turizmus, cestovny ruch
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia navrhuje aktualizovať koordinované cestovné opatrenia pred letom

Európska komisia navrhla aktualizáciu odporúčania Rady o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v EÚ, ktoré bolo uplatnené v reakcii na pandémiu COVID-19. Vzhľadom na stále lepšiu epidemiologickú situáciu a rýchlejšie očkovanie v celej EÚ Komisia navrhuje, aby členské štáty postupne zjednodušovali opatrenia týkajúce sa cestovania, a to najmä pre držiteľov digitálneho COVID osvedčenia EÚ. Komisia takisto navrhla, aby sa aktualizovali spoločné kritériá pre rizikové oblasti a zaviedol mechanizmus tzv. záchrannej brzdy s cieľom riešiť rozšírenosť nových variantov, ktoré vzbudzujú obavy alebo si vyžadujú pozornosť. Návrh obsahuje aj osobitné ustanovenia o deťoch s cieľom zabezpečiť spoločné cestovanie rodín a štandardné obdobia platnosti testov.

Didier Reynders, komisár pre spravodlivosť, v tejto súvislosti uviedol: „Za posledné týždne počty nových prípadov trvalo klesajú, čo svedčí o úspechu očkovacích kampaní v celej EÚ. Zároveň podporujeme aj cenovo dostupné a široko prístupné možnosti testovania. V tejto súvislosti členské štáty v súčasnosti pomaly rušia obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19, a to tak na domácej úrovni, ako aj v oblasti cestovania. Navrhujeme, aby členské štáty toto postupné rušenie obmedzení voľného pohybu koordinovali, a pritom zohľadnili náš nový spoločný nástroj: digitálne COVID osvedčenie EÚ. Očakávame, že členské štáty tento nástroj a odporúčanie čo najlepšie využijú, aby sme všetci mohli zase voľne a bezpečne cestovať.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová poznamenala: „Voľný pohyb je jedným z najdôležitejších práv občanov EÚ: potrebujeme preto koordinované a predvídateľné prístupy pre našich občanov, ktoré ponúknu jasnosť a predídu nejednotným požiadavkám vo všetkých členských štátoch. Chceme zabezpečiť, aby sme v nadchádzajúcich týždňoch mohli začať so znovuotvorením našich spoločenstiev bezpečne a koordinovane. Vďaka čoraz rýchlejšiemu napredovaniu očkovania si môžeme byť istí, že sa bezpečný voľný pohyb bez obmedzení môže postupne obnoviť. Aj napriek väčšiemu optimizmu do budúcnosti, musíme naďalej zostať opatrní a klásť ochranu verejného zdravia na prvé miesto.“

Kľúčové aktualizácie spoločného prístupu k opatreniam týkajúcich sa cestovania v rámci EÚ, ktoré vychádzajú z mapy farebného kódovania uverejnenej Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC):

 • Osoby plne zaočkované s osvedčeniami o očkovaní v súlade s digitálnym COVID osvedčením EÚ by mali byť oslobodené od testovania súvisiaceho s cestovaním alebo 14-dňovej karantény po podaní poslednej dávky. To by sa malo vzťahovať aj na osoby, ktoré prekonali ochorenie a dostali jednu dávku dvojdávkovej očkovacej látky. Ak členské štáty akceptujú dôkaz o očkovaní s cieľom zrušiť obmedzenia voľného pohybu aj v iných situáciách, napríklad po prvej dávke v sérii dvoch dávok, mali by za rovnakých podmienok akceptovať aj osvedčenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.
 • Osoby, ktoré prekonali ochorenie a majú osvedčenia, ktoré sú v súlade s digitálnym COVID osvedčením EÚ, by mali byť oslobodené od testovania v súvislosti s cestovaním alebo od karantény počas prvých 180 dní po teste PCR s pozitívnym výsledkom.
 • Osoby s platným osvedčením o teste v súlade s digitálnym COVID osvedčením EÚ by mali byť oslobodené od prípadných karanténnych požiadaviek. Komisia navrhuje štandardné obdobie platnosti testov: 72 hodín pre PCR testy a 48 hodín pre rýchle antigénové testy, ak ich členský štát akceptuje.
 • Mechanizmus tzv. záchrannej brzdy: Ak sa epidemiologická situácia rýchlo zhorší alebo tam, kde bude hlásená vysoká rozšírenosť variantov, ktoré vzbudzujú obavy alebo si vyžadujú pozornosť, členské štáty by mali opätovne zaviesť cestovné opatrenia pre osoby, ktoré boli zaočkované alebo ktoré prekonali ochorenie.
 • Objasnenie a zjednodušenie požiadaviek, ak ich stanovia členské štáty na základe svojich vlastných rozhodovacích procesov:
  • Cestujúci prichádzajúci zo zelených oblastí: bez obmedzenia
  • Cestujúci prichádzajúci z oranžových oblastí: členské štáty by mohli vyžadovať rýchly antigénový test alebo PCR test pred vycestovaním.
  • Cestujúci prichádzajúci z červených oblastí: členské štáty by mohli požadovať, aby cestujúci absolvovali karanténu, ak nebol pred vycestovaním vykonaný rýchly antigénový test alebo PCR test.
  • Cestujúci z tmavočervených oblastí: malo by sa odrádzať od ciest, ktoré nie sú nevyhnutné. Naďalej platí požiadavka o testovaní a karanténe.
 • V záujme dodržania zásady celistvosti rodiny, maloletí cestujúci s rodičmi by mali byť vyňatí z karantény, ak ju rodičia nemusia absolvovať, napríklad z dôvodu očkovania. Deti mladšie ako 6 rokov by mali byť takisto oslobodené od testovania v súvislosti s cestovaním.
 • Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a pokrok v očkovaní Komisia navrhuje upraviť prahové hodnoty mapy ECDC. V prípade oblastí označených oranžovou farbou sa navrhuje zvýšenie prahovej hodnoty 14-dňovej kumulatívnej miery oznámených prípadov ochorenia COVID-19 z 50 na 75. Podobne v prípade červených oblastí sa navrhuje upravenie prahových hodnôt zo súčasných 50 – 150 na nové 75 – 150.
Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Komisia okrem toho žiada o ďalšie úsilie na zabezpečenie plynulého zavedenia digitálneho COVID osvedčenia EÚ. Členské štáty by preto mali v maximálnej možnej miere využiť existujúce možnosti podľa vnútroštátneho práva s cieľom začať vydávanie digitálneho COVID osvedčenia EÚ už pred nadobudnutím účinnosti príslušného nariadenia 1. júla. Ak sa vo vnútroštátnom práve stanovuje overovanie osvedčení COVID-19, držitelia digitálneho COVID osvedčenia EÚ by ich už mohli využívať pri cestovaní.

Komisia tento proces podporí spustením centrálnej časti digitálneho COVID osvedčenia EÚ, t. j. brány EÚ obsahujúcej verejné kľúče potrebné na overovanie digitálneho COVID osvedčenia EÚ 1. júna. Vzhľadom na to, že prostredníctvom brány EÚ sa nevymieňajú žiadne osobné údaje, členské štáty by už mohli využívať jej funkciu.

Dnešným návrhom Komisie sa takisto zabezpečuje súlad s pravidlami týkajúcimi sa ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, ktoré Rada aktualizovala 20. mája 2021.

Súvislosti

Komisia 3. septembra 2020 predložila návrh odporúčania Rady s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi v oblasti obmedzenia voľného pohybu v dôsledku pandémie koronavírusu boli koordinované a jasne oznamované na úrovni EÚ.

Prijatím odporúčania Rady 13. októbra 2020 sa členské štáty EÚ zaviazali zabezpečiť väčšiu koordináciu a lepšiu výmenu informácií.

Rada 1. februára 2021 prijala prvú aktualizáciu odporúčania Rady, ktorou sa zaviedla nová farba, „tmavočervená“, na mapovanie rizikových oblastí a stanovili prísnejšie opatrenia uplatňované na cestujúcich z vysokorizikových oblastí.

Parlament a Rada dosiahli 20. mája 2021 predbežnú politickú dohodu o zavedení digitálneho COVID osvedčenia EÚ s cieľom uľahčiť voľný pohyb v rámci EÚ. Digitálne COVID osvedčenie EÚ prispeje aj k uľahčeniu postupného a koordinovaného odstraňovania v súčasnosti uplatňovaných obmedzení voľného pohybu. Politickú dohodu potvrdil Výbor stálych predstaviteľov Rady a Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Rada 20. mája 2021 zmenila odporúčanie týkajúce sa ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, čím sa zmiernili obmedzenia takýchto ciest do EÚ, najmä v prípade zaočkovaných štátnych príslušníkov tretích krajín. Rada takisto zvýšila prahovú hodnotu pre počet nových infekcií, ktorá sa používa na určenie zoznamu tretích krajín, z ktorých by sa mali povoliť cesty, ktoré nie sú nevyhnutné.

Európski lídri požiadali na svojom zasadnutí 24. – 25. mája o revíziu odporúčania Rady o cestovaní v rámci EÚ do polovice júna s cieľom uľahčiť voľný pohyb v EÚ. Dnešný návrh nadväzuje na túto žiadosť.

Najnovšie informácie o opatreniach proti koronavírusu, ako aj o cestovných obmedzeniach, ktoré nám členské štáty poskytli, sú k dispozícii na platforme Re-open EU.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanci varujú: Neschvaľujte poľský plán obnovy, kým nebudú splnené podmienky

Poslanci EP sa obávajú, že čiastkové ciele Komisie nie sú dostatočné, a zdôrazňujú, že predpokladom …

Consent choices