pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia navrhuje dôveryhodnú a bezpečnú digitálnu identitu pre všetkých Európanov

Komisia navrhla rámec pre európsku digitálnu identitu, ktorý bude dostupný pre všetkých občanov EÚ, všetky osoby s pobytom, ako aj podniky so sídlom v EÚ. Občania budú môcť jednoduchým kliknutím na telefón preukázať svoju totožnosť a zdieľať elektronické dokumenty z európskej peňaženky s digitálnou identitou. Budú mať prístup k online službám pomocou vnútroštátnej digitálnej identifikácie, ktorá bude uznávaná v celej Európe. Používanie európskych peňaženiek s digitálnou identitou, napríklad na preukázanie veku, budú musieť na žiadosť používateľa akceptovať aj veľmi veľké platformy. O použití európskej peňaženky s digitálnou identitou bude vždy rozhodovať používateľ.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: „Európska digitálna identita nám umožní bezpečným a transparentným spôsobom robiť v každom členskom štáte tie isté úkony, aké robíme doma. Či už ide o prenájom bytu či otvorenie bankového účtu mimo domovskej krajiny, tieto úkony nebudú predstavovať žiadne dodatočné náklady ani prekážky. O miere osobných informácií, ktoré sa budú zdieľať, a o tom, s kým a na aký účel sa budú zdieľať, budeme rozhodovať my sami. Je to pre nás všetkých jedinečná príležitosť lepšie precítiť, že žijeme v Európe a sme Európania.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Občania EÚ očakávajú nielen vysokú úroveň bezpečnosti, ale aj pohodlie, a to bez ohľadu na to, pri akom úkone potrebujú úradnú identifikáciu – či už ide o komunikáciu s orgánmi vnútroštátnej správy pri podávaní daňového priznania alebo zápis na Európsku univerzitu. Európska peňaženka s digitálnou identitou im ponúka novú možnosť uchovávať údaje a používať ich pri všetkých typoch služieb, od kontroly na letisku až po prenájom auta. Ide o to, aby spotrebitelia mali možnosť voľby, a to na európskej úrovni. Vďaka tomuto návrhu, ktorý ponúka riešenie pre bezpečné a dôveryhodné identifikačné služby, budú môcť digitálnu identitu využívať aj európske spoločnosti. Či už veľké alebo malé, budú schopné ponúknuť širokú škálu nových služieb.“

Európsky rámec digitálnej identity

Podľa nového nariadenia ponúknu členské štáty občanom a podnikom digitálne peňaženky, vďaka ktorým bude možné prepojiť vnútroštátne digitálne identity s dokladmi o ďalších osobných atribútoch (napr. vodičský preukaz, diplomy, bankový účet). Tieto peňaženky môžu poskytovať subjekty verejného sektora alebo subjekty súkromného sektora za predpokladu, že sú uznané členskými štátmi.

Nové európske peňaženky s digitálnou identitou umožnia všetkým Európanom prístup k online službám bez toho, aby museli využívať súkromné identifikačné metódy alebo zbytočne zdieľať osobné údaje. Vďaka tomuto riešeniu budú mať Európania plnú kontrolu nad údajmi, ktoré zdieľajú.

Európska digitálna identita bude:

  • dostupná pre každého, kto ju bude chcieť použiť: všetci občania EÚ, osoby s pobytom či podniky so sídlom v Únii, ktoré by chceli využiť európsku digitálnu identitu, tak budú môcť urobiť,
  • široko použiteľná: európske peňaženky s digitálnou identitou budú široko použiteľné buď ako spôsob identifikácie používateľov alebo ako forma preukázania určitých osobných atribútov na účely prístupu k verejným a súkromným digitálnym službám v celej Únii,
  • poskytovať používateľom kontrolu nad svojimi údajmi: európska peňaženka s digitálnou identitou umožní ľuďom rozhodnúť sa, ktoré aspekty svojej identity, ktoré údaje a certifikáty budú zdieľať s tretími stranami, a o tomto zdieľaní mať prehľad. Tým, že používatelia budú mať túto peňaženku pod kontrolou, sa zabezpečí, že budú zdieľať len tie informácie, ktoré je nevyhnutné zdieľať.
Viac..  EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

V záujme čo najrýchlejšej realizácie tohto návrhu je k nemu pripojené odporúčanie. Komisia vyzýva členské štáty, aby do septembra 2022 vytvorili spoločný súbor nástrojov a bezodkladne začali potrebné prípravné práce. Tento súbor nástrojov by mal zahŕňať technickú architektúru, normy a usmernenia k najlepším postupom.

Ďalšie kroky

Súbežne s legislatívnym procesom bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi a so súkromným sektorom na technických aspektoch európskej digitálnej identity. Prostredníctvom programu Digitálna Európa Komisia podporí vykonávanie rámca pre európsku digitálnu identitu. Mnohé členské štáty zahrnuli do svojich národných plánov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti projekty na vykonávanie riešení elektronickej verejnej správy vrátane európskej digitálnej identity.

Súvislosti

digitálnom kompase Komisie na rok 2030 sa stanovuje niekoľko cieľov a míľnikov, ktoré bude možné dosiahnuť pomocou európskej digitálnej identity. Napríklad do roku 2030 by mali byť všetky kľúčové verejné služby dostupné online. Okrem toho budú mať všetci občania prístup k elektronickým zdravotným záznamom a 80 % občanov by malo používať riešenie na elektronickú identifikáciu.

Pri tejto iniciatíve Komisia vychádza z existujúceho cezhraničného právneho rámca pre dôveryhodné digitálne identity, iniciatívy v oblasti európskej elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb (nariadenie eIDAS). Tento rámec bol prijatý v roku 2014 a tvorí základ pre cezhraničnú elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a certifikáciu webových sídiel v rámci EÚ. Súčasný systém už môže využívať približne 60 % Európanov.

Od členských štátov sa však nevyžaduje, aby vyvinuli elektronickú identifikáciu na vnútroštátnej úrovni a zabezpečili jej interoperabilitu s elektronickými identifikáciami v ostatných členských štátoch, čo vedie k veľkým rozdielom medzi jednotlivými krajinami. Súčasným návrhom sa budú tieto nedostatky riešiť tak, že sa zlepší účinnosť tohto rámca a rozšíria sa jeho prínosy na súkromný sektor a mobilné použitie.

O mam

Consent choices