Ilustračné PHOTO: © European Union.

Sociálny samit v Porte: Ciele do roku 2030

Partneri sa v rámci spoločného sociálneho záväzku z Porta prihlásili k trom hlavným cieľom do roku 2030 stanoveným v akčnom pláne Komisie na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv:

1. zamestnaných by malo byť najmenej 78 % ľudí vo veku 20 – 64 rokov;

2. každoročne by sa na odbornej príprave malo zúčastňovať aspoň 60 % všetkých dospelých;

3. počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov vrátane najmenej 5 miliónov detí.

Tento záväzok prijali v prvý deň sociálneho samitu v Porte predsedníčka Európskej komisie, predseda Európskeho parlamentu, premiér Portugalska, ktoré aktuálne predsedá Rade EÚ, európski sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti. Ďalej sa zaviazali urobiť maximum pre vybudovanie inkluzívnejšej, sociálnejšej Európy. Privítali akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv a posilnili záväzok pretaviť jeho zásady na činy. Cieľom je dať do pohybu silné a spravodlivé oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest.

Dnešný samit je pre sociálne práva v Európe dôležitým míľnikom. Sociálni partneri a občianska spoločnosť vyzývajú hlavy štátov alebo predsedov vlád EÚ, aby schválili uvedený akčný plán a jeho hlavné ciele a stanovili ambiciózne národné ciele, ktoré môžu primerane prispieť k dosiahnutiu tých európskych.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Sociálne ciele Európy musia ísť ruka v ruke s jej ekologickými a digitálnymi cieľmi. Chceme sa priblížiť k plnej zamestnanosti a k tomu, aby malo viac Európanov prístup k zručnostiam, ktoré potrebujú. Zároveň chceme všetkým Európanom zabezpečiť rovnaké príležitosti v digitálnejšom a udržateľnejšom hospodárstve. Na sociálnom samite v Porte prijímame spoločný záväzok vybudovať sociálnu Európu, ktorá sa hodí do našich čias a pracuje pre všetkých.“

Portugalský premiér António Costa dodal: „Záväzok z Porta je záväzkom k budúcnosti a nádeji. Dnes sme dospeli k záveru, že prosperujúcejšie a spravodlivejšie spoločnosti dosiahneme len vtedy, ak popri plnení svojich klimatických a digitálnych cieľov budeme vykonávať aj svoj sociálny pilier.“

Po konferencii na vysokej úrovni bude v sobotu 8. mája nasledovať neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ.

Čas na výsledky

Signatári vo svojom spoločnom záväzku vítajú akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý Komisia predložila začiatkom marca a v ktorom sa stanovujú konkrétne opatrenia na ďalšie vykonávanie 20 zásad tohto piliera. Navrhujú sa v ňom aj hlavné ciele v oblasti zamestnanosti, zručností a sociálneho začlenenia na úrovni EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Tento akčný plán pomôže Európe zvládnuť transformáciu, ktorú so sebou prináša nový spoločenský, technologický a hospodársky vývoj, a sociálno-ekonomické dôsledky pandémie. Zároveň pomôže zaručiť, aby sa v rámci dvojakej digitálnej a klimatickej transformácie na nikoho nezabudlo.

Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Dôraz na pracovné miesta, zručnosti, boj proti chudobe a znižovanie sociálneho vylúčenia

Pandémia COVID-19 mala ďalekosiahly a zásadný sociálno-ekonomický vplyv. Spoločná reakcia členských štátov a EÚ prispela k ochrane pracovných miest a živobytia občanov, ako aj k obmedzeniu mnohých negatívnych účinkov pandémie. Nezamestnanosť a nerovnosti však pravdepodobne budú pretrvávať a narastať. Účastníci konferencie na vysokej úrovni preto vyzývajú lídrov EÚ, aby nasmerovali zdroje tam, kde sú potrebné najviac.

Tvorcovia politík by mali zamerať svoje úsilie na oživenie zamestnanosti a vytváranie kvalitných pracovných miest, na investície do celoživotného vzdelávania, ktoré ľuďom umožní nadobudnúť nové alebo dodatočné zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby uspeli v ekologickej a digitálnej transformácii, a na znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom podpory rovnakých príležitostí pre všetkých.

Súvislosti

Európsky parlament, Rada a Komisia ohlásili v roku 2017 na samite v Göteborgu Európsky pilier sociálnych práv. V tomto pilieri sa stanovuje 20 kľúčových zásad a práv nevyhnutných pre spravodlivé a dobre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia v 21. storočí. Pilier je štruktúrovaný do troch kapitol: 1. rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; 2. spravodlivé pracovné podmienky; 3. sociálna ochrana a začleňovanie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rozpočet EÚ na rok 2022: Obnova Európy a transformácia na zelenú, digitálnu a odolnú budúcnosť

Komisia tento týždeň navrhla rozpočet EÚ na rok 2022 vo výške 167,8 miliardy eur, ktorý …

Consent choices