Protest vozíčkarov v Bruseli. PHOTO: Marek Plura.

Europarlament žiada novú ambicióznu stratégiu EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia

Keďže súčasná stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia sa končí, EP žiada Komisiu o novú stratégiu po roku 2020. Aké majú byť jej priority?

Víziou Európskeho parlamentu je inkluzívna spoločnosť, ktorá chráni práva osôb so zdravotným postihnutím na základe ich individuálnych potrieb a v ktorej neexistuje diskriminácia.

Počas júnovej plenárnej schôdze poslanci EP stanovili priority novej stratégie EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 2020, ktorá ďalej rozvíja súčasnú európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020. Parlament zastáva názor, že Európska únia by pri presadzovaní práv osôb so zdravotným postihnutím mala ísť príkladom. Preto trvá na ambicióznej a komplexnej stratégii, ktorej základom je myšlienka plného začlenenia.

V uznesení sa Európska komisia vyzýva, aby:

  • nová stratégia bola vypracovaná v úzkej spolupráci s osobami so zdravotným postihnutím a ich organizáciami,
  • práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím boli začlenené do všetkých politík a všetkých oblastí,
  • sa stanovili jasné a merateľné ciele a pravidelné monitorovanie,
  • osoby so zdravotným postihnutím mali rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu, verejnej doprave a bývaniu,
  • boli poskytnuté dostatočné finančné prostriedky na plnenie povinností súvisiacich s prístupnosťou,
  • sa realizoval a ďalej rozvíjal pilotný projekt preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý umožňuje vzájomné uznávanie zdravotného postihnutia v niektorých krajinách EÚ,
  • pojem „zdravotné postihnutie“ bol vymedzený na úrovni EÚ.

Osoby so zdravotným postihnutím v Európe: fakty a čísla

   • V súčasnosti žije v EÚ podľa odhadov 100 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím.
   • Úroveň zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím (vo veku 20 – 64 rokov) je 50,6 % v porovnaní so 74,8 % v prípade osôb bez zdravotného postihnutia. (2017)
   • Chudobou alebo sociálnym vylúčením je v EÚ ohrozených 28,7 % osôb so zdravotným postihnutím v porovnaní s 19,2 % v rámci celkovej populácie.
   • Právo voliť v EÚ sa odopiera 800 000 osobám so zdravotným postihnutím.

  Doterajšie opatrenia EÚ v oblasti zdravotného postihnutia

  Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia bola vypracovaná s cieľom vykonávať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Medzi konkrétnymi iniciatívami realizovanými vďaka európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia je Európsky akt o prístupnosti, ktorý zabezpečuje, aby viac produktov a služieb, ako sú smartfóny, tablety, bankomaty alebo elektronické knihy, boli prístupné ľuďom so zdravotným postihnutím.

  Smernica o prístupnosti webových sídel znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím majú jednoduchší prístup k online údajom a službám, pretože webové sídla a aplikácie prevádzkované verejnými inštitúciami, ako sú nemocnice, súdy alebo univerzity, musia byť prístupné. Študentský výmenný program Erasmus+ podporuje mobilitu účastníkov so zdravotným postihnutím.

  Viac informácií o politikách EÚ pre sociálnejšiu Európu.

  Ďalšie kroky:

  Európska komisia plánuje predložiť svoj návrh novej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia v roku 2021.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

O mam

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

EDA: EÚ má slabé opatrenia na zlepšenie situácie osôb so zdravotným postihnutím

Opatrenia prijaté EÚ na zlepšenie situácie osôb so zdravotným postihnutím v jej členských štátoch priniesli …

Consent choices