komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia predkladá usmernenie na posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií

Komisia v stredu uverejnila usmernenie o tom, ako by sa mal Kódex postupov proti dezinformáciám, prvý svojho druhu na celom svete, posilniť tak, aby sa stal účinnejším nástrojom na boj proti dezinformáciám.

Komisia ním stanovuje svoje očakávania, vyzýva na pevnejšie záväzky signatárov a predpokladá širšiu účasť na kódexe. Vďaka spoľahlivému monitorovaciemu rámcu a jasným ukazovateľom výkonnosti by mali signatári znížiť finančné stimuly pre dezinformácie, posilniť postavenie používateľov, aby sa aktívne podieľali na predchádzaní ich šíreniu, lepšie spolupracovať s overovateľmi faktov vo všetkých členských štátoch a jazykoch EÚ a poskytnúť výskumným pracovníkom rámec pre prístup k údajom.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti povedala: „Hrozby, ktoré predstavujú dezinformácie na internete, sa vyvíjajú rýchlo, preto musíme zintenzívniť naše spoločné opatrenia s cieľom posilniť postavenie občanov a ochrániť demokratický informačný priestor. Potrebujeme nový silnejší kódex, rovnako ako online platformy a ďalších aktérov, aby riešili systémové riziká svojich služieb a algoritmickej amplifikácie, aby nemuseli zaisťovať kontrolu sami, a zakázať možnosť zarábať peniaze na dezinformáciách, pričom v plnej miere zachováme slobodu prejavu.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Musíme mať kontrolu nad dezinformačnou pandémiou a šírením falošných informácií, ktoré ohrozujú život ľudí. Dezinformácia musí prestať predstavovať zdroj príjmov. Potrebujeme silnejšie záväzky medzi online platformami, celkovým ekosystémom reklamy a sieťou overovateľov faktov. Akt o digitálnych službách nám poskytne ďalšie silné nástroje na boj proti dezinformáciám.“

Pevný, stabilný a flexibilný Kódex na podporu boja proti dezinformáciám

V usmernení sa apeluje na posilnenie kódexu v týchto oblastiach:

  • Širšie zapojenie s individuálne prispôsobenými záväzkami. Komisia podporuje etablované a vznikajúce platformy pôsobiace v EÚ, príslušné zainteresované strany v ekosystéme online reklamy (napr. platformy na výmenu reklamy, poskytovatelia reklamných technológii, značky využívajúce reklamy), služby odosielania súkromných správ, ako aj zainteresované strany, ktoré môžu prispieť zdrojmi alebo odbornými znalosťami k účinnému fungovaniu kódexu, aby sa k nemu pripojili. Súčasťou posilneného kódexu by mali byť nové prispôsobené záväzky zodpovedajúce veľkosti a povahe služieb poskytovaných signatármi.
  • Znížiť hodnotu dezinformácii. Platformy a aktéri v ekosystéme online reklamy musia prevziať zodpovednosť a lepšie spolupracovať v oblasti obmedzovania financovania dezinformácií, najmä výmenou informácií o dezinformačných reklamách, ktoré jeden zo signatárov odmietol, zlepšením transparentnosti a zodpovednosti pri umiestňovaní reklamy a znemožnením účasti subjektom, ktorí systematicky uverejňujú dezinformácie.
  • Zabezpečiť integritu služieb. Posilnený kódex by mal podrobne riešiť súčasné a vznikajúce formy manipulatívneho správania, ktoré sa využívajú na šírenie dezinformácii (napr. boty, falošné účty, organizované manipulačné kampane, krádež účtov), a mal by obsahovať prispôsobené záväzky na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti za opatrenia prijaté na zníženie ich vplyvu.
  • Posilniť postavenie používateľov, aby porozumeli dezinformáciám a vedeli ich nahlásiť. Užívatelia musia mať prístup k nástrojom, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť online prostrediu a bezpečne sa v ňom pohybovať. Signatári musia zabezpečiť transparentnosť svojich odporúčacích systémov, t. j. zaistiť transparentnosť spôsobu, akým používatelia vnímajú obsah, a prijať opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré spôsobujú, ako je napríklad šírenie dezinformácií online. Mali by používateľom takisto poskytnúť dostupné a účinné nástroje a postupy, ako nahlásiť dezinformácie, ktoré predstavujú hrozbu pre verejnosť alebo jednotlivcov. Používatelia, ktorých obsah alebo účty boli predmetom opatrení prijatých v reakcii na takéto nahlásenie, by mali mať prístup k vhodnému a transparentnému mechanizmu, aby sa proti tomu mohli odvolať a podať sťažnosť. Posilnený kódex by mal takisto zlepšiť viditeľnosť spoľahlivých informácií verejného záujmu a varovať používateľov, ktorí prišli do styku s obsahom, ktorý overovatelia faktov označili za falošný.
  • Zvýšiť rozsah overovania údajov a poskytnúť výskumným pracovníkom lepší prístup k údajom. Nový kódex by mal zahŕňať lepšiu spoluprácu s overovateľmi faktov a pokrytie naprieč krajinami a jazykmi EÚ. Posilnený kódex by mal takisto zahŕňať pevný rámec pre prístup výskumných pracovníkov k údajom.
  • Pevný rámec monitorovania. Súčasťou posilneného kódexu by mal byť zlepšený rámec monitorovania založený na jasných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti (KPI), ktoré merajú výsledky a vplyv opatrení prijatých platformami, ako aj celkový vplyv kódexu na dezinformácie v EÚ. Platformy by mali Komisii pravidelne podávať správy o prijatých opatreniach a príslušných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti. Mali by poskytovať informácie a údaje v štandardizovaných formátoch, s členením podľa členských štátov.
Viac..  M. Beňová: Hospodárske záujmy Únie nesmú zasahovať do právomocí členských štátov

V neposlednom rade by signatári mali vytvoriť Centrum pre transparentnosť, v ktorom uvedú, aké politiky prijali na vykonávanie záväzkov kódexu, ako tieto záväzky presadzovali, ako aj všetky údaje a parametre, ktoré sú pre kľúčové ukazovatele výkonnosti relevantné. Usmernenie takisto navrhuje zriadenie stálej pracovnej skupiny, ktorej by predsedala Komisia. Bola by zložená zo signatárov, zástupcov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) a Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO), ktoré dostalo viac ako 11 miliónov eur na vytvorenie ôsmich regionálnych centier na pomoc pri vykonávaní a rozširovaní svojich činností v členských štátoch. Pracovná skupina, ktorá sa bude takisto opierať o podporu odborníkov, bude pomáhať pri preskúmaní kódexu a jeho adaptácii na technologický, spoločenský, trhový a legislatívny vývoj.

Ďalšie kroky

Komisia vyzve signatárov kódexu postupov, aby sa zišli a v súlade s ustanovením kódex posilnili. Takisto vyzve ďalších signatárov, aby sa pripojili ku kódexu. Na tento účel osloví potenciálnych nových signatárov a zainteresované strany. Signatári by mali urýchlene pristúpiť k revízii kódexu a v jeseni predložiť prvý návrh revidovaného kódexu. Ako bolo oznámené, Komisia tento rok navrhne aj právne predpisy na zlepšenie transparentnosti politickej reklamy. V usmernení sa takisto vyzýva na posilnenie záväzkov v tejto oblasti s cieľom pripraviť pôdu pre nadchádzajúci posilnený legislatívny rámec a navrhnúť riešenia vychádzajúce z odvetvia.

Súvislosti

Kódex postupov bol vypracovaný v októbri 2018. Ako bolo oznámené v Akčnom pláne pre európsku demokraciu, usmernenie rieši nedostatky zistené v posúdení kódexu z roku 2020, ktoré vykonala Komisia, a vychádza zo skúsenosti získaných v rámci programu monitorovania dezinformácií o ochorení COVID-19. Návrhom Komisie týkajúcom sa aktu o digitálnych službách sa zavedie spoločný regulačný zabezpečovací mechanizmus pre opatrenia, ktoré budú zahrnuté do revidovaného a posilneného kódexu.

Kríza spôsobená koronavírusom jasne poukázala na hrozby a výzvy, ktoré predstavujú dezinformácie pre našu spoločnosť. „Dezinformačná pandémia“ významným spôsobom ohrozuje systémy osobnej a verejnej zdravotnej starostlivosti, krízové riadenie, hospodárstvo a spoločnosť. Ukázalo sa, že napriek významnému úsiliu, ktoré sa doposiaľ vyvinulo, je naliehavo potrebné zintenzívniť boj proti dezinformáciám.

Prístup EÚ k boju proti dezinformáciám je hlboko zakorenený v ochrane slobody prejavu a v zaistení otvorenej demokratickej diskusie. Jeho cieľom je zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť v online prostredí a posilniť postavenie občanov. Ide ruka v ruke s ďalšími cieľmi akčného plánu pre európsku demokraciu, a to podporiť slobodné a spravodlivé voľby a chrániť slobodu médií a pluralitu. EÚ zmobilizovala priemysel, média, akademickú obec, subjekty verejného sektora a občiansku spoločnosť a vyzýva k širšej účasti na kódexe.

O mam

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: Je neakceptovateľné, že sociálne siete nestiahli videá o podpore teroristov z Hamasu

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices