Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Komisia zjednodušuje pravidlá štátnej pomoci kombinovanej s podporou EÚ

Komisia v piatok prijala rozšírenie rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách, ktoré členským štátom umožní vykonávať určité opatrenia pomoci bez predchádzajúceho skúmania zo strany Komisie. Revidované pravidlá sa týkajú: 1) pomoci poskytovanej vnútroštátnymi orgánmi na projekty podporované prostredníctvom určitých centrálne riadených programov EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca a 2) určitých opatrení štátnej pomoci na podporu zelenej a digitálnej transformácie a sú zároveň relevantné pre zotavenie po hospodárskych účinkoch pandémie koronavírusu.

Oslobodenie takejto pomoci od predchádzajúceho oznamovania je významným zjednodušením, ktoré uľahčí členským štátom rýchle zavedenie takýchto opatrení, ak sú splnené podmienky obmedzujúce narušenie hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Komisia dnes zjednodušuje pravidlá štátnej pomoci platné pre vnútroštátne financovanie, ktoré spadá pod určité programy EÚ. Tým sa ďalej zlepší kompatibilita pravidiel financovania z EÚ a pravidiel štátnej pomoci EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca. Zároveň zavádzame pre členské štáty aj viac možností, pokiaľ ide o poskytovanie štátnej pomoci na podporu dvojakej transformácie na zelené a digitálne hospodárstvo bez toho, aby bol potrebný postup predchádzajúcej notifikáciea zároveň sa nespôsobilo nenáležité narušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Nové pravidlá takisto uľahčia členským štátom rýchle poskytnutie veľmi potrebných finančných prostriedkov na podporu udržateľného a odolného zotavenia po hospodárskych účinkoch pandémie koronavírusu.

V záujme zlepšenia kompatibility pravidiel financovania z EÚ a pravidiel štátnej pomoci EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca Komisia navrhuje zjednodušenie pravidiel štátnej pomoci platných pre vnútroštátne financovanie projektov alebo finančných produktov, ktoré spadajú pod určité nedávno prijaté programy EÚ. Zmenami, ktoré boli dnes zavedené do nariadenia o skupinových výnimkách, sa zladili pravidlá financovania z prostriedkov EÚ a pravidlá štátnej pomoci platné pre tieto typy financovania tak, aby sa odbúrala zbytočná zložitosť a zároveň zachovala hospodárska súťaž na jednotnom trhu EÚ.

Ide o vnútroštátne finančné prostriedky, ktoré sa týkajú týchto oblastí:

  1. finančné a investičné operácie podporené z Fondu InvestEU;
  2. projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré získali známku excelentnosti v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa, ako aj spolufinancované projekty v oblasti výskumu a vývoja alebo akcie zamerané na vytváranie tímov v rámci programu Horizont 2020 alebo programu Horizont Európa;
  3. projekty Európskej územnej spolupráce (ETC) známej aj ako Interreg.

Po dnes prijatej zmene všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách môžu členské štáty tieto opatrenia vykonávať priamo bez toho, aby ich museli notifikovať Komisii, ktorú stačí len následne informovať. Záruky zakotvené v programoch EÚ, ktoré centrálne riadi Komisia, umožňujú vyňať pomoc v týchto oblastiach spod povinnosti predchádzajúceho oznámenia. Podpora udelená v rámci týchto programov sa predovšetkým: i) zameriava sa na cieľ spoločného záujmu; ii) sleduje ciele sociálno-ekonomickej súdržnosti a iii) je obmedzená na nevyhnutnú minimálnu sumu.

Okrem toho Komisia zmenou všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách vytvára pre členské štáty ešte ďalšie možnosti poskytovania pomoci potrebnej na dvojakú transformáciu takým spôsobom, ktorý im takisto umožní rýchlo podporiť podniky, ktoré potrebujú finančné prostriedky na boj proti hospodárskym dôsledkom pandémie koronavírusu.

Príslušná pomoc na dosiahnutie týchto cieľov, ktorá je teraz oslobodená od povinnosti predchádzajúcej notifikácie Komisii, bude takisto zohrávať úlohu pri pokračovaní prípravy na obdobie po kríze. Nové kategórie pomoci, ktoré budú oslobodené od notifikačnej povinnosti, patria do oblastí politiky, ktoré sú hlavnými prioritami dvojakej transformácie. Pomoc poskytovaná v týchto oblastiach podporí aj zotavenie sa z hospodárskych účinkov krízy spôsobenej koronavírusom a zabezpečí, aby toto oživenie prispelo k prechodu na zelené a digitálne hospodárstvo. Príslušnými kategóriami pomoci sú:

  1. pomoc na projekty energetickej hospodárnosti budov;
  2. pomoc na infraštruktúru nabíjacích a čerpacích staníc pre nízkoemisné cestné vozidlá;
  3. pomoc na pevné širokopásmové siete, mobilné siete 4G a 5G, určité projekty infraštruktúry transeurópskej digitálnej konektivity a určité poukážky.
Viac..  Čínske automobilky vyzývajú na odvetné kroky proti clám EÚ

Súvislosti

V článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa od členských štátov vyžaduje, aby upovedomili Európsku komisiu o všetkej štátnej pomoci a poskytli ju len so súhlasom Komisie. Splnomocňujúce nariadenie EÚ o štátnej pomoci umožňuje Komisii vyhlásiť určité kategórie štátnej pomoci za zlučiteľné s jednotným trhom a oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa zmluvy.

Nariadenie GBER vyhlasuje osobitné kategórie štátnej pomoci za zlučiteľné so zmluvou, pokiaľ spĺňajú jasné podmienky, a oslobodzuje tieto kategórie od požiadavky na predchádzajúcu notifikáciu Komisii a udelenie súhlasu. Členské štáty tak tieto opatrenia môžu vykonať priamo a s úplnou právnou istotou. Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách z roku 2014 sa členským štátom umožnilo zaviesť širokú škálu opatrení štátnej pomoci bez predchádzajúceho schválenia Komisiou, keďže je nepravdepodobné, že by sa nimi narúšala hospodárska súťaž. V dôsledku toho si od roku 2015 vyše 96 % nových opatrení štátnej pomoci, pri ktorých boli nahlásené výdavky po prvý raz, nevyžadovali oznámenie Komisii. Je to v súlade s jej prístupom Komisie snažiť sa pracovať viac a rýchlejšie a menej sa venovať otázkam, kde sa pridaná hodnota považuje za nízku.

V nadväznosti na návrh Komisie prijatý v júni 2018, aby sa uľahčilo vykonávanie ďalšieho viacročného finančného rámca a s cieľom zlepšiť vzájomné pôsobenie pravidiel fondov EÚ a štátnej pomoci, Rada EÚ prijala v novembri 2018 zmenu splnomocňujúceho nariadenia EÚ o štátnej pomoci [nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588]. Na základe zrevidovaného splnomocňujúceho nariadenia môže Komisia prijímať cielené úpravy nariadenia GBER.

Návrhy revidovaného znenia nariadenia GBER boli predmetom dvoch verejných konzultácií, ako aj troch zasadnutí poradného výboru medzi Komisiou a členskými štátmi. Týmto procesom sa zabezpečil dostatok príležitostí pre členské štáty a zainteresované strany vyjadriť sa k predbežnému návrhu Komisie. Komisia dôkladne posúdila všetky pripomienky a keď to bolo potrebné, návrh upravila.

Okrem rozšírenia rozsahu pôsobnosti nariadenia GBER, ktoré bolo dnes prijaté, Komisia už začala novú revíziu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách zameranú na ďalšie zefektívnenie pravidiel štátnej pomoci vzhľadom na priority Komisie v súvislosti s dvojakou transformáciou. Návrh znenia tohto nového pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa bude včas konzultovať s členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK vyšetruje štátnu pomoc, ktorú poskytlo Slovensko na zriadenie závodu na ťažbu sklárskeho piesku

Európska komisia začala hĺbkové vyšetrovanie, ktoré má posúdiť, či je verejná podpora poskytnutá slovenskej spoločnosti …

Consent choices