pole
Ilustračné PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

Europarlament požaduje spoločný právny rámec EÚ na ochranu pôdy

Poslanci v stredu vyzvali Komisiu, aby navrhla spoločný právny rámec EÚ na ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ktorý pomôže riešiť hrozby pre pôdu a podporí opatrenia na jej obnovu.

Nelegislatívne uznesenie z dielne Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) prináša odporúčania Európskeho parlamentu vo vzťahu k pripravovanému Akčnému plánu nulového znečistenia vody, ovzdušia a pôdy a k novej stratégii EÚ pre pôdu, na ktorých aktuálne pracuje Európska komisia. Plénum uznesenie schválilo pomerom hlasov 605 (za): 55 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania).

Ochrana pôdy na úrovni EÚ bola tiež v pondelok témou samostatnej plenárnej rozpravy. Poslanci diskutovali o spoločnom prístupe k ochrane pôdy v celej Únii s portugalskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Anou Paulou Zacarias, ktorá v rozprave zastupovala predsedníctvo v Rade (ministrov) EÚ, a s komisárom pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijusom Sinkevičiusom. Parlament v tejto súvislosti adresoval Rade aj Komisii dve samostatné otázky na ústne zodpovedanie.

Účinná ochrana pôdy má zásadný význam pre riešenie degradácie a erózie pôdy pri súčasnom zachovaní, ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia, ľudského zdravia a prírodných zdrojov, zdôraznili poslanci. Zdravá pôda je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody, známej tiež ako Európsky ekologický dohovor, ako je klimatická neutralita, obnova biodiverzity, cieľ nulového znečistenia v záujme životného prostredia bez toxických látok, zdravé a udržateľné potravinové systémy a odolné životné prostredie, uvádza sa v uznesení.

Schválený text vyzýva Európsku komisiu, aby do spoločného právneho rámca EÚ na ochranu pôdy zahrnula účinné opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu zástavby pôdy. Cieľom týchto opatrení by malo byť dosiahnutie nulovej degradácie pôdy do roku 2030 a nulového čistého záberu pôdy najneskôr do roku 2050. Poslanci tiež požadujú väčšiu podporu pre výskum v oblasti multifunkčnej úlohy pôdy a s tým súvisiacu úpravu existujúcich programov financovania.

Reakcie slovenských europoslancov:

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Európsky parlament sa jednoznačne postavil za ochranu pôdy európskym zákonom. Mám veľkú radosť, že návrh uznesenia na rámcovú ochranu pôdy, ktorého som spoluautorom získal podporu v Európskom parlamente. Do teraz sme totiž v EÚ mali zákonné pravidlá ochrany vody, či vzduchu, ale na pôdu sa zabudlo. Pritom zdravá pôda je pre nás nevyhnutnou pre prežitie. 

V súčasnosti ju však ničíme škodlivými pesticídmi, umelými hnojivami, starými záťažami, no negatívne na pôdu vplýva aj zmena klímy. A práve pre boj s klimatickou krízou je pôda kľúčová. Mŕtva, zhumplovaná pôda vypúšťa CO2 do ovzdušia, no naopak zdravá pôda slúži na záchyt emisii skleníkových plynov. 

Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Aby sme neostali len pri slovách, bude potrebné vyjasniť pravidlá posudzovania stavu pôdy, zabezpečiť koherenciu politík, aby sme pôdu neničili „nevedome“. Samozrejme ak chceme pôdu naozaj chrániť, budeme musieť  podporiť farmárov a pôdohospodárov, aby potrebnú zmenu mohli uskutočniť.

Michal Wiezik (EĽS): Pôda predstavuje kľúčovú zložku prírodného prostredia, je nevyhnutným predpokladom väčšiny suchozemských ekosystémov a zohráva významnú úlohu v zachytávaní a uskladňovaní uhlíka. Zároveň je vystavená negatívnym vplyvom vrátane masívnej erózie, dezertifikácie, znečistenia, straty pôdneho uhlíka a pôdneho života. V EÚ neexistuje všeobecný právny rámec, ktorý by pôdu chránil, doposiaľ to bolo kompetenciou členských štátov. Parlament schválil rezolúciu o pôde, ktorá takýto právny rámec žiada, podarilo sa to po takmer 15 rokoch, kedy podobný dokument narazil na odpor väčšiny členských štátov.

Žiaľ, text rezolúcie sa nevyhol niektorým politickým škrtom, ktoré oslabili ambíciu na komplexnú ochranu lesnej pôdy. Došlo k vypusteniu dôležitých statí súvisiacich s úlohou pôdy pri viazaní uhlíka, a rizikami  spojenými s holorubným hospodárením a nadmerným využívaním biomasy. Odstránenie týchto faktických statí z rezolúcie je žiaľ ďalším dôkazom o prisilnom vplyve niektorých členských štátov, ktorým prekážajú fakty kolidujúce s ich linkou o udržateľnosti priemyselného lesníctva. Je to škodlivá a demagogická pozícia ku ktorej sa žiaľ opakovane pridáva aj slovenské Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Súvislosti

Európska únia v súčasnosti nedisponuje koherentným a integrovaným právnym rámcom na ochranu zeme a pôdnych zdrojov. Rôzne opatrenia na ochranu pôdy v súčasnosti existujú v rámci množstva nedostatočne koordinovaných a nezáväzných nástrojov. Pôvodný zámer ustanoviť právny rámec na ochranu pôdy v celej EÚ bol neúspešný a po rokoch jeho blokovania v Rade (ministrov) EÚ ho Komisia nakoniec v máji 2014 stiahla.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Poľnohospodárstvo je až príliš závislé na chemických vstupoch

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices