migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Migrácia: EÚ chce riadiť dobrovoľné návraty a reintegráciu podľa novej stratégie

Komisia prijala prvú stratégiu EÚ v oblasti dobrovoľných návratov a reintegrácie. Stratégia má podporiť dobrovoľné návraty a reintegráciu ako neoddeliteľnú súčasť spoločného systému EÚ pre návraty, ktorý predstavuje hlavný cieľ Nového paktu o migrácii a azyle. Praktickými opatreniami chce posilniť právny a operačný rámec dobrovoľných návratov z Európy a tranzitných krajín, zlepšiť kvalitu návratových a reintegračných programov, lepšie prepojiť návraty na rozvojové iniciatívy a upevniť spoluprácu s partnerskými krajinami.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „EÚ buduje nový ekosystém návratov, v ktorom sa sústredí na lepšiu spoluprácu v oblasti readmisie, upevnenie riadiaceho rámca, poverenie agentúry Frontex novým operačným mandátom v oblasti návratov a vymenovanie koordinátora EÚ pre návraty. Dnešná stratégie dobrovoľných návratov je ďalším dielom tejto mozaiky. Návraty sú efektívnejšie, ak sú dobrovoľné a navrátilcom dávajú reálne možnosti reintegrácie. Táto stratégia umožní zjednotiť a lepšie skoordinovať prístup členských štátov, aby sa naplno využil ich potenciál.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová dodala: „Spomedzi ľudí, ktorí nemajú právo zostať v EÚ, sa vráti domov asi iba tretina a z nich sa menej ako 30 % vráti dobrovoľne. Dobrovoľné návraty sú vždy tá lepšia možnosť: v centre ich záujmu je jednotlivec, sú účinnejšie a menej nákladné. Naša prvá stratégia dobrovoľných návratov a reintegrácie pomôže navrátilcom z EÚ a tretích krajín využiť príležitosti vo vlastnej krajine, prispieť k rozvoju komunity a budovaním dôvery k nášmu systému migrácie ho zefektívniť.“

Účinný právny a operačný rámec

Programy asistovaných dobrovoľných návratov nie sú veľmi úspešné z dôvodu medzier v azylových konaniach a konaniach o návrate, problémov s prevenciou útekov, nedostatočných zdrojov, údajov, celkového rozdrobenia systému a obmedzenej administratívnej kapacity. Komisia bude pokračovať v úsilí o zavedenie rýchlych a spravodlivých konaní a pravidiel azylu a návratu, monitorovanie pomoci na návraty a reintegráciu a obmedzenie rizík spojených s neoprávneným pohybom, a to prostredníctvom prepracovaného znenia smernice o návratochzmeneného návrhu nariadenia o azylových konaniachnariadenia o riadení azylu a migrácie a revidovaného nariadenia o systéme EurodacFrontex môže vďaka posilnenému mandátu podporovať členské štáty vo všetkých štádiách dobrovoľného návratu a reintegrácie vrátane poradenstva pred uskutočnením návratu, podpory po návrate a monitorovania účinnosti reintegračnej pomoci. Členským štátom poskytne technickú podporu aj koordinátor pre návraty a sieť na vysokej úrovni pre návraty, ktorá spojí rôzne vetvy politiky návratov EÚ.

Viac..  EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Skvalitnenie programov asistovaných dobrovoľných návratov

Vďaka včasnému, individuálne prispôsobenému a účinnému poradenstvu o návrate, pri ktorom sa zohľadnia konkrétne okolnosti, potreby detí a zraniteľných skupín, a vďaka podpore po návrate, sa zvyšujú šance navrátilcov na úspešnú a dlhodobú integráciu do pôvodných komunít. Komisia v spolupráci s Frontexom vytvorí spoločné kurikulum pre návratových poradcov, aby tak doplnili podporu, ktorú už agentúra poskytuje, a lepšie využili nástroje ako súpis pomoci pri návratoch a reintegrácii a nástroj na pomoci pri reintegrácii. Komisia spolu s členskými štátmi, Frontexom a Európskou sieťou pre návrat a reintegráciu zároveň vytvorí kvalitatívny rámec pre poskytovateľov reintegračných služieb podľa spoločných noriem riadenia projektov a s finančnou podporou EÚ.

Posilnenie spolupráce s partnerskými krajinami

Spolupráca na dobrovoľných návratoch a reintegrácii je kľúčovou súčasťou partnerstiev pre migráciu a EÚ ju posilní prostredníctvom Nového paktu o migrácii a azyle. EÚ podporí preberanie zodpovednosti za reintegračné procesy v partnerských krajinách budovaním kapacít, školeniami a podporu riadiacich štruktúr, ktoré naplnia hospodárske, sociálne a psychologické potreby navrátilcov. E=U bude zároveň pokračovať v poskytovaní pomoci pri dobrovoľných návratoch a reintegrácii migrantom, ktorí uviazli v iných krajinách, a v tomto zmysle bude hľadať nové partnerstvá. Napokon EÚ posilní prepojenie medzi reintegračnými programami a inými relevantnými rozvojovými iniciatívami v partnerských krajinách. Komisia zabezpečí koordinovanejšie využívanie finančných prostriedkov dostupných z rôznych fondov EÚ na podporu celého procesu dobrovoľného návratu a reintegrácie.

Súvislosti

Stratégia tvorí súčasť úsilia EÚ o vybudovanie spoločného systému EÚ pre návraty v zmysle Nového paktu o migrácii a azyle. Jej východiskom sú výsledky a skúsenosti získané pri uskutočňovaní národných programov a iniciatív financovaných EÚ v partnerských krajinách vrátane činností Európskej siete pre návrat a reintegráciu, agentúry Frontex a spoločnej iniciatívy EÚ a Medzinárodnej organizácie pre migráciu za ochranu migrantov a reintegráciu.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK predstavuje osvedčené postupy na zlepšenie spolupráce členov EÚ pri azylových postupoch

Komisia predstavila súbor osvedčených postupov na zabezpečenie účinnosti dublinského nariadenia III, ktoré predsedníčka von der Leyenová oznámila v …

Consent choices