PESCO, vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Uplatňovanie práva EÚ v roku 2020: Ochrana  pravidiel a hodnôt počas pandémie

Európska komisia v piatok prijala výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ, v ktorej opisuje, ako monitorovala a presadzovala dodržiavanie práva EÚ v roku 2020, a prezentuje výsledky členských štátov v rôznych oblastiach politiky. V správe sa zohľadňuje vplyv pandémie ochorenia COVID-19 a vysvetľuje sa v nej, aké opatrenia Komisia prijala na ochranu práv, slobôd a živobytia ľudí a podnikov v celej Únii.

V roku 2020 Komisia otvorila celkom 903 nových prípadov nesplnenia povinnosti. Ide o 13 % nárast v porovnaní s rokom 2019, kedy bolo otvorených 797 nových prípadov. Najmenej nových otvorených prípadov nesprávnej transpozície alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ mali v roku 2020 Dánsko, Fínsko, Írsko a Holandsko, zatiaľ čo najväčší počet mali Bulharsko, Taliansko, Malta a Grécko.

Presadzovanie práva EÚ počas pandémie

Účinné presadzovanie práva EÚ je pre európskych občanov dôležité, pretože pomáha zabezpečiť, aby mohli využívať práva a výhody, ktoré im z neho vyplývajú. To bolo ešte dôležitejšie počas pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala nepopierateľný vplyv na uplatňovanie práva EÚ. Mnohé členské štáty napríklad jednostranne zaviedli obmedzenia vývozu liekov, ochranných prostriedkov a iných výrobkov relevantných pre boj s ochorením COVID-19. V náležitých prípadoch Komisia riešila tieto obmedzenia naliehavými postupmi v prípade nesplnenia povinnosti. Okrem toho začala konania o nesplnení povinnosti proti 11 členským štátom za to, že nechránili práva spotrebiteľov, ktorí si kúpili balíky cestovných služieb a po zrušení ich ciest v dôsledku ochorenia COVID-19 nedostali primeranú náhradu.  Napriek tomu, že Komisia hľadala spôsoby, ako znížiť zaťaženie členských štátov pri postupoch v prípade nesplnenia povinnosti (napríklad uplatňovaním dlhších lehôt na odpovede), správne uplatňovanie práva EÚ je mimoriadne dôležité aj v čase krízy.

Uprednostňovanie oblastí politiky dôležitých pre každodenný život Európanov

V roku 2020 Komisia naďalej presadzovala pravidlá EÚ vo všetkých oblastiach politiky. Dôraz kládla na tie, ktoré majú najväčší vplyv na každodenný život občanov a podnikov, ako je životné prostredie, mobilita, doprava a energetika. Prípady týkajúce sa týchto oblastí spoločne predstavovali polovicu všetkých prípadov. Komisia napríklad prijala opatrenia proti členským štátom za nedodržiavanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa čistého ovzdušia a pitnej vody, práv cestujúcich na získanie náhrady za zrušené cesty alebo bezpečnosti dopravy.

Základom presadzovania práva EÚ je spolupráca. Európska komisia preto aktívne podporuje členské štáty pri vykonávaní práva EÚ formou usmernení a dialógu. V roku 2020 Komisia vydala niekoľko osobitných usmerňujúcich dokumentov pre rôzne oblasti politiky vrátane núdzovej pomoci EÚ v oblasti cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, práv cestujúcich, leteckej bezpečnosti a koordinovanej hospodárskej reakcie na pandémiu.

Viac..  Týždeň v EP: Vodičské preukazy, boj proti podvodom, klimatická konferencia či Eurobarometer

Boj proti oneskorenej transpozícii smerníc EÚ

Aby občania a podniky mohli využívať všetky výhody práva EÚ, členské štáty musia európske smernice urýchlene transponovať do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov, a to v dohodnutých lehotách.

Viac ako polovica všetkých konaní o nesplnení povinnosti v roku 2020 súvisela s neskorou transpozíciou smerníc. Ich počet významne vzrástol zo 406 prípadov v roku 2019 na 599 v roku 2020. Najvyšší počet nových prípadov oneskorenej transpozície za posledných päť rokov bol zaznamenaný v roku 2016 (847 prípadov). V záujme včasnej a správnej transpozície Komisia naďalej poskytovala členským štátom pomoc vo forme usmerňujúcich dokumentov, špecializovaných webových stránok, ako aj výmeny osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín alebo seminároch. Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov mali Spojené kráľovstvo*, Portugalsko, Belgicko a Cyprus, zatiaľ čo najmenej takýchto nových konaní sa začalo voči Dánsku, Švédsku, Írsku, Litve, Malte a Holandsku.

Súvislosti

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu predkladá Komisia od roku 1984 každoročne správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku. Európsky parlament vždy následne prijíma k správe Komisie uznesenie.

Komisia sa prioritne zameriava na problémy, v prípade ktorých by opatrenia na presadzovanie práva mohli priniesť skutočné zmeny a pridanú hodnotu pre jednotlivcov a podniky. V rámci rozdelenia povinností medzi európskymi inštitúciami práve ona vo všeobecnosti zodpovedá za začatie legislatívneho procesu. O jej návrhoch rozhodujú Rada a Európsky parlament. Členské štáty zasa zodpovedajú za včasné a správne uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie práva Únie vo vnútroštátnom právnom poriadku. Komisia tento kruh uzatvára: po prijatí jej návrhov vo forme právnych predpisov EÚ monitoruje, či členské štáty uplatňujú tieto právne predpisy správne, a v opačnom prípade podniká opatrenia.

O mam

Odporúčame pozrieť

sud

Kandidáta SR na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ budú voliť v júni

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil novú voľbu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu …

Consent choices