mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Kreatívna Európa: Vyše 2 miliardy eur na podporu kultúry a tvorivosti

Komisia v stredu prijala pracovný program na prvý rok programového obdobia Kreatívnej Európy 2021 – 2027. Tým odštartovala nové opatrenia na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov v Európe i mimo nej. V roku 2021 bude program disponovať doteraz nevídaným rozpočtom vo výške približne 300 miliónov eur. Tieto prostriedky by mali profesionálom a umelcom zo všetkých kultúrnych sektorov pomôcť spolupracovať naprieč disciplínami a hranicami, nájsť viac príležitostí a osloviť nové publikum.

Prijatím sa kladú základy pre prvé výzvy na predkladanie návrhov v rámci nového programu. Tieto výzvy budú otvorené pre všetky organizácie, ktoré pôsobia v príslušných kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Celkový rozpočet programu na sedem rokov predstavuje 2,4 miliardy eur, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu nárast o 63 %. Program má takisto zvýšiť konkurencieschopnosť kultúrnych sektorov a zároveň podporiť ich úsilie o väčšiu ekologickosť, digitalizáciu a inkluzívnosť. Osobitná pozornosť sa venuje posilneniu odolnosti a obnovy kultúrnych a kreatívnych sektorov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Viac ako 8 miliónov ľudí v celej EÚ pôsobí v kultúrnej oblasti. Kultúra nepozná hranice ani štátnu príslušnosť. Umenie otvára okno do sveta a pomáha budovať mosty medzi nami. V čase, keď sa múzeá, kiná, pamiatky kultúrneho dedičstva, divadlá, všetko začína znovu otvárať, chcem opätovne zdôrazniť podporu Komisie pre kultúrne a kreatívne sektory. Vďaka zvýšenému rozpočtu sa Kreatívna Európa bude snažiť posilniť obnovu sektorov a zároveň propagovať obrovskú rozmanitosť a tvorivosť, ktoré nám ponúkajú.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton k tomu dodal: „Umelecký a kreatívny prejav je jadrom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a našej európskej identity. Obnovený program Kreatívna Európa podporí európske príbehy, ktoré majú celosvetovú ozvenu, a dodá silu európskym tvorcom, producentom, distribútorom a vystavovateľom, ktorých pandémia tak vážne zasiahla. Podprogram MEDIA posilní dynamický a kultúrne rozmanitý audiovizuálny ekosystém tým, že podporí spoluprácu naprieč hodnotovým reťazcom a jazykovými hranicami, ako aj nové inovačné obchodné modely. Kreatívna Európa bude po prvýkrát a v čase rastúcich hrozieb pre pluralitu médií podporovať aj zdravý a udržateľný spravodajský sektor v celej Únii.

V programe Kreatívna Európa na rok 2021 sa stanovujú spoločné ciele pre kultúrne a kreatívne sektory. Kladie sa väčší dôraz na nadnárodnú tvorbu, celosvetovú cirkuláciu a propagáciu európskych diel, inovácie naprieč sektormi a jednoduchý prístup k financovaniu prostredníctvom vyšších mier spolufinancovania EÚ. Všetky financované opatrenia a projekty by mali pri navrhovaní a vykonávaní činností rešpektovať rodovú rovnosť a environmentálne záväzky EÚ.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Podprogram MEDIA ako jedna zložka programu Kreatívna Európa podporuje rozvoj a distribúciu filmov a audiovizuálnych diel s medzinárodnou príťažlivosťou v Európe aj mimo nej. Prispieva k rozvoju talentov a riadi cielené opatrenia na zvýšenie mediálnej gramotnosti, plurality a slobody. Bude naďalej podporovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.

Kreatívna Európa zahŕňa tieto opatrenia:

  • podpora prekladu literárnych diel a rozvoj vydavateľských partnerstiev,
  • ceny EÚ v oblasti literatúry, hudby, architektúry a kultúrneho dedičstva, ako aj iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry a značka Európske dedičstvo,
  • posilnenie dostupnosti a viditeľnosti európskych audiovizuálnych diel naprieč platformami a hranicami,
  • laboratórium kreatívnej inovácie – podpora inovatívnych prístupov k tvorbe, distribúcii a propagácii obsahu naprieč rôznymi sektormi,
  • presadzovanie mediálnej gramotnosti, pluralizmu a slobody ako európskych hodnôt.

Súvislosti

Kultúrne a kreatívne sektory odjakživa obohacujú európsky život a prispievajú nielen k sociálnej súdržnosti a rozmanitosti Európy, ale svojím podielom 4,2 % celkového HDP EÚ a 3,7 % pracovnej sily EÚ aj k jej hospodárstvu.

V roku 2014 sa podpora EÚ pre kultúrne a kreatívne sektory konsolidovala do samostatného programu financovania s názvom Kreatívna Európa. Program odvtedy pozostáva z týchto troch zložiek: zložka KULTÚRA zahŕňajúca všetky oblasti kultúrnych a kreatívnych sektorov okrem audiovizuálneho sektora a sektora spravodajských médií, zložka MEDIA podporujúca audiovizuálny a filmový sektor a MEDZISEKTOROVÁ zložka poskytujúca príležitosti pre medzisektorovú spoluprácu.

Približne 41 krajín sa zúčastnilo na programe Kreatívna Európa 2014 – 2020, ktorý poskytol vyše 13 000 grantov, pričom každý z nich bol prínosom pre viaceré organizácie. Program spolufinancoval 647 projektov kultúrnej spolupráce medzi 3 760 organizáciami v celej Európe, odbornú prípravu pre viac ako 16 000 odborníkov, vývoj a/alebo distribúciu viac ako 5 000 filmov, prevádzku 1 144 kín a preklad 3 500 kníh v celej Európe.

O mam

Odporúčame pozrieť

Krajiny EÚ by mali dosiahnuť dohodu o revízii dlhodobého rozpočtu do konca roka

Lídri členských krajín EÚ v rámci samitu EÚ v Bruseli vyzvali ministrov, aby pokračovali v …

Consent choices