a dostupnejšie asistenčné služby. Nové pravidlá by tiež mali uľahčiť prepravu bicyklov.

Pomoc pri meškaní či zrušení spojov

Predložený návrh umožňuje cestujúcim pri meškaní vlaku nad 60 minút vybrať si medzi náhradou plnej ceny cestovného lístka, pokračovaním v ceste alebo využitím iného spoja smerujúceho do cieľovej destinácie, a to za porovnateľných prepravných podmienok a bez akéhokoľvek doplatku. Cestujúci by pritom mali mať nárok cestovať v rovnakej triede, za akú zaplatili pri kúpe pôvodného cestovného lístka.

Pokiaľ prevádzkovateľ železničnej dopravy do 100 minút od plánovaného odchodu spoja cestujúcim neponúkne možnosti presmerovania, cestujúci si budú môcť sami zorganizovať cestu po inej trase. Ich nový cestovný lístok im prevádzkovateľ železničnej dopravy bude musieť uhradiť.

Povinnosť presmerovať cestujúcich sa bude navyše uplatňovať aj v prípade vyššej moci. V prípade potreby sa vtedy cestujúcim bude musieť zabezpečiť aj občerstvenie a ubytovanie.

Nové pravidlá takisto lepšie objasňujú pojem vyššej moci. Jeho jasné vymedzenie by železničné spoločnosti oslobodilo od platenia náhrady za meškanie alebo zrušenie spoja. Okrem extrémnych poveternostných podmienok a závažných prírodných katastrof by mali nové pravidlá zahŕňať aj rozsiahle krízy v oblasti verejného zdravia či teroristické útoky. Táto výnimka sa však nebude vzťahovať na štrajky zamestnancov železníc.

Asistenčné služby pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Nové pravidlá by tiež mali uľahčiť cestovanie osobám so zníženou pohyblivosťou, a to aj skrátením lehoty na podanie žiadosti o pomoc prevádzkovateľovi zo súčasných 48 hodín na 24 hodín pred cestou. Osoby sprevádzajúce cestujúcich so zníženou pohyblivosťou budú cestovať bezplatne. V prípade potreby bude tiež zaručené, aby osobu so zníženou pohyblivosťou mohol počas cesty sprevádzať asistenčný pes.

Ľahšia preprava bicyklov

Všetky vlaky budú musieť disponovať vyhradenými priestormi a stojanmi na bicykle, pričom v každom vlaku budú musieť byť pre bicykle aspoň štyri miesta. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť udržateľnejšiu mobilitu a pohodlné alternatívy cestovania.

Vyhlásenie spravodajcu

„Pre cestujúcich vlakom máme veľmi dobrú správu, nakoľko sa nám podarilo zaistiť rovnaké minimálne práva cestujúcich v celej EÚ v oblasti presmerovania, priestoru pre bicykle, priamych cestovných lístkov a práv cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. Ide o dôležitý pokrok smerom k pohodlnejšej železničnej doprave, ktorá bude ústretovejšia k cestujúcim, “ uviedol spravodajca Európskeho parlamentu Bogusław Liberadzki (S&D, PL).

REAKCIE našich EUROPOSLANCOV

Monika Beňová (S/D): Práva cestujúcich v železničnej preprave by mali byť posilnené. Cestujúcich vlakom budú dôslednejšie chrániť a pomáhať im napríklad pri meškaní alebo zrušení spoja. Osobám so zníženou pohyblivosťou by mal byť zaistený lepší prístup do vlakov, ako aj dostupnejšie asistenčné služby. Upravené pravidlá sa tiež budú vzťahovať aj na uľahčenie prepravy bicyklov.

Peter Pollák (EĽS): Bolo načase zjednotiť legislatívu v železničnej doprave v prospech práv cestujúcich tak, aby mali garancie pri meškaní či zrušení spoja, pomoc pri preprave bicyklov, aby boli poskytnuté asistenčné služby ľuďom so znevýhodnením a to v celej Únii. V niektorých krajinách, tak ako aj na Slovensku, je však v prvom rade potrebné pracovať na zvýšení kvality cestovania, ktorá je neporovnateľná s podmienkami na západe.

Vladimír Bilčík (EĽS): Nové celoeurópske pravidlá pre cestovanie po železnici skvalitnia cestovanie našich občanov doma aj po celej Európe. Od nášho rozhodnutia v europarlamente si sľubujeme, že ľudia budú železničnú dopravu, ktorá je ekologická a bezpečná, využívať čoraz viac. Cestujúci získajú ochranu, ktorá bude porovnateľná s leteckými spoločnosťami a zvýši sa tiež kvalita cestovania. Vďaka návrhu našej najväčšej politickej skupiny EPP vzniknú aj medzištátne porovnávače cien lístkov – presne také, aké poznáme z leteckej dopravy. Podporíme teda spotrebiteľa, ktorý bude hľadať cenovo najdostupnejšiu ponuku. Vlaky budú mať takisto povinné miesto pre bicykle a budú musieť cestujúcich informovať vopred, či sú miesta pre bicykle voľné. Mal by sa tiež zvýšiť počet medzinárodných lístkov, aby si cestujúci nemuseli kupovať lístok v každej krajine samostatne.

Miroslav Číž (S/D): Rok 2021 bol oficiálne vyhlásený Európskou úniou za rok železníc. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť cestovanie vlakom ako bezpečnejšej a udržateľnejšej alternatívy prepravy naprieč Európou. Bohužiaľ momentálne železničný sektor čelí mnohým výzvam ako sú vysoké náklady na prevádzku, zastaranosť technického parku, závislosť od verejného financovania, mnohé administratívne prekážky a nedostatok homogenity v nariadeniach. Štúdia Komisie poukazuje na realitu výrobcov koľajových vozidiel, ktorá je momentálne taká, že až 10% nákladov na výrobu rušňa môžu byť naviazané na jeho certifikáciu. No a samotný proces získania povolenia môže trvať až dva roky. Je jasné, že táto administratívna záťaž na železničné odvetvie je príliš vysoká a preto aj ja vítam finálne hlasovanie o dvoch smerniciach a jednom nariadení. Cieľom hlasovania je odstrániť tieto administratívne a technické prekážky, ktoré momentálne vytvárajú veľkú finančnú záťaž pre tento priemysel.

Viac..  Michal Wiezik: Riešením nie je presedlať z jednorazových plastov na jednorazový papier

Eugen Jurzyca (EKR): Ak chcete vedieť, aký problém sme riešili, tak si porovnajte komfort pri kúpe letenky a lístka na vlak. Od prehľadnosti informácií o začiatku, čase a konci jazdy (letu) až po samotný nákup lístka. Nové pravidlá by mali priblížiť komfort z tejto časti leteckej dopravy do dopravy železničnej. Technicky sa to uskutoční tak, že sa informácie (často monopolných prepravcov) budú musieť poskytnúť tretím firmám, ktoré ich spracujú do užívateľsky prívetivejšie formy a poskytnú pasažierom. Zákazník teda bude v kontakte so subjektmi pôsobiacimi v intenzívnom konkurenčnom prostredí, čo mu zabezpečí kvalitnejšiu službu v celej EÚ. Cestujúci by tiež mali získať právo na presmerovanie, ak spoj mešká viac ako 100 minút, prípadne na odškodné, priame cestovné lístky by mali byť dostupné na všetkých tratiach.

Robert Hajšel (S/D): Som veľmi rád, že okrem posilnených práv cestujúcich v leteckej doprave v EÚ sme konečne schválili podobné pravidlá aj pre cestujúcich vlakmi, ktorých je na Slovensku mnohonásobne viac. Našim občanom tak zabezpečíme právo na vrátenie peňazí či kompenzáciu zo strany vlakovej spoločnosti v prípade meškania spoja nad 100 minút a v prípade výrazného meškania aj občerstvenie a ubytovanie. Oceňujem, že návrh myslí aj na najzraniteľnejších a výrazne posilňuje práva na asistenciu pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Situácia by sa mala zlepšiť aj pre cyklistov,  po novom už vlaková spoločnosť nebude môcť odmietnuť cestujúceho s bicyklom a v prípade, že sa tak stane, má cestujúci právo na odškodnenie.

Michal Wiezik (EĽS): Prepracované znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave výrazne zlepšuje ustanovenia súčasného nariadenia a to hlavne s ohľadom na ochranu a práva cestujúcich v prípade meškania či zrušenia spojov a diskriminácie. Novela myslí na ľudí so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou, okrem iného prináša možnosť bezplatného cestovania so sprevádzajúcou osobou alebo vodiacim psom. Oceňujem podporu ekologickej mobility: pre cestujúcich má byť jednoduchšie vziať si do vlaku bicykel alebo ho bezpečne zaparkovať na železničnej stanici. Na zmeny si budeme musieť ešte nejaký čas počkať – revidované nariadenie sa začne uplatňovať o dva roky, s výnimkou požiadaviek na priestor pre bicykle, ktoré začnú platiť štyri roky po nadobudnutí účinnosti.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Je paradoxné, že v dobe kedy chceme podporovať ekologickejšie alternatívy v doprave, tak cestujúci vlakom nemajú rovnaké práva a ochranu ako pri použití lietadla. Vítam preto snahy o zabezpečenie rovnakých práv v železničnej doprave, ako to poznáme z leteckej dopravy. Napríklad teda práv cestujúcich na zmenu rezervácie a kompenzácie za meškanie. Som presvedčený o tom, že kvalitná sieť vlakovej dopravy je tou najlepšou možnosťou pre dostupnú a planéte priateľskú dopravu v Európe.

Ivan Štefanec (EĽS): Dohodu vítam, pretože posilňuje práva cestujúcich, umožňuje im plynulejšiu prepravu a berie do úvahy aj alternatívne spôsoby prepravy. Osobitne lepšie zaistenie prepojenia cyklistickej a železničnej dopravy je dôležité aj pre Slovensko.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): Parlament a Rada sa dohodli na prepracovanom znení k nariadeniu o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave. Dohoda je krokom vpred, zavádza tzv. through-ticketing či viac miest pre bicykle. Pre ľudí so zdravotným postihnutím znižuje čas predbežnej notifikácie pre službu asistencie zo 48 hodín na polovicu, avšak v prechodnom období do roku 2026 sa bude uplatňovať 36 hodín. Vítam, že sa posúvame vpred, no verím, že pre týchto ľudí vieme urobiť viac. Mrzí ma, že sme túto príležitosť nevyužili. 

Ďalší postup

Revidované pravidlá sa budú v zásade uplatňovať na všetky cesty a služby medzinárodnej a vnútroštátnej železničnej dopravy v rámci EÚ. Členské štáty však budú môcť služby vnútroštátnej železničnej dopravy na obmedzené časové obdobie vyňať z ustanovení nariadenia.

Nové pravidlá vstúpia do platnosti 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudnú o dva roky neskôr, s výnimkou požiadaviek na priestor pre bicykle, ktoré sa začnú uplatňovať až štyri roky po vstupe nariadenia do platnosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Úplne zbytočne používame množstvo plastových obalov, v Dunaji je viac plastu ako rýb

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices