priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska zelená dohoda: Komisia chce dosiahnuť nulové znečisťovanie

Európska komisia prijala akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ – ide o kľúčový cieľ Európskej zelenej dohody a hlavnú tému tohtoročného Zeleného týždňa EÚ. Obsahuje náčrt integrovanej vízie do roku 2050: svet, v ktorom sú úrovne znečisťovania také nízke, že už nepredstavujú hrozbu pre ľudské zdravie ani prírodné ekosystémy. Plán takisto zahŕňa opis krokov potrebných na dosiahnutie tohto stavu. Spája všetky relevantné politiky EÚ v snahe riešiť problém znečisťovania a predchádzať mu. Osobitný dôraz pritom kladie na digitálne riešenia. Okrem toho sa plánuje aj preskúmanie príslušných právnych predpisov EÚ s cieľom odhaliť pretrvávajúce medzery a zistiť, kde treba vylepšiť vykonávanie, aby sa tieto právne povinnosti spĺňali.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti vyhlásil: „Cieľom zelenej dohody je vytvoriť zdravú planétu pre všetkých. Ak chceme zabezpečiť netoxické prostredie pre ľudí i planétu, musíme začať konať. Akčný plán udáva smerovanie našej práce. Nové zelené technológie, ktoré už máme k dispozícii, pomáhajú znižovať mieru znečisťovania a prinášajú nové podnikateľské príležitosti. Aj európske úsilie o obnovu hospodárstva, ktoré bude čistejšie, spravodlivejšie a udržateľnejšie, musí prispievať k dosahovaniu cieľa nulového znečistenia.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Znečisťovanie životného prostredia má negatívny vplyv na naše zdravie, predovšetkým v najzraniteľnejších a sociálne znevýhodnených skupinách obyvateľstva. Takisto je jednou z hlavných príčin straty biodiverzity. Existuje čoraz viac dôvodov, prečo EÚ má zastávať vedúcu úlohu v boji proti znečisťovaniu. Na základe akčného plánu nulového znečisťovania vytvoríme zdravé prostredie na život pre Európanov, prispejeme k odolnej obnove hospodárstva a naštartujeme prechod na čisté, obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo.“

Akčný plán má poslúžiť na dosiahnutie cieľa zdravej planéty pre zdravých ľudí do roku 2050. Zahŕňa čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť znížiť znečisťovanie pri zdroji do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom. Konkrétne:

 • zlepšiť kvalitu ovzdušia v snahe znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených jeho znečistením o 55 %,
 • zredukovať množstvo odpadu a plastov, ktoré sa dostávajú do oceánov (o 50 %), a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (o 30 %), a tak zlepšiť kvalitu vody,
 • znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov o 50 % s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy,
 • zmierniť podiel ekosystémov EÚ, v ktorých znečistenie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %,
 • znížiť počet ľudí, ktorí sú chronicky vystavení škodlivému hluku z dopravy, o 30 % a
 • výrazne zredukovať mieru vzniku odpadu a o 50 % znížiť objem zvyškového komunálneho odpadu.

Plán zahŕňa náčrt viacerých hlavných iniciatív a opatrení, medzi nimi:

 • užšie zladenie noriem kvality ovzdušia s aktuálnymi odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,
 • preskúmanie noriem kvality vôd vrátane riek a morí EÚ,
 • zníženie miery znečistenia pôdy a podpora jej revitalizácie,
 • preskúmanie väčšiny právnych predpisov EÚ o odpade s cieľom prispôsobiť ich podľa zásad čistého a obehového hospodárstva,
 • podpora nulového znečisťovania pri výrobe a spotrebe,
 • predstavenie hodnotiacej tabuľky ekologickej výkonnosti regiónov na podporu nulového znečisťovania v nich,
 • zníženie miery zdravotných znevýhodnení v dôsledku nepomerného podielu škodlivých účinkov na zdravie, ktorému v súčasnosti čelia najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva,
 • obmedzenie vývozu škodlivých a toxických výrobkov a odpadu do tretích krajín v snahe zmenšiť externú ekologickú stopu EÚ,
 • zavedenie tzv. živých laboratórií zameraných na zelené digitálne a inteligentné riešenia pre nulové znečisťovanie,
 • konsolidácia vedomostných centier EÚ zaoberajúcich sa nulovým znečisťovaním a vytvorenie platformy pre zainteresované strany v tejto oblasti,
 • posilnenie presadzovania predpisov o nulovom znečisťovaní v spolupráci s orgánmi životného prostredia a inými orgánmi.
Viac..  Komisia predstavuje opatrenia na urýchlenie zavádzania elektrických sietí

Akčný plán spolu so stratégiou udržateľnosti v oblasti chemikálií prijatou minulý rok slúži na prijímanie konkrétnych krokov v snahe zrealizovať cieľ nulového znečisťovania a netoxického prostredia. Zaradil sa medzi ostatné ciele EÚ v oblasti klimatickej neutrálnosti, zdravia, biodiverzity a efektívneho využívania zdrojov a vychádza z iniciatív v oblasti energetiky, priemyslu, mobility, potravín, obehového hospodárstva a poľnohospodárstva.

Tohtoročný Zelený týždeň EÚ, najväčšie každoročné podujatie zamerané na politiky v oblasti životného prostredia, sa bude konať 1. – 4. júna. Občania v celej EÚ počas neho budú mať príležitosť diskutovať o mnohorakých hľadiskách nulového znečisťovania, a to na hlavnej konferencii v Bruseli, online i na vyše 600 partnerských podujatiach.

Súvislosti

Znečisťovanie je najčastejšou príčinou mnohých duševných a telesných ochorení i predčasných úmrtí, predovšetkým u detí, ľudí so zdravotnými problémami a starších osôb. Vo výraznejšie znevýhodnených oblastiach ľudia často žijú v blízkosti znečistených lokalít alebo intenzívnych dopravných tokov. Netoxické prostredie je aj predpokladom ochrany našej biodiverzity a ekosystémov, pretože znečisťovanie je jednou z hlavných príčin straty biodiverzity. Znižuje schopnosť ekosystémov viazať oxid uhličitý a dekontaminovať ovzdušie a vodu.

Podľa nedávnej správy EHP o zdraví a životnom prostredí možno každoročne vyše 400 000 predčasných úmrtí (vrátane úmrtí na rakovinu) v EÚ pripísať znečisteniu okolitého ovzdušia a 48 000 prípadov ischemickej choroby srdca a 6,5 milióna prípadov chronickej poruchy spánku je zapríčinených hlukom. Okrem toho sú tu aj ďalšie ochorenia, na ktorých vzniku sa podieľajú oba spomenuté faktory.

EÚ už určila mnohé cieľové hodnoty v súvislosti so znečisťovaním. V platných právnych predpisoch o ovzduší, vode, moriach a hluku sú stanovené ciele environmentálnej kvality. Mnohé zákony sú zamerané na zdroje znečisťovania. Okrem toho Komisia vo svojej stratégii „Z farmy na stôl“ a stratégii biodiverzity oznámila niekoľko všeobecných cieľových hodnôt platných pre zmierňovanie straty živín a pesticídov, ktoré nám majú pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti biodiverzity.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nový európsky Bauhaus posúva Európsku zelenú dohodu vpred

Komisia predkladá prvú správu o pokroku iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB), v ktorej hodnotí výsledky jej prvých dvoch rokov. …

Consent choices