Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Dohoda o Aarhuskom dohovore: EK víta verejnú kontrolu aktov týkajúcich sa životného prostredia

Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade, o zmene nariadenia o Aarhuskom dohovore, ktorá umožní väčšiu verejnú kontrolu aktov EÚ s vplyvom na životné prostredie. Komisia navrhla túto zmenu v októbri 2020 v nadväznosti na svoj záväzok uvedený v Európskej zelenej dohode, a to zlepšiť prístup občanov a environmentálnych mimovládnych organizácií k administratívnemu a súdnemu preskúmaniu na úrovni EÚ.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius uviedol: „Vítam zmenu nariadenia o Aarhuskom dohovore, na ktorej sa spoluzákonodarcovia predbežne dohodli. Táto zmena posilní schopnosť európskej občianskej spoločnosti a širšej verejnosti vykonávať kontrolu nad rozhodnutiami, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Ide o dôležitý prvok systému bŕzd a protiváh z hľadiska právneho štátu v oblasti životného prostredia, ktorý má zabezpečiť, aby Európska zelená dohoda priniesla trvalú zmenu.“

Vďaka dohodnutej zmene bude mať občianska spoločnosť lepšiu možnosť požadovať, aby inštitúcie EÚ preskúmali svoje akty s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu životného prostredia a účinnejšie opatrenia v oblasti klímy. O takúto kontrolu budú môcť požiadať mimovládne environmentálne organizácie, ako aj jednotlivci, ktorých práva sú porušované. Navyše o ňu budú môcť požiadať aj občania konajúci spoločne vo verejnom záujme, ak túto žiadosť podporí aspoň 4 000 Európanov z najmenej piatich členských štátov, pričom z každého z týchto členských štátov musí pochádzať aspoň 250 členov spoločnosti.

Zmenené nariadenie zlepší otvorenosť, zodpovednosť a konzistentnosť opatrení Únie v oblasti životného prostredia a klímy. Zároveň podporí cieľ Komisie dosiahnuť transformačnú zmenu v zmysle Európskej zelenej dohody, a to ďalším posilnením postavenia občianskej spoločnosti, aby mohla prispieť k tejto zmene.

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

Ďalšie kroky

Po dosiahnutí predbežnej politickej dohody o najvýznamnejších zmenách musia teraz revidované nariadenie o Aarhuskom dohovore schváliť a prijať Európsky parlament a Rada, aby mohlo následne nadobudnúť účinnosť. 

Súvislosti

Týmto návrhom, ktorý predložila Komisia, sa mení nariadenie (ES) č. 1367/06, ktoré Európsky parlament a Rada prijali v roku 2006, keď sa EÚ stala zmluvnou stranou Aarhuského dohovoru.

Cieľom Aarhuského dohovoru je zaručiť tri dôležité aspekty správy v oblasti životného prostredia: prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Výbor pre plnenie záväzkov podľa Aarhuského dohovoru už v minulosti upozornil na určité problematické otázky týkajúce sa povinností EÚ, pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Zmena, ktorá bola dnes prijatá, rieši práve tieto pripomienky. 

Ďalšie informácie 

Európska zelená dohoda.

EÚ a Aarhuský dohovor

O mam

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices